Poslovna prezentacija i grafika

 

Studijski program  Poslovna ekonomija i informatika
Izborno područje (modul) svi
Vrsta i nivo studija Specijalističke strukovne studije / studije II stepena
Naziv predmeta POSLOVNA PREZENTACIJA I GRAFIKA
Broj ESPB 9 Status predmeta (obavezni/izborni) Obavezni
Uslov  
Cilj
predmeta
– Osposobljavanje studenata za pripremu, izrada i usmeno izlaganje poslovnih prezentacija i primenu poslovne grafike
Ishod
predmeta
Očekuje se da student koji uspešno završi ovaj predmet bude osposobljen da:
– koristi programe za obradu fotografija za potrebe ugradnje u prezentaciju,
– koristi programe za vektorsko i rastersko crtanje za potrebe izrade prezentacije,
– koristi program za izradu prezentacija na nivou naprednog ECDL sertifikata,
– prikupi potrebne podatke, koncipira i izradi prezentaciju,
– usmeno izloži prezentaciju.
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Svrha i ciljevi poslovne prezentacije i grafike.
2. Aplikacije za izradu poslovnih prezentacije i grafike.
3. Programi za izradu overhead prezentacija.
4. Programi za vektorsko i rastersko crtanje.
5. Programi za poslovnu grafiku.
6. Animacija i rendering.
7. Fotografija i programi za obradu fotografija.
8. Programi za pregled fajlova i prezentacija.
9. Grafičko prikazivanje poslovnih podataka.
10. Poslovni dijagrami i grafikoni.
11. Postupak kreiranja prezentacija.
12. Integrisanje grafike i mutlimedije u prezentacije.
13. Publikovanje prezentacije (web, kompakt disk, štampa,…).
14. Priprema i usmeno izlaganje prezentacije.
15. Analiza slučajeva – praktični primeri prezentacija.
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) 1. Analiza slučajeva
2. Aplikacije za izradu prezentacije
3. Aplikacije za poslovnu grafiku
4. Priprema prezentacije
5. Usmeno izlaganje prezentacije
Literatura
1 J. Cox, J. Preppernau Microsoft Office PowerPoint 2007 korak po korak, CET, Beograd, 2007.  
2 P. Davis i S. Schwartz, Bukvar za nestrpljive, CorelDRAW X3 (verzija 13) za Windows, CET, Beograd, 2006.
3 A. Scott, Photoshop CS – knjiga za digitalne fotografe, Kompjuter biblioteka, Čačak, 2004. 
4  
5  
6  
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski istraživački rad Ostali časovi
3 3      
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja, vežbe, domaći zadaci, test, praktični test, praktični ispit. 
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena 70 Završni ispit poena 30
aktivnost u toku
predavanja
  pismeni ispit  
praktičan test 50 usmeni ispit 30
kolokvijumi/test   praktični ispit  
seminariski rad 20    
 

Оставите одговор