Računovodstveni softver i ERP sistemi

 

Studijski program  Poslovna ekonomija i informatika
Izborno područje (modul) Upravljanje finansijama
Vrsta i nivo studija Specijalističke strukovne studije / studije II stepena
Naziv predmeta RAČUNOVODSTVENI SOFTVER I ERP SISTEMI
Broj ESPB 3 Status predmeta (obavezni/izborni) Izborni
Uslov  
Cilj
predmeta
Osposobljavanje studenata za primenu računovodstvenog softvera i ERP sistema
Ishod
predmeta
Očekuje se da student koji uspešno završi ovaj predmet bude osposobljen da:
– poznaje aktuelno stanje primene računovodstvenog softvera i ERP sistema
– poznaje najčešće korišćeni računovodstveni softver,
– koristi računovodstveni softver i ERP sisteme na realnim primerima
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Poslovni informacioni sistemi.
2. Upravljački informacioni sistemi.
3. Poslovna inteligencija.
4. Računovodstveni softver.
5. Primeri računovodstvenog softvera.
6. Programi za upravljanje proizvodnjom, lancima snabdevanja, finansijama.
7. Programi za upravljanje projektima, upravljanje ljudskim resursima, upravljanje odnosima sa kupcima i dobavljačima.
8. Data Warehouse.
9. ERP (Enterprise Resource Planning) sistemi.
10. Osobine i struktura ERP sistema.
11. Uvođenje u primenu ERP sistema. 
12. Primeri ERP sistema. 
13. Prednosti i nedostaci ERP sistema.
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) 1. Analiza slučajeva
2. Računovodstveni softver
3. ERP sistemi
Literatura
1 N. Balaban, Ž. Ristić, J. Đurković, J. Trninić, Informacioni sistemi u menadžmentu, Savremena administracija, Beograd, 2002.
2 Uputstva za korišćenje konkretnog računovodstvenog softvera i ERP sistema
3  
4  
5  
6  
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski istraživački rad Ostali časovi
1 1      
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja, vežbe, domaći zadaci, test, praktični test, praktični ispit. 
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena 40 Završni ispit poena 60
aktivnost u toku
predavanja
10 pismeni ispit  
praktičan test 20 usmeni ispit  
kolokvijumi/test 10 praktičan ispit 60
projekat      
 

Оставите одговор