Spoljnotrgovinsko poslovanje, STP

 

Studijski program svi studijski programi
Izborno područje (modul)Marketing i trgovina
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaSpoljnotrgovinsko poslovanje
Broj ESPB

7

Status predmeta (obavezni/izborni)Izborni
Uslov
Cilj
predmeta
– Sticanje znanja iz oblasti organizacije i izvršenja spoljnotrgovinskih poslova po fazama
izvršenja
– Osposobljavanje studenata za razumevanje i obavljanje složenih spoljnotrgovinskih poslova
– Upoznavanje sa uzansama, standardima, metodama i tehnikama spoljnotrgovinskog poslovanja
– Upoznavanje savremenih informacionih tehnologija i elektronskog biznisa
Ishod
predmeta
Student koji uspešno završi ovaj predmet će moći da:
– sastavi listu svih učesnika u datom spoljnotrgovinskom poslu
– proceni trgovinske rizike
– izradi predlog kupoprodajnog ugovora
– koncipira obavljanje poslova izvoza i uvoza roba
– predloži model složenog spoljnotrgovinskog posla u zadatim okvirima
– kreira sve tehnološke faze izvršenja spoljnotrgovinskog posla i izradi plan realizacije
– primeni koncept elektronskog trgovanja
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Spoljna trgovina i međunarodno tržište
2. Organizovanje, učesnici i dokumenta u spoljnotrgovinskim poslovima
3. Međunarodni običaji, standardi i pravila
4. Spoljnotrgovinske kalkulacije
5. Međunarodna plaćanja i finansiranje spoljnotrgovinskih poslova
6. Redovni spoljnotrgovinski poslovi
7. Složeni spoljnotrgovinski poslovi
8. Elektronsko trgovanje
9. Međunarodni trgovinski rizici
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) 1. Poslovni slučajevi iz oblasti izvršenja spoljnotrgovinskih poslova
2. Izrada i prezentacija seminarskih radova
3. Gostujući predavači iz preduzeća koja se bave spoljnom trgovinom
4. Posete preduzećima koja se bave sopoljnom trgovinom
Literatura

1

Kozomara J.: Spoljnotrgovinsko poslovanje, Beograd, 2005.

2

Laušević Lj.: Spoljnotrgovinsko poslovanje i instrumenti plaćanja – praktikum, Valjevo,2003

3

Kozomara J. : Međunarodno poslovno finansiranje, Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Beograd, 2011

4

Acin – Sigulinski S.: Menadžment u međunarodnoj trgovini, Pigmalion, Novi Sad,1999

5

Kovačević, R.: Ekonomski odnosi Srbije sa inostranstvom, Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Beograd, 2005

6

Kovačević R.: Međunarodne finansijske institucije, Institut za spoljnu trgovinu, Beograd,1999

7

Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju

8

Zakon o deviznom poslovanju

9

Carinski zakon
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
22
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja, vežbe, seminarski radovi, kolokvijumi, analize studija slučajeva, korišćenje interneta, gostujući predavači iz spoljnotrgovinskih preduzeća, posete spoljnotrgovinskim preduzećima
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 60 Završni ispitpoena 40
aktivnost u toku
predavanja
10pismeni ispit
praktična nastavausmeni ispit

       40

kolokvijumi2×20
seminari10
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……

 

Оставите одговор