Analiza i projektovanje informacionih sistema

Studijski program Poslovna ekonomija i informatika
Izborno područje (modul)Poslovna informatika
Vrsta i nivo studijaSpecijalističke strukovne studije / studije II stepena
Naziv predmetaAnaliza i projektovanje informacionih sistema
Broj ESPB3Status predmeta (obavezni/izborni)Izborni
Uslov 
Cilj
predmeta
Ovladavanje znanjima o polaznim osnovama za analizu i projektovanje informacionih sistema (analiza i modelovanje poslovnih procesa i podataka) . U ovom predmetu obradiće se relacioni i objektno-orijentisani modeli i pristupi za analizu i logičko projektovanje IS, kao i logičko projektovanje baza podataka.
Ishod
predmeta
Na kraju odslušanog predmeta studenti će biti osposobljeni za analizu i projektovanje IS korišćenjem savremenih pristupa i alata. Mogućnost implementacije stečenih znanja na konkretne poslovne procese i probleme u praksi.
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
• Pojam informacije i informacionog sistema (IS). Objekat, atribut, elementarni podatak.
• Definisanje zahteva, projektovanje IS-faze,
• Definisanje parametra sistema,
• Definisanje dijagrama aktivnosti, analiza poslovnih procesa
• Konceptualni model, MOV-uvodna razmatranja, Normalne forme
• Dizajn objekata, definisanje atributa, definisanje operacija.
• Definisanje veza i kardinalnosti, definisanje uslova.
• Šema podataka, dijagram klasa, Fizički model podataka i izrada baze podataka
• Definisanje tehnologija aplikacije i mrežne arhitekture
• Korisnički interfejs, Izbor kontrola zavisno od tipova podataka
• Testiranje komponenti i sistema
• Dokumentovanje, integracija, plan obuke, uvođenje u upotrebu
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)• Erwin, BPwin, ili UML dijagrami
• Erwin, BPwin, ili UML dijagrami
• Erwin, BPwin, ili UML dijagrami
• kreiranje tabela ili objekata, definisanje atributa
• Izrada aplikacije
• Obrasci, kontrole,
• Izveštaji,
• Normalizacija, 1NF, 2NF, 3NF, Bojs-Kodova NF,
• MOV, projektovanje
• Prevođenje MOV na relacioni oblik
• studija slučaja
Literatura
1Rebecca M. Riordan, Projektovanje baza podataka, Addison-Wesley, 2006, prevod CET 2012
2Alempije Veljović, Razvoj informacionih sistema, Tehnički fakultet čačak, 2012
3Larman, C., Applying UML and Patterns, An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design, 1st ed., Prentice Hall, 1998.
4 
5 
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
11   
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja, konsultacije, projekat. Studenti tokom semestra podeljeni u grupe izrađuju konkretan mini projekat IS.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 70Završni ispitpoena 30
aktivnost u toku
predavanja
10pismeni ispit30
praktična nastava usmeni ispit 
kolokvijumi20+20  
seminari20  
 

Оставите одговор