Projekat

 

Studijski program  Poslovna ekonomija i informatika
Izborno područje (modul) svi
Vrsta i nivo studija specijalističke strukovne studije/studije II stepena
Naziv predmeta Projekat 
Broj ESPB 3 Status predmeta (obavezni/izborni) Obavezni
Uslov  
Cilj
predmeta
Cilj predmeta Projekat na specijalističkim studijama je osposobljavanje studenta da kroz individualni i/ili timski rad: definiše projektni zadatak, sprovede odgovarajuća istraživanja i analize, izradi projekat, sačini prezentaciju projekta i usmeno je predstavi. 
Ishod
predmeta
Nakon uspešno savladanog gradiva student će biti osposobljen da:
a) identifikuje problem, predlaže rešenja poslovnih problema u realnom i finansijskom sektoru, na domaćem i međunarodnom tržištu i implementira opredeljeno rešenje u praksi
b) radi na poslovima izrade i prezentacije projekata u odgovarajućim oblastima
v) koristi aplikativni softver  u poslovanju
g) obavlja poslove u multikulturalnom i globalnom kontekstu
d) timski radi na izradi projekata. 
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Utvrđivanje predmeta, ciljeva i očekivanih rezultata projektnog zadatka,
2. Definisanje i proučavanje odgovarajućih faza projekta,
3. Metodologija sačinjavanja informativne osnove, 
4. Obrada prikupljenog materijala, analiza postignutog i prezentacija projekta.
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) Konkretno istraživanje:
1. Definisanje projektnog zadatka i ciljeva projekta
2. Utvrđivanje potrebne informativne osnove 
3. Prikupljanje potrebnih podataka primenom izabranih istraživačkih metoda
4. Analiza prikupljenih podataka i izrada projekta
5. Prezentacija rezultata projekta.
Literatura
1 Grupa autora, Upravljanje projektima, Clio, Beograd, 2005.  
2 Jovanović Petar, Upravljanje projektima, Grafoslog, Beograd, 2004.  
3 Dragan Đuričin, Dragan Lončar, Menadžment pomoću projekata, Ekonomski fakultet Beograd 2007. godina
4 Vodič kroz znanje o upravljanje projektima. Zagreb, Mate, 2011.
5 Jovanović, P. Petrović, D. Obradović, V. Mihić, M. Metode i tehnike projektnog menadžmenta. Fon, Beograd, 2007
   
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski istraživački rad Ostali časovi
4   4    
Metode
izvođenja
nastave
Nastava se izlaže teorijski, a drugi deo putem konkretnih istraživanja i analiza koje studenti individualno i/ili timski  izrađuju i prezentuju na časovima vežbi. 
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena 70 Završni ispit poena 30
aktivnost u toku
predavanja
  pismeni ispit  
praktična nastava
(učešće u konkretnom istraživanju)
70 usmeni ispit
(prezentacija projekata)
30
kolokvijumi      
seminarski rad      
 

Оставите одговор