Obaveštenje za studente

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju koji je stupio na snagu 28.09.2012. godine propisane su izmene člana 90. koje glase:

1.

  • broj ispitnih rokova u školskoj 2012/13 godini je šest;
  • broj ispitnih rokova u školskoj 2013/14 godini je pet;
  • broj ispitnih rokova u školskoj 2014/15 godini je četiri.

Termini održavanja ispitnih rokova utvrđuju se Statutom visokoškolske ustanove.

2. Izmenom člana 124. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju propisano je sledeće:

– izuzetno od odredaba člana 88. Zakona, student može da se u narednoj godini finansira iz budžeta ako u školskoj 2012/13. godini ostvari najmanje 50 ESPB bodova i rangira se u okviru ukupnog broja studenata čije se studije finansiraju iz budžeta, u skladu sa ovim Zakonom.

3. Izmenom člana 124. stav 3. Zakona o visokom obrazovanju propisano je sledeće:

– Studenti upisani u prvu godinu osnovnih studija školske 2007/08., 2008/09. i 2009/10. godine zadržavaju pravo da se finansiraju iz budžeta najduže godinu dana po isteku redovnog trajanja studija.

U Valjevu, 24.06.2013. godine                                
Sekretarijat Škole

Оставите одговор