Harmonizacija sa EU

 

Studijski program  Poslovna ekonomija i informatika
Izborno područje (modul) Porezi i carine
Vrsta i nivo studija specijalističke strukovne studije/studije drugog stepena  
Naziv predmeta Harmonizacija poreskog i carinskog prava sa propisima Evropske Unije
Broj ESPB 3 Status predmeta (obavezni/izborni) izborni
Uslov  
Cilj
predmeta
Ovladavanje principima i institutima Evropskog poreskog i carinskog prava; aspektima poreskih i carinskih politika EU prema trećim zemljama; pravnim izvorima poreskog i carinskog upravnog postupka u EU
Ishod
predmeta
Osposobljavanje polaznika da tumače poreske i carinske propise EU, da razumeju potrebe stvaranja jedinstvenog tržišta kroz harmonizaciju našeg poreskog i carinskog prava i postupka (komparativno ga sagledavajući) sa propisima EU u ovoj oblasti; mogućnost tumačenja i analiziranja Direktiva EU u ovim oblastima
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Razvoj pravnih izvora EU u domenu poreskog i carinskog sistema i postupanja;
2. Aktuelni pravni izvori poreskog i carinskog sistema i postupanja;
3. Proces harmonizacije posrednih (indirektnih) i neposrednih (direktnih) poreza;
4. Eliminisanje sistema dvostrukog oporezivanja;
5. Serija Direktiva Evropske Unije u ovoj oblasti počevši od 1967. (Direktiva br. 6 – usklađivanje poreza na dodatu vrednost);
6. Poglavlja Integracionog procesa koja tretiraju ovu problematiku – metodologija i procedure postupanja u okviru Ministarstva za evropske integracije odnosno Kancelarije za evropske integracije Republike Srbije (Poglavlja 6, 7 i 8)
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) 1. Rekapitulacija i analiza gradiva sa predavanja na konkretnim primerima
2. Pojedinačne i/ili timske prezentacije seminarskih radov                                                                                               
Literatura
1 Direktive (odgovarajuće) Evropske Unije 
2 Materijali Kancelarije za evropske integracije
3 Popović Dejan, Poresko pravo-Opšti deo, CEKOS IN, Beograd 2006. godina
4 Marko Radičić, Božidar Raičević, Javne finansije-Teorija i praksa- drugo izdanje, DATA STATUS, Beograd 2011. godina
5  
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski istraživački rad Ostali časovi
1 1      
Metode
izvođenja
nastave
Osnovni oblik izvođenja nastave će biti predavanja i vežbe. Student će u saradnji sa nastavnikom ili samostalno biti u mogućnosti da uradi praktične primere iz prakse na bazi podataka preuzetih iz kompanija ili Poreske uprave.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena 60 Završni ispit poena 40
aktivnost u toku
predavanja
10 pismeni ispit  
praktična nastava   usmeni ispit 40
kolokvijum 30    
seminar 20    
 

Оставите одговор