Porezi i carine

Porezi i carine

Svrha modula Porezi i carine proističe iz uočenih potreba za ovom vrstom kadra, kao i nepostojanja ovog studijskog programa u regionu kome Škola pripada. Na taj način otvaraju se mogućnosti za obrazovanjem specijalizovanih kadrova iz ove oblasti koja do sada nije bila zastupljena u visokom školstvu regiona. Obrazujući ovaj kadar Škola će dati doprinos razvoju oblasti poreza i carina kod nas i na taj način poboljšati kvalifikacionu strukturu stanovništva u regionu i, šire, u Republici.

Ciljevi modula Porezi i carine
• osposobljavanje studenata za uočavanje i rešavanje problema u javnom sektoru koji se odnose na poreze, carine, budžetski sistem i razvoj sposobnosti za predlaganje i implementaciju odgovarajućih rešenja za potrebe javnog sektora
• sticanje stručnih i praktičnih znanja i veština iz oblasti javnih finansija, poreskog i carinskog postupka, neophodnih za uspešno obavljanje poslova u državnim institucijama
• razvoj veština i iskustava u timskom radu, kao i sposobnosti internog i eksternog komuniciranja i saradnje u koncipiranju i realizaciji projekata;
• sticanje potrebnih znanja kao dobre osnove za nastavak studija na drugim specijalističkim studijama, drugim vrstama i nivoima studija kao i za permanentno usavršavanje u zemlji i inostranstvu

Na kraju studija student će biti osposobljen da:
• prepozna mesto i ulogu budžetskog sistema u ekonomskom sistemu RS
• upravlja različitim budžetskim aspektima na nacionalnom i lokalnom nivou
• razume carinski sistem i carinske politike; pravne izvore carinskog sistema da rešava carinske situacije u praksi
• vodi carinski upravni postupak i bude edukovan učesnik carinskog postupka
• tumači poreske i carinske propise EU
• primenjuje postupke i procedure u vezi sa poreskopravnim odnosom i ostvarivanjem poreskih prava i obaveza

OBAVEZNI PREDMETI
Poslovna analiza i izveštavanje
Poslovna prezentacija i grafika
Tržišno komuniciranje
Projekat
Poreski sistem i oporezivanje
Carinski sistem i carinski postupak
Specijalistički završni rad

IZBORNI PREDMETI
Budžetski sistem
Harmonizacija poreskog i carinskog prava sa propisima EU

Оставите одговор