Obrada teksta i publikovanje

 

Studijski program Poslovna ekonomija i informatika
Izborno područje (modul)Poslovna informatika
Vrsta i nivo studijaSpecijalističke strukovne studije / studije II stepena
Naziv predmetaOBRADA TEKSTA I PUBLIKOVANJE
Broj ESPB6Status predmeta (obavezni/izborni)Obavezni
Uslov 
Cilj
predmeta
– osposobljavanje studenata za obradu teksta i pripremu za publikovanje i publikovanje dokumenata
Ishod
predmeta
Očekuje se da student koji uspešno završi ovaj predmet bude osposobljen je da:
– koristi napredne tehnike obrade teksta programe za stono izdavaštvo,
– koristi programe za obradu teksta na nivou naprednog ECDL sertifikata,
– poznaje tehnike publikovanja dokumenata,
– pripremi dokument za zadate postupke publikovanja.
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Obrada teksta, pregled mogućnosti, osnovni pojmovi.
2. Uređivanje i oblikovanje teksta. Ugradnja grafičkih i drugih objekata u tekst.
3. Povezivanje sa drugim dokumentima i aplikacijama.
4. Obrada dužih i složenih dokumenata.
5. Šabloni i automatizacija izrade dokumenata.
6. Programska podrška automatizaciji dokumenata (VBA i dr.).
7. Napredne mogućnosti programa za obradu teksta. Obrada teksta u kancelarijskom poslovanju.
8. Stono izdavaštvo. Programi za stono izdavaštvo. 
9. Komprimovani formati dokumenata (PDF i dr.).
10. Veb dizajn. Jezici za opisivanje stranica: HTML, XTML. XML.
11. Programi za izradu veb prezentacija. Sistemi za upravljanje sadržajem na web-u (CMS).
12. Mrežni servisi i semantički web.
13. Osnovi štamparske tehnologije.
14. Priprema dokumenata za publikovanje.
15. Postupci i organizacija publikovanja: štampa, kompakt diskovi, web.
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)1. Analiza slučajeva
2. Osnovne tehnike obrade teksta
3. Napredne tehnike obrade teksta
4. Postupci pripreme dokumenata za publikovanje
5. Publikovanje na web-u
6. Publikovanje na optičkim diskovima
Literatura
1Đ. Petrović, Obrada teksta – napredni nivo, VIPOS, 2012.
2D. Perić, Đ. Petrović, Veb dizajn, VIPOS, 2009.
3J. Cox, J. Preppernau: Microsoft Office Word 2007 korak po korak, CET, Beograd, 2007. 
4O. M. Kvern, D. Blatner, Stvarni svet, InDesign CS, Mikro knjiga, Beograd, 2004. 
5G. Gruman, B. Assadi, K. Anton, QuarkXPress 5 Biblija, Mikro knjiga, Beograd, 2003.
6D. Perić, Poslovna informatika – odabrana poglavlja, Vipos, Valjevo, 2007.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
22   
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja, vežbe, domaći zadaci, praktični test, izrada projekta, usmeni ispit – prezentacija i odbrana projekta
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 70Završni ispitpoena 30
aktivnost u toku
predavanja
 pismeni ispit 
praktičan test50usmeni ispit30
kolokvijumi/test praktičan ispit 
projekat20  
 

Оставите одговор