Carinski sistem i carinski postupak

 

Studijski program Poslovna ekonomija i informatika
Izborno područje (modul)Porezi i carine
Vrsta i nivo studijaspecijalističke strukovne studije/studije drugog stepena 
Naziv predmetaCarinski sistem i carinski postupak
Broj ESPB6Status predmeta (obavezni/izborni)obavezni
Uslov 
Cilj
predmeta

a)Ovladavanje sistemom spoljnotrgovinske razmene i carinske politike; instrumentima carinske zaštite; instrumentima carinskog sistema (carinska područja, carinska plaćanja, smeštaja carinske robe); sistemom carinskih isprava i sistemom carinjenja;

b)Ovladavanje elementima carinskog postupka u svim vrstama međunarodnog saobraćaja; carinskim upravnim postupkom; carinskim deliktima; efektima oporezivanja

Ishod
predmeta

a)Osposobljavanje studenata da razumeju carinski sistem i carinske politike; pravne izvore carinskog sistema; da rešavaju carinske situacije u praksi;

b) Osposobljavanje studenata da vode carinski upravni postupak; da budu učesnici carinskog postupka uočavajući svoja prava i obaveze u postupku carinjenja

Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Spoljnotrgovinska razmena i carinska politika
2. Zaštitna politika u robnoj razmeni
3. Opšti pojmovi o carinskom sistemu
4. Instituti carinskog sistema
5. Carinske vrednosti
6. Carinska tarifa 
7. Špedicija i transportni ugovori
8. Polise osiguranja robe 9. Isprave u carinskom postupku
10. Carinski postupak 
11. Carinski upravni postupak
12. Efekti carinskog postupka
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)1. Rekapitulacija i analiza gradiva sa predavanja na konkretnim primerima
2. Pojedinačne i/ili timske prezentacije seminarskih radov
 
1Zoran Tomić, Upravno pravo, Pravni fakultet Beograd 2011. godina
2Tomislav Todorović, Carinsko poslovanje, Želind Beograd 2007. godina
3Miodrag Marković, Transport, špedicija, carine i osiguranje Beogradska poslovna škola Beograd 2003. godina
4Slobodan Cvetanović, Dejan Đurić, Carinski sistem i politika, Poslovna škola Blace 2002. godina
5Carinski zakon i Carinska tarifa
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
22   
Metode
izvođenja
nastave
Osnovni oblik izvođenja nastave će biti predavanja i vežbe. Student će u saradnji sa nastavnikom ili samostalno biti u mogućnosti da uradi praktične primere iz prakse na bazi podataka preuzetih iz kompanija ili Carinske uprave.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 70Završni ispitpoena 30
aktivnost u toku
predavanja
10pismeni ispit 
praktična nastava usmeni ispit30
kolokvijumi40  
seminari20  
 

Оставите одговор