Propisi koje primenjuje Škola

VIPOS u svom radu primenjuje sledeće zakonske propise:

 

 1. Ustav RS („Službeni glasnik RS“, br. 98/2006),
 2. Zakon o javnim službama („Službeni glasnik RS“, br. 42/91, 71/94, 79/2005 – dr. zakon, 81/2005 – ispr. dr. zakona, 83/2005 – ispr. dr. zakona i 83/2014 – dr. zakon),

– podzakonska akta kojima se uređuje delatnost javnih službi,

 1. Zakon o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“ br. 76/05, 97/08 i 100/07–autentično tumačenje, 44/10, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015-autentično tumačenje, 68/2015 i 87/2016),
 2. Zakon o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS“, br. 110/2005, 50/06- ispr., 18/2010 i 112/2015),
 3. Zakon o inovacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS“, br. 110/2005, 18/2010 i 55/2013),
 4. Zakon o obaveznom primerku publikacija („Službeni glasnik RS“ br. 52/2011 i 13/2016),
 5. Zakon o pečatu državnih i drugih organa („Službeni glasnik RS“, br. 101/2007),
 6. Zakon o opštem upravnom postupku („Sl. list SRJ“, br. 33/97 i 31/2001 i „Sl. glasnik RS“, 30/2010)
 7. Zakon o izgledu i upotrebi grba, zastave i himne Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 36/2009)
 8. Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisama („Službeni glasnik RS“, br. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 – dr. zakon i 30/2010),
 9. Zakon o obligacionim odnosima („Službeni list SFRJ“, br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, „Službeni list SRJ“, br. 31/93 i „Službeni list SCG“, br. 1/2003),
 10. Zakon o radu („Službeni glasnik RS“ br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/2014),
 11. Zakon o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS“, br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011),
 12. Zakon o autorskom i srodnim pravima („Službeni glasnik RS“, br. 104/2009, 99/2011, 119/2012 i 29/2016),
 13. Zakon o kulturnim dobrima („Službeni glasnik RS“, br. 71/94, 52/2011 – dr. zakoni i 99/2011 – dr. zakon),
 14. Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, br. 107/2005, 72/2009 – dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 – dr. zakon, 93/2014, 96/2015 i 106/2015),
 15. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Službeni glasnik RS“, br. 36/2009 i 32/2013),
 16. Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu („Službeni glasnik RS“, br. 101/05 i 91/2015)

-podzakonska akta kojima se bliže uređuje rad i bezbednost i zdravlje na radu,

 1. Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu („Službeni glasnik RS“, br. 36/2010),
 2. Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, br. 97/2008, 104/2009 – dr. zakon, 68/2012 i 107/2012),
 3. Zakon o izdavanju publikacija („Službeni glasnik RS“, br. 37/91, 53/93, 67/93, 48/94, 135/2004 i 101/2005 – dr. zakon),
 4. Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu („Službeni glasnik RS“, br. 30/2010),
 5. Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon i 63/2006 – odluka USRS – dalje: Zakon o PIO, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014),
 6. Zakon o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 107/2005 i 109/2005 – ispr., 57/2011, 110/2012, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014, 106/2015 i 10/2016 – dr. zakon),
 7. Zakon o zaštiti od požara („Službeni glasnik RS“, br. 111/2009 i 20/2015),
 8. Zakon o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik RS“, br. 34/2001, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 116/2008 – dr. zakoni, 92/2011, 99/2011 – dr. zakon, 10/2013, 55/2013, 99/2014 i 21/2016 – zakon),
 9. Uredba o merilima za utvrđivanje visine troškova studija na višim školama čiji je osnivač Republika („Službeni glasnik RS“, 10/95 i 100/2004),
 10. Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama („Službeni glasnik RS“, 44/2001, 15/2002 – dr. uredba, 30/2002, 32/2002 – ispr., 69/2002, 78/2002, 61/2003, 121/2003, 130/2003, 67/2004, 120/2004, 5/2005, 26/2005, 81/2005, 105/2005, 109/2005, 27/2006, 32/2006, 58/2006, 82/2006, 106/2006, 10/2007, 40/2007, 60/2007, 91/2007, 106/2007, 7/2008, 9/2008, 24/2008, 26/2008, 31/2008, 44/2008, 54/2008, 108/2008, 113/2008, 79/2009, 25/2010, 91/2010, 20/2011, 65/2011, 100/2011, 11/2012, 124/2012, 8/2013, 4/2014 i 58/2014),
 11. Uredba o normativima i standardima uslova rada univerziteta i fakulteta za delatnosti koje se finansiraju iz budžeta („Sl. gl. RS“, br. 15/2002, 100/2004, 26/2005, 38/2007 i 110/2007),
 12. Zakon o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik RS“, 22/2009),
 13. Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“, 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010),
 14. Zakona o zaštiti uzbunjivača („Službeni glasnik RS“, 128/2014),
 15. Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, 124/2012, 14/2015 i 68/2015),
 16. Zakon o budžetu Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, 114/2012, 110/2013, 142/2014, 94/2015 i 103/2015),
 17. Zakon o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – dr. zakon i 103/2015),
 18. Zakon o javnoj svojini („Službeni glasnik RS“, 72/2011, 88/2013 i 105/2014),
 19. Uredba o budžetskom računovodstvu („Službeni glasnik RS“, br. 125/2003 i 12/2006),
 20. Zakon o fiskalnim kasama („Službeni glasnik RS“, 135/2004 i 93/2012) -Uredba o određivanju delatnosti kod čije obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Službeni glasnik RS“, br. 61/2010, 101/2010, 94/2011, 83/2012, 59/2013 i 100/2014),
 21. Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije („Službeni glasnik RS“, 97/2008, 53/2010, 66/2011, 67/2013, 112/2013 – autentično tumačenje i 8/2015),
 22. Zakon o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS“, 18/2010 i 55/2013),
 23. Zakon o ravnopravnosti polova („Službeni glasnik RS“, 104/2009),
 24. Uputstvo za izradu i objavljivanje informatora o radu državnog organa („Službeni glasnik RS“, 68/2010),
 25. Pravilnik o sadržaju javnih isprava koje izdaje visokoškolska ustanova („Službeni glasnik RS“, 40/2009 i 69/2011),
 26. Pravilnik o registru visokoškolskih ustanova, studijskih programa, nastavnika, saradnika i ostalih zaposlenih („Službeni glasnik RS“, 21/2006),
 27. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije koju vodi visokoškolska ustanova („Službeni glasnik RS“, 21/2006),
 28. Pravilnik o standardima i postupku za spoljašnju proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova („Službeni glasnik RS“, 106/2006, 73/2011, 101/2012, 103/2012 – ispr. i 13/2014),
 29. Pravilnik o standardima za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta visokoškolskih ustanova („Službeni glasnik RS“, 106/2006),
 30. Pravilnik o standardima i postupku za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa („Službeni glasnik RS“, 106/2006, 112/2008, 70/2011, 101/2012 i 13/2014),
 31. Preporuke Nacionalnog saveta o bližim uslovima za izbor u zvanja nastavnika, Nacionalni savet za visoko obrazovanje, 4. maj 2007., („Službeni glasnik RS“, 30/07),
 32. Pravilnik o listi stručnih, akademskih i naučnih naziva („Službeni glasnik RS“, 100/2015),
 33. Uredba o kategorijama registraturskog materijala s rokovima čuvanja („Službeni glasnik RS“, 44/93),
 34. Opšti pravni akti Škole koji se nalaze na internet stranici.

 

Оставите одговор