Poslovna analiza i izveštavanje

 

Studijski program  Poslovna ekonomija i informatika
Izborno područje (modul) svi
Vrsta i nivo studija Specijalističke strukovne studije / studije II stepena
Naziv predmeta POSLOVNA ANALIZA I IZVEŠTAVANJE
Broj ESPB 9 Status predmeta (obavezni/izborni) Obavezni
Uslov  
Cilj
predmeta
– Osposobljavanje studenata za poslovnu analizu i izradu izveštaja primenom standardnog i specijalizovanog aplikativnog softvera
Ishod
predmeta
Očekuje se da student koji uspešno završi ovaj predmet bude osposobljen da:
– poznaje metoda i postupaka poslovne analize
– koristi programe za statističku analizu
– koristi programe za tabelarne proračune na nivou naprednog ECDL sertifikata
– izradi poslovni izveštaj srednje i velike složenosti
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Statističke metode. Verovatnoća. Slučajne veličina. Raspodele verovatnoće.
2. Uvod u statistiku. Izračunavanje statističkih pokazatelja. Statistička ocena. Testiranje hipoteze.
3. Softver za statističku analizu – SPSS.
4. Analiza vremenskih serija.
5. Statistička analiza i donošenje odluka
6. Analiza poslovanja preduzeća.
7. Analiza osnovnih funkcija preduzeća.
8. Finansijska analiza.
9. Instrumenti finansijske analize.
10. Postupak finansijske analize.
11. Ocena finansijske strukture i rentabilnosti poslovanja preduzeća.
12. Osnove planiranja i prognoziranja.
13. Grafičko prikazivanje statističkih podataka.
14. Primena programa za tabelarne proračune (spreadsheet) u poslovnoj analizi i izveštavanju.
15. Primena programa za statističku analizu u poslovnoj analizi i izveštavanju.
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) 1. Analiza slučajeva iz prakse
2. Primena pograma za tabelarne proračune na konkretnom primeru
3. Poslovna analiza pomoću programa za tabelarne proračune
4. Analiza podataka korišćenjem programa – SPSS
5. Izrada izveštaja za analizirano konkretno preduzeće
Literatura
1 Ivanišević Milorad, Poslovne finansije, Ekonomski fakultet Beograd,2011.
2 Soldić-Aleksić,J., Analiza podataka,Ekonomski faklultet, Beograd ,2011
3 Julie Pallant SPSS – priručnik za preživljavanje, Mikro knjiga. Beograd, 2011
4 C. D. Frye,  Microsoft Office Excel 2007 korak po korak, CET, Beograd, 2007. 
5 Peterson P., Fabrozzi F., Analysis of Financial Statements, Wiley Publications, 2006.
6 Higgins R., Analzsis for Financial Management, McGraw Hill, 2006.
7 Dr Jasna Soldić-Aleksić ,Aplikativni softver za statističku analizu i tabelarna izračunavanja, Ekonomski fakultet Beograd, 2004
8 Zlatko J. Kovačević, Analiza vremenskih serija, Ekonomski fakultet Beograd, 1998
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski istraživački rad Ostali časovi
4 2 2    
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja, vežbe, domaći zadaci, test, praktični test, praktični ispit. 
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena 70 Završni ispit poena 30
aktivnost u toku
predavanja
10 pismeni ispit  
praktičan test   usmeni ispit  
kolokvijumi/test 2 x 30 praktični ispit 30
seminariski rad      
 

Оставите одговор