Odnosi s javnošću

 

Studijski program Poslovna ekonomija i informatika
Izborno područje (modul)Marketing i odnosi s javnošću
Vrsta i nivo studijaspecijalističke strukovne studije/studije drugog stepena
Naziv predmetaOdnosi s javnošću
Broj ESPB6Status predmeta (obavezni/izborni)Obavezni
Uslov 
Cilj
predmeta
Sticanje  znanja i veština odnosa s javnošću.  Ovladavanje metodama i tehnikama odnosa s javnošću  za kreiranje i održavanje dobrih odnosa, identiteta i reputacije privrednih i neprivrednih subjekata.
Ishod
predmeta
Student će biti osposobljen da:
– Razume mesto i ulogu odnosa sa javnošću za imidž i reputaciju preduzeća /institucija
– Istražuje stavove javnosti o preduzeću/instituciji
– Postavi ciljeve i kreira strategiju odnosa s javnošću preduzeća/institucije
– Realizuje poslove odnosa sa javnošću
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Definisanje, komponente i uloge odnosa s javnošću
2. Strategije odnosa s javnošću                                                                                                                               
3. Aspekti i sektori primene odnosa s javnošću                                                                                                        
4. Proces odnosa s javnošću
5. Pisane taktike odnosa s javnošću
6. Govorne taktike odnosa s javnošću
7. Odnosi s javnošću u kriznim situacijama
8. Organizacija specijalnih događaja
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)1. Rad u grupama na studijama slučaja
2. Izrada i prezentacija projektnog zadatka
3. Radionice izrade strategije odnosa s javnošću                                                                                               
4. Simulacije pisanih i govornih tehnika odnosa s javnošću                                                                                                  
Literatura
1Vilkoks, D. Kamerun G. Odnosi s javnošću, strategije i taktike.  Ekonomski fakultet Beograd 2006
2Cutlip, S.M. Center, A.H. .Broom, G.M.  Uspešni odnosi s javnošću.  Službeni glasnik, Beograd, 2006.
3Lalić, D. Vlastelica-Bakić, T. Primeri dobre prakse odnosa s javnošću. ,FTN, Novi Sad,2013.
4Filipović, V. Kostić – Stanković, M. Odnosi s javnošću.  FON. Beograd, 2008.
5Bazić, M. Bazić, A. Savrmeni odnosi s javnošću Naučna KMD. Beograd, 2010.
6 
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
22   
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja„ex katedra“ metodom, analiza studija slučaja iz prakse, radionice, prezentacije.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 70 Završni ispitpoena 30
aktivnost u toku
predavanja
10pismeni ispit 
praktična nastava10usmeni ispit30
kolokvijumi40  
seminari10  
Način provere znanja mogu biti različiti, navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispit, prezentacija projekta, seminari itd……

Оставите одговор