Marketing i odnosi s javnošću

Marketing i odnosi s javnošću

Svrha modula Marketing i odnosi s javnošću proističe iz nepostojanja specijalističkih strukovnih studija ovog usmerenja u regionu, potreba za usavršavanjem diplomaca osnovnih strukovnih studija ekonomskog, ali i drugih usmerenja, kao i kadrova koji imaju potrebu da usavrše i unaprede svoje kompetencije za odgovarajuća radna mesta. Obrazujući ovaj kadar Škola će dati doprinos razvoju struke marketinga i komunikacije osposobljavajući studente za korišćenje savremenih marketinških i komunikacionih znanja u poslovanju preduzeća.

Ciljevi modula Marketing i odnosi s javnošću su:
• osposobljavanje studenata za rešavanje strategijskih marketing problema i kreiranje adekvatnih marketing strategija kako bi se obezbedila što bolja tržišna pozicija i konkurentnost na duži rok
• usavršavanje znanja i veština planiranja, realizacije i kontrole aktivnosti tržišnog komuniciranja u uslovima izražene konkurencije proizvoda, usluga i medija
• ovladavanje metodama i tehnikama odnosa s javnošću za kreiranje i održavanje dobrih odnosa, identiteta i reputacije privrednih i neprivrednih subjekata
• osposobljavanje za primenu tradicionalnih i novih metoda i tehnika direktnog marketinga
• sticanje znanja i veština za upravljanje brendom, ovladavanje tehnikama kreiranja, izgradnje i upravljanja vrednošću brenda

Na kraju studija student će biti osposobljen da:
• planira i kreira marketing strategiju, kontroliše i radi reviziju marketing strategije
• kreira strategiju tržišne komunikacije, kontroliše i evaluira strategiju tržišne komunikacije
• izradi strategiju nastupa preduzeća u javnosti, upotrebljava efikasne pisane i govorne taktike odnosa s javnošću
• upravlja bazama podataka direktnog marketinga, primenjuje tradicionalne i nove metode i tehnike direktnog marketinga
• osmisli uspešnu brend strategiju, upravlja pozicioniranjem brenda.

OBAVEZNI PREDMETI
Poslovna analiza i izveštavanje
Poslovna prezentacija i grafika
Tržišno komuniciranje
Projekat
Strategijski marketing
Odnosi s javnošću
Specijalistički završni rad

IZBORNI PREDMETI
Direktni marketing
Brend menadžment

Оставите одговор