Odnosi s javnošću

 

Studijski program  Poslovna ekonomija i informatika
Izborno područje (modul) Marketing i odnosi s javnošću
Vrsta i nivo studija specijalističke strukovne studije/studije drugog stepena
Naziv predmeta Odnosi s javnošću
Broj ESPB 6 Status predmeta (obavezni/izborni) Obavezni
Uslov  
Cilj
predmeta
Sticanje  znanja i veština odnosa s javnošću.  Ovladavanje metodama i tehnikama odnosa s javnošću  za kreiranje i održavanje dobrih odnosa, identiteta i reputacije privrednih i neprivrednih subjekata.
Ishod
predmeta
Student će biti osposobljen da:
– Razume mesto i ulogu odnosa sa javnošću za imidž i reputaciju preduzeća /institucija
– Istražuje stavove javnosti o preduzeću/instituciji
– Postavi ciljeve i kreira strategiju odnosa s javnošću preduzeća/institucije
– Realizuje poslove odnosa sa javnošću
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Definisanje, komponente i uloge odnosa s javnošću
2. Strategije odnosa s javnošću                                                                                                                               
3. Aspekti i sektori primene odnosa s javnošću                                                                                                        
4. Proces odnosa s javnošću
5. Pisane taktike odnosa s javnošću
6. Govorne taktike odnosa s javnošću
7. Odnosi s javnošću u kriznim situacijama
8. Organizacija specijalnih događaja
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) 1. Rad u grupama na studijama slučaja
2. Izrada i prezentacija projektnog zadatka
3. Radionice izrade strategije odnosa s javnošću                                                                                               
4. Simulacije pisanih i govornih tehnika odnosa s javnošću                                                                                                  
Literatura
1 Vilkoks, D. Kamerun G. Odnosi s javnošću, strategije i taktike.  Ekonomski fakultet Beograd 2006
2 Cutlip, S.M. Center, A.H. .Broom, G.M.  Uspešni odnosi s javnošću.  Službeni glasnik, Beograd, 2006.
3 Lalić, D. Vlastelica-Bakić, T. Primeri dobre prakse odnosa s javnošću. ,FTN, Novi Sad,2013.
4 Filipović, V. Kostić – Stanković, M. Odnosi s javnošću.  FON. Beograd, 2008.
5 Bazić, M. Bazić, A. Savrmeni odnosi s javnošću Naučna KMD. Beograd, 2010.
6  
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski istraživački rad Ostali časovi
2 2      
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja„ex katedra“ metodom, analiza studija slučaja iz prakse, radionice, prezentacije.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena 70  Završni ispit poena 30
aktivnost u toku
predavanja
10 pismeni ispit  
praktična nastava 10 usmeni ispit 30
kolokvijumi 40    
seminari 10    
Način provere znanja mogu biti različiti, navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispit, prezentacija projekta, seminari itd……

Оставите одговор