Korporativne finansije

 

Studijski program Poslovna ekonomija i informatika 
Izborno područje (modul)Upravljanje finansijama
Vrsta i nivo studijaSpecijalističke strukovne studije/studije II stepena
Naziv predmetaKorporativne finansije
Broj ESPB9Status predmeta (obavezni)Obavezni
Uslov 
Cilj
predmeta
Osnovni cilj predmeta je upoznavalje studetnata sa finansijama korporacija i ovladavanje metodama i tehnikama korporativnog finansijskog upravljanja
Ishod
predmeta
Student koji uspešno savlada ovaj predmet biće  osposobljen da:
a) definiše, identifikuje i razume problematiku korporativnih finansija,
b) povezuje i analizira materiju,
v) samostalno izvodi zaključke i 
g) stečena znanja primeni u praktičnom radu.
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Osnove korporativnih finansija,
2. Finansijski položaj korporacije,
3. Upravljanje imovinom i kapitalom korporacija,
4. Politika finansiranja korporacije,
5. Politika dividendi, politika kreiranja vrednosti korporacije, investiciona politika,
6. Metodologija utvrđivanja vrednosti korporacije,
7. Struktura i cena kapitala korporacije,
8. Alterantivni oblici upotrebe kapitala,
9. Osnovni pokazatelji poslovna izrsnosti i faktori koji na njih utiču
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)1. Finansijska analiza korporacije,
2. Način utvrđivanja strukture i cene kapitala u praksi, simuliranje različitih scenarija procene vrednosti imovine i kapitala korporacije,
3. Fundamentatlna i tehnička analiza akcija korporacije,
4. Cena kapitala,
5. Metodologija izrade investicionih projekta i ekonomske ocene efikasnosti investicija,
6. Izračunavanje ekonomosmki i tržišne dodane vrednosti,
7. Praktična izrada investicionog projekta i procene vrednosti kompanije i sl.
Literatura
1Aswath Damodaran: Korporativne finansije, DataStatus, Beograd, 2009
2Miloš Kastratović: Menadžment finansija preduzeća, FIM Beograd, 2001
3James C. Van Horne, John M. Wachowich, Osnove finansijskog menadžmenta, Data Status, Beograd, 2007
4Milorad Ivanišević: Poslovne finansija, CID, Beograd, 2011
5Braley, Myers, Marcus: Osnove korporativnih financija, V izdanje, MATE Zagreb, 2007
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
33   
Metode
izvođenja
nastave
Osnovni oblik izvođenja nastave će biti predavanja i vežbe. Studenti će kroz praktičan rad biti u mogućnosti da samostalno ili u saradnji sa izvođačima nastave urade praktične primere iz prakse na bazi realnih finansijskih pokazatelja odabranih kompanija
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 50Završni ispitpoena 50
aktivnost u toku
predavanja
10pismeni ispit50
praktična nastava usmeni ispit 
kolokvijumi20  
seminari20  
 

Оставите одговор