Carinski sistem i carinski postupak

 

Studijski program  Poslovna ekonomija i informatika
Izborno područje (modul) Porezi i carine
Vrsta i nivo studija specijalističke strukovne studije/studije drugog stepena  
Naziv predmeta Carinski sistem i carinski postupak
Broj ESPB 6 Status predmeta (obavezni/izborni) obavezni
Uslov  
Cilj
predmeta

a)Ovladavanje sistemom spoljnotrgovinske razmene i carinske politike; instrumentima carinske zaštite; instrumentima carinskog sistema (carinska područja, carinska plaćanja, smeštaja carinske robe); sistemom carinskih isprava i sistemom carinjenja;

b)Ovladavanje elementima carinskog postupka u svim vrstama međunarodnog saobraćaja; carinskim upravnim postupkom; carinskim deliktima; efektima oporezivanja

Ishod
predmeta

a)Osposobljavanje studenata da razumeju carinski sistem i carinske politike; pravne izvore carinskog sistema; da rešavaju carinske situacije u praksi;

b) Osposobljavanje studenata da vode carinski upravni postupak; da budu učesnici carinskog postupka uočavajući svoja prava i obaveze u postupku carinjenja

Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Spoljnotrgovinska razmena i carinska politika
2. Zaštitna politika u robnoj razmeni
3. Opšti pojmovi o carinskom sistemu
4. Instituti carinskog sistema
5. Carinske vrednosti
6. Carinska tarifa 
7. Špedicija i transportni ugovori
8. Polise osiguranja robe 9. Isprave u carinskom postupku
10. Carinski postupak 
11. Carinski upravni postupak
12. Efekti carinskog postupka
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) 1. Rekapitulacija i analiza gradiva sa predavanja na konkretnim primerima
2. Pojedinačne i/ili timske prezentacije seminarskih radov
 
1 Zoran Tomić, Upravno pravo, Pravni fakultet Beograd 2011. godina
2 Tomislav Todorović, Carinsko poslovanje, Želind Beograd 2007. godina
3 Miodrag Marković, Transport, špedicija, carine i osiguranje Beogradska poslovna škola Beograd 2003. godina
4 Slobodan Cvetanović, Dejan Đurić, Carinski sistem i politika, Poslovna škola Blace 2002. godina
5 Carinski zakon i Carinska tarifa
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski istraživački rad Ostali časovi
2 2      
Metode
izvođenja
nastave
Osnovni oblik izvođenja nastave će biti predavanja i vežbe. Student će u saradnji sa nastavnikom ili samostalno biti u mogućnosti da uradi praktične primere iz prakse na bazi podataka preuzetih iz kompanija ili Carinske uprave.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena 70 Završni ispit poena 30
aktivnost u toku
predavanja
10 pismeni ispit  
praktična nastava   usmeni ispit 30
kolokvijumi 40    
seminari 20    
 

Оставите одговор