Arhitektura i organizacija računara

Studijski program  Poslovna ekonomija i informatika
Izborno područje (modul) Poslovna informatika
Vrsta i nivo studija Specijalističke strukovne studije / studije II stepena
Naziv predmeta ARHITEKTURA I ORGANIZACIJA RAČUNARA
Broj ESPB 3 Status predmeta (obavezni/izborni) Izborni
Uslov  
Cilj
predmeta
Sticanje osnovnih znanja o arhitekturi, matematičkim i elektronskim osnovama računarskih sistema.
Ishod
predmeta
Mogućnost samostalnog rešavanja zadataka baziranih na primeni binarne aritmetike i osnovnih logičkih kola
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Opšti model računarskog sistema. Funkcionalna blok šema računara. Hijerarhijski model računarskog sistema.
2. Matematičke osnove računara. Brojni sistemi. Konverzije iz jednog brojnog sistem u drugi.
3. Binarni brojni sistem. Označeni i neoznačeni brojevi. Zapis u formatu fiksnog i pokretnog zareza.
4. Osnovne aritmetičke operacije u binarnom brojnom sistemu.
5. Zapis numeričkih i nenumeričkih podataka primenom binarnih kodova.
6. Elektronske osnove računara. Aksiome i teoreme Bulove algebre. Logičke operacije i osnovna logička kola.
7. Logičke funkcije. Minimizacija primenom Karnoovih mapa.
8. Osnovne kombinacione mreže: dekoder, koder, multiplekser, demultiplekser, komparator, polusabirač i sabirač.
9. Osnovni memorijski elementi: asinhroni i sinhroniflip-flopovi (RS, JK, D, T). Pojam sekvencijalne mreže. Sinhroni i asinhroni brojači.
10. Tipovi registara u zavisnosti od načina upisa i čitanja podatka. Registri specijalne namene.
11. Unarne i binarneoperacijesaregistrima. Primenaosnovnihlogičkihoperacija i registramaske.
12. Osnovne komponente računarskog sistema. Realizacija upravljačke jedinice. Mikroprogramska i hardverska realizacija. Aritmetičko-logička jedinica.
13. Memorije u računarskom sistemu. Karakteristike ROM, RAM i stek memorija.
14. Pojednostavljena arhitektura računara. Prenos podataka preko magistrale. Pristup memoriji..
15. Periferijske jedinice. Uređaji za unos i izdavanje podataka. Načini prenosa ulazno/izlaznih podataka.
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) Praktična nastava prati program predavanja
Program predmeta usklađen sa preporukama IEEE/ACM Computing Curriculum:
CE2004 Computer Engineering Body of Knowledge: CE-CAO 0-3, 
Literatura
1 S. Obradović Osnovi računarske tehnike, VISER, Beograd, 2013.
2 D. Prokin, M. Mijalković, V. Petrović, Zbirka zadataka iz Osnova računatske tehnike, VISER, Beograd, 2011.
3 D. Prokin, M. Mijalković, H. Popović, G. Dimić, P. Gavrilović, Priručnik za laboratorijske vežbe iz Arhitekture i organizacije računara 1, VISER, Beograd, 2013.
4 D. Prokin, Elektronske lekcije i interaktivni zadaci u Moodle okruženju
5  
6  
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski istraživački rad Ostali časovi
1 1      
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja, vežbe, konsultacije, kolokvijumi i pismeni ispit.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena 70 Završni ispit poena 30
aktivnost u toku
predavanja
5 pismeni ispit 30
praktična nastava 15 usmeni ispit  
kolokvijumi/test 2×25 praktičan ispit  
projekat      
 

Оставите одговор