IS u poslovnom odlučivanju

 

Studijski program Poslovna ekonomija i informatika
Izborno područje (modul)Poslovna informatika
Vrsta i nivo studijaSpecijalističke strukovne studije / studije II stepena
Naziv predmetaINFORMACIONI SISTEMI U POSLOVNOM ODLUČIVANJU
Broj ESPB9Status predmeta (obavezni/izborni)Obavezni
Uslov 
Cilj
predmeta
– sticanje znanja iz oblasti informacionih tehnologija (IT) i njihove primene u poslovanju
– osposobljavanje za primenu informacionih sistema u poslovanju i poslovnom odlučivanju
Ishod
predmeta
Očekuje se da student koji uspešno završi ovaj predmet bude osposobljen da:
– poznaje koncepte, značaj i ulogu IT u poslovanju
– poznaje aktuelno stanja primene informacionih sistema u poslovanju,
– koristi programe za rukovanje bazama podataka na nivou naprednog ECDL sertifikata,
– piše jednostavnije programe u cilju prilagođenja aplikacija specifičnim potrebama
– projektuje i izradi deo informacionog sistema.
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Pojam informacionog sistema, informacija, podatak, obrada podataka.
2. Pojam relacije. Relaciona algebra. Operatori relacione algebre.
3. Baze podataka. Relacione baze podataka. Objektno orijentisane baze podataka. Dimenzione baze podataka.
4. Jezici za rad sa bazama podataka-SQL.
5. OLTP sistemi. OLAP sistemi.  Data mining.
6. Informacioni sistemi kao podrška odlučivanju.
7. Elektronsko poslovanje.  Elektronska trgovina. E-marketing. E-uprava. Drugi oblici e-poslovanja.
8. Elektronski potpis. Elektronsko plaćanje.  Bezbednost i zaštita podataka.
9. DSS i GDSS sistemi (sistemi za podršku odlučivanju i sistemi za grupnu podršku odlučivanju).
10. Sistemi za upravljanje tokovima poslova. Sistemi za upravljanje dokumentima. Inteligentni sistemi.
11. Projektovanje IS. Model podataka. Model procesa.
12. Životni ciklus projekta informacionog sistema.
13. Dokumentacija informacionog sistema. Grafičko predstavljanje podataka, UML.
14. Programski jezici, okruženja za razvoj aplikacija, skript jezici, makro jezici, jezici za aplikacije (VBA i dr.). Korisničko programiranje (end-user programming). Korisničke forme. 
15. Projektovanje aplikacija. Korisnički interfejs.
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)1. Izbor računarske opreme i izbor aplikativnog softvera za potrebe poslovanja firmi i ličnu poslovnu primenu
2. Analiza slučajeva
3. Projektovanje informacionih sistema
4. Sistemi za rukovanje bazama podataka
5. Izrada projekta poslovnih aplikacija.
6. Izrada jednostavnih programa.
Literatura
1Kaluđerčić i S. Obradović: Projektovanje informacionih sistema i relacione baze podataka, VETŠ 2005.
2S. Obradović, T. Pandurov, B. Vučinić, P. Kaluđerčić, MS Access – Projektovanje baza podataka i alikacija, VETŠ 2005.
3Rebecca M. Riordan, Projektovanje baza podataka, Mikro knjiga, 2006
4C. N. Prague, .M. R. Irwin, J. Reardon, Access 2003 Biblija, Mikro knjiga. Beograd, 2004.
5Paul Bocij, Andrew Greasley, Simon Hickie, Business information systems: , development and management, Pearson Education 2009.
6N. Balaban, Ž. Ristić, J. Đurković, J. Trninić, Informacioni sistemi u menadžmentu, Savremena administracija, Beograd, 2002.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
33   
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja, vežbe, konsultativni mentorski rad, izrada seminarskog rada, praktični test, projekat – izrada (dela) informacionog sistema, prezentacija i odbrana projekta, pismeni ispit . 
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 70Završni ispitpoena 30
aktivnost u toku
predavanja
10pismeni ispit30
seminariski rad30usmeni ispit 
kolokvijumi/test praktičan ispit 
projekat30  
 

Оставите одговор