Računovodstveni softver i ERP sistemi

 

Studijski program Poslovna ekonomija i informatika
Izborno područje (modul)Upravljanje finansijama
Vrsta i nivo studijaSpecijalističke strukovne studije / studije II stepena
Naziv predmetaRAČUNOVODSTVENI SOFTVER I ERP SISTEMI
Broj ESPB3Status predmeta (obavezni/izborni)Izborni
Uslov 
Cilj
predmeta
Osposobljavanje studenata za primenu računovodstvenog softvera i ERP sistema
Ishod
predmeta
Očekuje se da student koji uspešno završi ovaj predmet bude osposobljen da:
– poznaje aktuelno stanje primene računovodstvenog softvera i ERP sistema
– poznaje najčešće korišćeni računovodstveni softver,
– koristi računovodstveni softver i ERP sisteme na realnim primerima
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Poslovni informacioni sistemi.
2. Upravljački informacioni sistemi.
3. Poslovna inteligencija.
4. Računovodstveni softver.
5. Primeri računovodstvenog softvera.
6. Programi za upravljanje proizvodnjom, lancima snabdevanja, finansijama.
7. Programi za upravljanje projektima, upravljanje ljudskim resursima, upravljanje odnosima sa kupcima i dobavljačima.
8. Data Warehouse.
9. ERP (Enterprise Resource Planning) sistemi.
10. Osobine i struktura ERP sistema.
11. Uvođenje u primenu ERP sistema. 
12. Primeri ERP sistema. 
13. Prednosti i nedostaci ERP sistema.
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)1. Analiza slučajeva
2. Računovodstveni softver
3. ERP sistemi
Literatura
1N. Balaban, Ž. Ristić, J. Đurković, J. Trninić, Informacioni sistemi u menadžmentu, Savremena administracija, Beograd, 2002.
2Uputstva za korišćenje konkretnog računovodstvenog softvera i ERP sistema
3 
4 
5 
6 
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
11   
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja, vežbe, domaći zadaci, test, praktični test, praktični ispit. 
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 40Završni ispitpoena 60
aktivnost u toku
predavanja
10pismeni ispit 
praktičan test20usmeni ispit 
kolokvijumi/test10praktičan ispit60
projekat   
 

Оставите одговор