Korporativne finansije

 

Studijski program  Poslovna ekonomija i informatika  
Izborno područje (modul) Upravljanje finansijama
Vrsta i nivo studija Specijalističke strukovne studije/studije II stepena
Naziv predmeta Korporativne finansije
Broj ESPB 9 Status predmeta (obavezni) Obavezni
Uslov  
Cilj
predmeta
Osnovni cilj predmeta je upoznavalje studetnata sa finansijama korporacija i ovladavanje metodama i tehnikama korporativnog finansijskog upravljanja
Ishod
predmeta
Student koji uspešno savlada ovaj predmet biće  osposobljen da:
a) definiše, identifikuje i razume problematiku korporativnih finansija,
b) povezuje i analizira materiju,
v) samostalno izvodi zaključke i 
g) stečena znanja primeni u praktičnom radu.
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Osnove korporativnih finansija,
2. Finansijski položaj korporacije,
3. Upravljanje imovinom i kapitalom korporacija,
4. Politika finansiranja korporacije,
5. Politika dividendi, politika kreiranja vrednosti korporacije, investiciona politika,
6. Metodologija utvrđivanja vrednosti korporacije,
7. Struktura i cena kapitala korporacije,
8. Alterantivni oblici upotrebe kapitala,
9. Osnovni pokazatelji poslovna izrsnosti i faktori koji na njih utiču
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) 1. Finansijska analiza korporacije,
2. Način utvrđivanja strukture i cene kapitala u praksi, simuliranje različitih scenarija procene vrednosti imovine i kapitala korporacije,
3. Fundamentatlna i tehnička analiza akcija korporacije,
4. Cena kapitala,
5. Metodologija izrade investicionih projekta i ekonomske ocene efikasnosti investicija,
6. Izračunavanje ekonomosmki i tržišne dodane vrednosti,
7. Praktična izrada investicionog projekta i procene vrednosti kompanije i sl.
Literatura
1 Aswath Damodaran: Korporativne finansije, DataStatus, Beograd, 2009
2 Miloš Kastratović: Menadžment finansija preduzeća, FIM Beograd, 2001
3 James C. Van Horne, John M. Wachowich, Osnove finansijskog menadžmenta, Data Status, Beograd, 2007
4 Milorad Ivanišević: Poslovne finansija, CID, Beograd, 2011
5 Braley, Myers, Marcus: Osnove korporativnih financija, V izdanje, MATE Zagreb, 2007
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski istraživački rad Ostali časovi
3 3      
Metode
izvođenja
nastave
Osnovni oblik izvođenja nastave će biti predavanja i vežbe. Studenti će kroz praktičan rad biti u mogućnosti da samostalno ili u saradnji sa izvođačima nastave urade praktične primere iz prakse na bazi realnih finansijskih pokazatelja odabranih kompanija
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena 50 Završni ispit poena 50
aktivnost u toku
predavanja
10 pismeni ispit 50
praktična nastava   usmeni ispit  
kolokvijumi 20    
seminari 20    
 

Оставите одговор