Poreski sistem i oporezivanje

Studijski program Poslovna ekonomija i informatika
Izborno područje (modul)Porezi i carine
Vrsta i nivo studijaspecijalističke strukovne studije/studije drugog stepena 
Naziv predmetaPoreski sistem i oporezivanje
Broj ESPB9Status predmeta (obavezni/izborni)obavezni
Uslov 
Cilj
predmeta
Ovladavanje institutima poreskog sistema, poreskim oblicima i elektronskom komunikaciom sa Poreskom upravom. Ovladavanjem postupcima i procedurama u vezi sa poreskopravnim odnosom, načinima prevazilaženja kontradikcija u poreskim propisima kao i načinu ostvarivanja poreskih prava i obaveza u okviru poresko upravnog postupka. 
Ishod
predmeta
Student koji uspešno savlada ovaj predmet biće osposobljen da:
a) identifikuje karakteristike i faktore koji određuju strukturu savremenog poreskog sistema;
b) samostalno u praksi primenjuje poreske propise; 
v) samostalno popunjava i podnosi poreske prijave elektronskim putem;
g) elementarno vodi poreski upravni postupak;
d) kao učesnik poresko upravnog postupka ume da prepozna svoje pravne mogućnosti; prava i obaveze koje iz tog postupka proizilaze.
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Pojam i karakteristike poreskog sistema
2. Faktori strukture savremenih poreskih sistema
3. Direktni porezi
4. Indirektni porezi
5. Parafiskalni, nefiskalni i ostali javni prihodi
6. Reforme poreskog sistema i e-Porezi u Srbiji
7. Poresko pravni odnos (poreskoupravni odnos, prestanak poresko pravnog odnosa)
8. Kontradikcije poreskih propisa
9. Opšti upravni postupak (skraćeni i posebni postupak)
10. Poreski postupak ( skraćeni i posebni postupak)
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)1. Porez na dohodak fizičkih lica u praksi
2. Porezi na imovinu u praksi
3. Porez na dobit pravnih lica u praksi
4. Porez na dodatu vrednost u praksi
5. Akcize u praksi
6. Carine u praksi 
7. Takse i naknade u praksi
 
1Marko Radičić, Božidar Raičević, Javne finansije-Teorija i praksa- drugo izdanje, DATA STATUS, Beograd 2011. godina
2Srđan Đinđić, Komparativna analiza poreskih sistema, Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Kragujevac 2001. godina
3Popović Dejan, Poresko pravo-Opšti deo, CEKOS IN, Beograd 2006. godina
4Džozef Stiglic, Ekonomija javnog sektora, prvo izdanje, Ekonomski fakultet Beograd 2004. godina
5Zoran Tomić, Upravno pravo, Pravni fakultet Beograd 2011. godina Zakon o opštem upravnom postupku, Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji 
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
33   
Metode
izvođenja
nastave
Osnovni oblik izvođenja nastave će biti predavanja i vežbe. Student će u saradnji sa nastavnikom ili samostalno biti u mogućnosti da uradi praktične primere iz prakse na bazi podataka preuzetih iz kompanija ili Poreske uprave.
Ocena znanja(maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 60Završni ispitpoena 40
aktivnost u toku
predavanja
10pismeni ispit 
praktična nastava usmeni ispit40
kolokvijumi40  
seminari10  
 

Оставите одговор