Međunarodne finansije

 

Studijski program Poslovna ekonomija i informatika
Izborno područje (modul)Upravljanje finansijama
Vrsta i nivo studijaSpecijalističke strukovne studije/studije II stepena
Naziv predmetaMeđunarodne finansije
Broj ESPB6Status predmeta (obavezni)Obavezni
Uslov 
Cilj
predmeta
Osnovni cilj predmeta je upoznavanje studenata sa internacionalnim finansijama  i ovladavanje metodama i tehnikama upravljanja internacionalnim finansijama.
Ishod
predmeta
Student koji uspešno savlada ovaj predmet biće  osposobljen da:
a) definiše, identifikuje i razume problematiku korporativnih finansija,
b) povezuje i analizira materiju,
v) samostalno izvodi zaključke i 
g) stečena znanja primeni u praktičnom radu. 
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Sadržina i značaj međunarodnih finansija;
2. Devizni kurs, teorije o deviznom kursu i faktori koji determinišu visinu deviznog kursa,
3. Realnost i ravnoteža deviznog kursa, izloženost kompanija i banaka kursnom riziku, devizno tržište i platni bilans, 
4. Međunarodni finansijski, monetarni i bankarski sistem, 
5. Međunarodna finansijska tržišta i i proces stvaranja jedinstvenog evropskog finansijskog tržišta,
6. Međunarodno kretanje kapitala, 
7. Sistemi, načini i instrumenti plaćanja u međunarodnom biznisu,
8. Obazbeđenje plaćanja u međunarodnom biznisu i
9. Osiguranje izvoznih kredita.
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)1. Međunarodno budžetiranje kapitala u praksi;
2. Praktično funkcionisanje međunarodnih finansijskih tržišta;
3. Načini finansiranja projekata od strane međunarodnih finansijskih istitucija;
4. Strana ulaganja u praksi
5. Upotreba instrumenata međunarodnih plaćanja u praksi;
6. Primena instrumenata obezbeđenja u međunarodnom biznisu
Literatura
1Miloš Kastratović: Menadžment internacionalnih finansija, II izmenjeno i dopunjeno izdanje, Fakultet za internacionalni menadžment,
Beograd, 2001
2Jelena Kozomara i Sandra Stojadinović Jovanović: Međunarodno poslovno finasiranje, CID Beograd, 2011
3Dragovan Milićević: Platni bilans i devizni kurs, Institut za ekonomsku diplomatiju Beograd, 2006
4John Holland: International financial management, Published, Blackwel Publichers, Oxford, 1993
5Cveta Anđelković i Dragoslav Vuković, Instrumenti obezbeđenja i instrumenti  plaćanja u međunarodnom prometu, Institut za poslovna istraživanja Beograd, 2004
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
22   
Metode
izvođenja
nastave
Osnovni oblik izvođenja nastave će biti predavanja i vežbe. Studenti će kroz praktičan rad biti u mogućnosti da samostalno ili u saradnji sa izvođačima nastave urade praktične primere iz prakse na bazi realnih finansijskih pokazatelja odabranih kompanija
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 50Završni ispitpoena 50
aktivnost u toku
predavanja
10pismeni ispit50
praktična nastava usmeni ispit 
kolokvijumi20  
seminari20  
 

Оставите одговор