Brend menadžment

 

Studijski program  Poslovna ekonomija i informatika
Izborno područje (modul) Marketing i odnosi s javnošću
Vrsta i nivo studija Specijalističke strukovne studije/studije drugog stepena
Naziv predmeta Brend menadžment
Broj ESPB 3 Status predmeta (obavezni/izborni) Izborni
Uslov  
Cilj
predmeta
Upoznavanje sa pojmom brendiranja, njegovim karakteristikama, elementima identiteta, razvojem i primenom. Razumevanja značaja brendiranja i direktnog uticaja istog na uspešnost poslovanja.  
Ishod
predmeta
Student će biti osposobljen da:
– razume osnove brend menadžmenta
– samostalno osmisli strategiju pozicioniranja brenda
– samostalno osmisli uspešnu brend strategiju
– pimenjuje tradicionalne i nove metode, postupke i strategije brendiranja radi što uspešnijeg tržišnog nastupa
– kreira i upravlja vrednostima brenda
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Pojam i razvoj koncepta brenda
2. Izvor dodate vrednosti brenda
3. Veze između savremenog potrošača i brenda
4. Pozicioniranje brenda
5. Strategije brendiranja i mogućnosti ekstenzije brenda
6. Kreiranje vrednosti brenda
7. Utvrđivanje vrednosti brenda
8. Elementi identiteta brenda
9. Čulno brendiranje
10. Specifični aspekti brendiranja (Brend u sektoru usluga, brendiranje područja…)
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) 1. Rešavanje studija slučaja samostalno i u grupama
2. Izrada, prezentacija i analiza uspešnih brendova na primerima iz prakse
3. Poseta firmama i analiziranje uticaja brenda na poslovanje posećenih firmi
Literatura
1 Veljković S., Brend menadžment, Ekonomski fakultet, Beograd, 2010
2 Cicvarić S., Brend – Kreiranje, pozicioniranje i održavanje, Zadužbina Andrejević,Beograd, 2006
3 Keler K., Strategic Brand Management – Building, Measuring and Managing Brand Equity, Prentice Hall Pearson,
Education Internationa, 2003
4 Keler K., Slučajevi najbolje prakse u brendiranju, Mas Medija, 2008
5 Rakita B., Mitrović I., Brend menadžment, Savremena Administracija, Beograd, 2007.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski istraživački rad Ostali časovi
1 1      
Metode
izvođenja
nastave
„ex katedra“ metodom, analizom studija slučaja iz prakse, radionicama, igra uloga, kvizovi znanja, prezentacija, debate…
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena 70  Završni ispit poena 30
aktivnost u toku
predavanja
10 pismeni ispit 30
praktična nastava 15 usmeni ispit  
kolokvijumi 30    
seminari 15    
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……

Оставите одговор