Uvod u poslovnu informatiku, UPI

 

Studijski program

svi studijski programi

Izborno područje (modul)

svi moduli

Vrsta i nivo studija

osnovne strukovne studije/studije prvog stepena

Naziv predmeta

Uvod u poslovnu informatiku

Broj ESPB

7

Status predmeta (obavezni/izborni)

obavezni

Uslov

Cilj
predmeta

– Sticanje računarske pismenosti u kontekstu poslovnog okruženja
– Priprema za primenu računara u struci

Ishod
predmeta

Student koji uspešno završi ovaj predmet biće osposobljen da će moći da:
– razume glavne principe osnova informacionih i komunikacionih tehnologija na opštem nivou i poznaje različite delove računara
– upravlja računarom
– upravlja dokumentima i čuva ih u različitim verzijama
– formira, oblikuje i uređuje tekstualne dokumente
– umetne tabele, slike i crteže
– upotrebljava cirkularna pisma
– podešava stranice i štampa dokument
– koristi softver za rad sa prezentacijama

Sadržaj predmeta

Teorijska
nastava

1. Osnove informacionih i komunikacionih tehnologija
2. Korišćenje računara i upravljanje datotekama
3. Obrada teksta
4. Prezentacije

Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)

Vežbe:
1. Upoznavanje sa hardverom, softverom, mrežama, zaštitom
2. Upoznavanje operativnih sistema, upravljanje datotekama, alati za kompresiju datoteka, alati za zaštitu od računarskih virusa, štampanje
3. Korišćenje aplikacije za obradu teksta (pokretanje, zatvaranje, novi dokument, snimanje) 4. Izrada dokumenta ( unošenje, izbor i izmena teksta)
5. Uređivanje (tekst, pasusi, stilovi)
6. Kreiranje tabela i grafičkih objekata
7. Rad sa cirkularnim pismima
8. Podešavanje, provera i štampanje dokumenta
9. Upotreba programa za rad sa prezentacijama
10. Izrada i uređivanje prezentacija

Drugi oblici nastave:
Prezentacije i odbrane seminarskih radova i praktičnih vežbi

Literatura

1

Tošić A.: Poslovna informatika, VIPOS, Valjevo, 2011.

2

Munnelly B., Holden P: ECDL4 – udžbenik za kurs MicrosoftOfficeXP, Mikro knjiga, Beograd, 2005.

3

4

5

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine

Predavanja

Vežbe

DON

Studijski istraživački rad

Ostali časovi

221

Metode
izvođenja
nastave

Predavanja, individualne vežbe studenata za računarom (tehnike korišćenja programa, priprema samostalnih radova).

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena

Završni ispit

poena

aktivnost u toku
predavanja

2

pismeni ispit

30

praktična nastava

20

usmeni ispit

 

kolokvijumi

32

seminari

16

 

Оставите одговор