Budžetski sistem

 

Studijski program  Poslovna ekonomija i informatika
Izborno područje (modul) Porezi i carine
Vrsta i nivo studija specijalističke strukovne studije/studije drugog stepena  
Naziv predmeta Budžetski sistem
Broj ESPB 3 Status predmeta (obavezni/izborni) izborni
Uslov  
Cilj
predmeta

1. Upoznavanje sa mestom i ulogom budžetskog sistema u ekonomskom sistemu Republike Srbije                                                                                                                                   

2. Ovladavanje metodima analize koji se koriste u ovoj ekonomskoj oblasti                                                                                                                           

3. Razumevanje budžetskog aspekta ekonomske politike države kao nužne komponente za poslovno odlučivanje različitih aktera
4.Usvajanje znanja potrebnih za upravljanje različitim budžetskim aspektima na nacionalnom i lokalnom nivou                                                              

Ishod
predmeta
Nakon uspešno savladanog gradiva student će biti osposobljen da:
1. identifikuje određeni budžetski problem, predlaže alternative njegovog rešenja i implementira izabrano rešenje u praksi imajući u vidu tekuće i višegodišnje projekcije ukupne ekonomske i posebno očekivane fiskalne politike,
2. radi na poslovima u vezi sa pripremom, planiranjem, izvršenjem i kontrolom budžeta na nacionalnom i lokalnom nivou,                                                                                                
3. koristi aplikativni softver za rešavanje problema u vezi sa pripremom, planiranjem, izvršenjem i kontrolom budžeta na nacionalnom i lokalnom nivou,                                          
4. timski radi na problemima u vezi sa pripremom, planiranjem, izvršenjem i kontrolom budžeta na nacionalnom i lokalnom nivou
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Uvod u budžetski sistem Republike Srbije  
2. Pravni okvir budžetskog sistema Republike Srbije i potreba harmonizacije sa EU regulativom                                                                                                                            3. Institucionalni okvir budžetskog sistema Republike Srbije                                                
4. Budžet i budžetska procedura                                                                                                 
5. Fiskalni deficit, javni dug i državne garancije                                                                
6. Fiskalni federalizam i decentralizacija
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) 1. Rekapitulacija i analiza gradiva sa predavanja na konkretnim primerima                          
2. Diskusija studija slučaja iz oblasti budžetskog sistema i budžetiranja                                  
3. Pojedinačne i/ili timske prezentacije seminarskih radova                                                 
4. Pojedinačno i/ili timsko rešavanje konkretnih problemskih situacija  
Literatura
1 Marko Radičić, Božidar Raičević, “Javne finansije”, drugo izdanje, Data Status, Beograd, 2011
2 Rosen, S.H, T.Gajer, “Javne finansije”, prevedno izdanje, Centar za izdavačku delatnost (CID) Ekonomskog fakulteta Beograd, 2011
3 Jozef E. Stiglic, “Ekonomija javnog sektora”, Ekonomski fakultet, Beograd, 2004
4 Ministarstvo finansija RS – “Fiskalna strategija za 2014. godinu sa projekcijama za 2015, 2016. godinu”
5 Relevantna zakonska regulativa
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski istraživački rad Ostali časovi
1 1      
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja se izvode prema programu predmeta izlaganjem teorijskog sadržaja uz analizu studije slučaja kroz aktivno učešće studenata, interaktivnim pristupom.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena 60 Završni ispit poena 40
aktivnost u toku
predavanja
10 pismeni ispit  
praktična nastava   usmeni ispit 40
kolokvijum 20    
seminar 30    
 

Оставите одговор