Harmonizacija sa EU

 

Studijski program Poslovna ekonomija i informatika
Izborno područje (modul)Porezi i carine
Vrsta i nivo studijaspecijalističke strukovne studije/studije drugog stepena 
Naziv predmetaHarmonizacija poreskog i carinskog prava sa propisima Evropske Unije
Broj ESPB3Status predmeta (obavezni/izborni)izborni
Uslov 
Cilj
predmeta
Ovladavanje principima i institutima Evropskog poreskog i carinskog prava; aspektima poreskih i carinskih politika EU prema trećim zemljama; pravnim izvorima poreskog i carinskog upravnog postupka u EU
Ishod
predmeta
Osposobljavanje polaznika da tumače poreske i carinske propise EU, da razumeju potrebe stvaranja jedinstvenog tržišta kroz harmonizaciju našeg poreskog i carinskog prava i postupka (komparativno ga sagledavajući) sa propisima EU u ovoj oblasti; mogućnost tumačenja i analiziranja Direktiva EU u ovim oblastima
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Razvoj pravnih izvora EU u domenu poreskog i carinskog sistema i postupanja;
2. Aktuelni pravni izvori poreskog i carinskog sistema i postupanja;
3. Proces harmonizacije posrednih (indirektnih) i neposrednih (direktnih) poreza;
4. Eliminisanje sistema dvostrukog oporezivanja;
5. Serija Direktiva Evropske Unije u ovoj oblasti počevši od 1967. (Direktiva br. 6 – usklađivanje poreza na dodatu vrednost);
6. Poglavlja Integracionog procesa koja tretiraju ovu problematiku – metodologija i procedure postupanja u okviru Ministarstva za evropske integracije odnosno Kancelarije za evropske integracije Republike Srbije (Poglavlja 6, 7 i 8)
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)1. Rekapitulacija i analiza gradiva sa predavanja na konkretnim primerima
2. Pojedinačne i/ili timske prezentacije seminarskih radov                                                                                               
Literatura
1Direktive (odgovarajuće) Evropske Unije 
2Materijali Kancelarije za evropske integracije
3Popović Dejan, Poresko pravo-Opšti deo, CEKOS IN, Beograd 2006. godina
4Marko Radičić, Božidar Raičević, Javne finansije-Teorija i praksa- drugo izdanje, DATA STATUS, Beograd 2011. godina
5 
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
11   
Metode
izvođenja
nastave
Osnovni oblik izvođenja nastave će biti predavanja i vežbe. Student će u saradnji sa nastavnikom ili samostalno biti u mogućnosti da uradi praktične primere iz prakse na bazi podataka preuzetih iz kompanija ili Poreske uprave.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 60Završni ispitpoena 40
aktivnost u toku
predavanja
10pismeni ispit 
praktična nastava usmeni ispit40
kolokvijum30  
seminar20  
 

Оставите одговор