IS u poslovnom odlučivanju

 

Studijski program  Poslovna ekonomija i informatika
Izborno područje (modul) Poslovna informatika
Vrsta i nivo studija Specijalističke strukovne studije / studije II stepena
Naziv predmeta INFORMACIONI SISTEMI U POSLOVNOM ODLUČIVANJU
Broj ESPB 9 Status predmeta (obavezni/izborni) Obavezni
Uslov  
Cilj
predmeta
– sticanje znanja iz oblasti informacionih tehnologija (IT) i njihove primene u poslovanju
– osposobljavanje za primenu informacionih sistema u poslovanju i poslovnom odlučivanju
Ishod
predmeta
Očekuje se da student koji uspešno završi ovaj predmet bude osposobljen da:
– poznaje koncepte, značaj i ulogu IT u poslovanju
– poznaje aktuelno stanja primene informacionih sistema u poslovanju,
– koristi programe za rukovanje bazama podataka na nivou naprednog ECDL sertifikata,
– piše jednostavnije programe u cilju prilagođenja aplikacija specifičnim potrebama
– projektuje i izradi deo informacionog sistema.
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Pojam informacionog sistema, informacija, podatak, obrada podataka.
2. Pojam relacije. Relaciona algebra. Operatori relacione algebre.
3. Baze podataka. Relacione baze podataka. Objektno orijentisane baze podataka. Dimenzione baze podataka.
4. Jezici za rad sa bazama podataka-SQL.
5. OLTP sistemi. OLAP sistemi.  Data mining.
6. Informacioni sistemi kao podrška odlučivanju.
7. Elektronsko poslovanje.  Elektronska trgovina. E-marketing. E-uprava. Drugi oblici e-poslovanja.
8. Elektronski potpis. Elektronsko plaćanje.  Bezbednost i zaštita podataka.
9. DSS i GDSS sistemi (sistemi za podršku odlučivanju i sistemi za grupnu podršku odlučivanju).
10. Sistemi za upravljanje tokovima poslova. Sistemi za upravljanje dokumentima. Inteligentni sistemi.
11. Projektovanje IS. Model podataka. Model procesa.
12. Životni ciklus projekta informacionog sistema.
13. Dokumentacija informacionog sistema. Grafičko predstavljanje podataka, UML.
14. Programski jezici, okruženja za razvoj aplikacija, skript jezici, makro jezici, jezici za aplikacije (VBA i dr.). Korisničko programiranje (end-user programming). Korisničke forme. 
15. Projektovanje aplikacija. Korisnički interfejs.
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) 1. Izbor računarske opreme i izbor aplikativnog softvera za potrebe poslovanja firmi i ličnu poslovnu primenu
2. Analiza slučajeva
3. Projektovanje informacionih sistema
4. Sistemi za rukovanje bazama podataka
5. Izrada projekta poslovnih aplikacija.
6. Izrada jednostavnih programa.
Literatura
1 Kaluđerčić i S. Obradović: Projektovanje informacionih sistema i relacione baze podataka, VETŠ 2005.
2 S. Obradović, T. Pandurov, B. Vučinić, P. Kaluđerčić, MS Access – Projektovanje baza podataka i alikacija, VETŠ 2005.
3 Rebecca M. Riordan, Projektovanje baza podataka, Mikro knjiga, 2006
4 C. N. Prague, .M. R. Irwin, J. Reardon, Access 2003 Biblija, Mikro knjiga. Beograd, 2004.
5 Paul Bocij, Andrew Greasley, Simon Hickie, Business information systems: , development and management, Pearson Education 2009.
6 N. Balaban, Ž. Ristić, J. Đurković, J. Trninić, Informacioni sistemi u menadžmentu, Savremena administracija, Beograd, 2002.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski istraživački rad Ostali časovi
3 3      
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja, vežbe, konsultativni mentorski rad, izrada seminarskog rada, praktični test, projekat – izrada (dela) informacionog sistema, prezentacija i odbrana projekta, pismeni ispit . 
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena 70 Završni ispit poena 30
aktivnost u toku
predavanja
10 pismeni ispit 30
seminariski rad 30 usmeni ispit  
kolokvijumi/test   praktičan ispit  
projekat 30    
 

Оставите одговор