Poslovna analiza i izveštavanje

 

Studijski program Poslovna ekonomija i informatika
Izborno područje (modul)svi
Vrsta i nivo studijaSpecijalističke strukovne studije / studije II stepena
Naziv predmetaPOSLOVNA ANALIZA I IZVEŠTAVANJE
Broj ESPB9Status predmeta (obavezni/izborni)Obavezni
Uslov 
Cilj
predmeta
– Osposobljavanje studenata za poslovnu analizu i izradu izveštaja primenom standardnog i specijalizovanog aplikativnog softvera
Ishod
predmeta
Očekuje se da student koji uspešno završi ovaj predmet bude osposobljen da:
– poznaje metoda i postupaka poslovne analize
– koristi programe za statističku analizu
– koristi programe za tabelarne proračune na nivou naprednog ECDL sertifikata
– izradi poslovni izveštaj srednje i velike složenosti
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Statističke metode. Verovatnoća. Slučajne veličina. Raspodele verovatnoće.
2. Uvod u statistiku. Izračunavanje statističkih pokazatelja. Statistička ocena. Testiranje hipoteze.
3. Softver za statističku analizu – SPSS.
4. Analiza vremenskih serija.
5. Statistička analiza i donošenje odluka
6. Analiza poslovanja preduzeća.
7. Analiza osnovnih funkcija preduzeća.
8. Finansijska analiza.
9. Instrumenti finansijske analize.
10. Postupak finansijske analize.
11. Ocena finansijske strukture i rentabilnosti poslovanja preduzeća.
12. Osnove planiranja i prognoziranja.
13. Grafičko prikazivanje statističkih podataka.
14. Primena programa za tabelarne proračune (spreadsheet) u poslovnoj analizi i izveštavanju.
15. Primena programa za statističku analizu u poslovnoj analizi i izveštavanju.
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)1. Analiza slučajeva iz prakse
2. Primena pograma za tabelarne proračune na konkretnom primeru
3. Poslovna analiza pomoću programa za tabelarne proračune
4. Analiza podataka korišćenjem programa – SPSS
5. Izrada izveštaja za analizirano konkretno preduzeće
Literatura
1Ivanišević Milorad, Poslovne finansije, Ekonomski fakultet Beograd,2011.
2Soldić-Aleksić,J., Analiza podataka,Ekonomski faklultet, Beograd ,2011
3Julie Pallant SPSS – priručnik za preživljavanje, Mikro knjiga. Beograd, 2011
4C. D. Frye,  Microsoft Office Excel 2007 korak po korak, CET, Beograd, 2007. 
5Peterson P., Fabrozzi F., Analysis of Financial Statements, Wiley Publications, 2006.
6Higgins R., Analzsis for Financial Management, McGraw Hill, 2006.
7Dr Jasna Soldić-Aleksić ,Aplikativni softver za statističku analizu i tabelarna izračunavanja, Ekonomski fakultet Beograd, 2004
8Zlatko J. Kovačević, Analiza vremenskih serija, Ekonomski fakultet Beograd, 1998
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
422  
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja, vežbe, domaći zadaci, test, praktični test, praktični ispit. 
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 70Završni ispitpoena 30
aktivnost u toku
predavanja
10pismeni ispit 
praktičan test usmeni ispit 
kolokvijumi/test2 x 30praktični ispit30
seminariski rad   
 

Оставите одговор