Projekat

 

Studijski program Poslovna ekonomija i informatika
Izborno područje (modul)svi
Vrsta i nivo studijaspecijalističke strukovne studije/studije II stepena
Naziv predmetaProjekat 
Broj ESPB3Status predmeta (obavezni/izborni)Obavezni
Uslov 
Cilj
predmeta
Cilj predmeta Projekat na specijalističkim studijama je osposobljavanje studenta da kroz individualni i/ili timski rad: definiše projektni zadatak, sprovede odgovarajuća istraživanja i analize, izradi projekat, sačini prezentaciju projekta i usmeno je predstavi. 
Ishod
predmeta
Nakon uspešno savladanog gradiva student će biti osposobljen da:
a) identifikuje problem, predlaže rešenja poslovnih problema u realnom i finansijskom sektoru, na domaćem i međunarodnom tržištu i implementira opredeljeno rešenje u praksi
b) radi na poslovima izrade i prezentacije projekata u odgovarajućim oblastima
v) koristi aplikativni softver  u poslovanju
g) obavlja poslove u multikulturalnom i globalnom kontekstu
d) timski radi na izradi projekata. 
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Utvrđivanje predmeta, ciljeva i očekivanih rezultata projektnog zadatka,
2. Definisanje i proučavanje odgovarajućih faza projekta,
3. Metodologija sačinjavanja informativne osnove, 
4. Obrada prikupljenog materijala, analiza postignutog i prezentacija projekta.
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)Konkretno istraživanje:
1. Definisanje projektnog zadatka i ciljeva projekta
2. Utvrđivanje potrebne informativne osnove 
3. Prikupljanje potrebnih podataka primenom izabranih istraživačkih metoda
4. Analiza prikupljenih podataka i izrada projekta
5. Prezentacija rezultata projekta.
Literatura
1Grupa autora, Upravljanje projektima, Clio, Beograd, 2005.  
2Jovanović Petar, Upravljanje projektima, Grafoslog, Beograd, 2004.  
3Dragan Đuričin, Dragan Lončar, Menadžment pomoću projekata, Ekonomski fakultet Beograd 2007. godina
4Vodič kroz znanje o upravljanje projektima. Zagreb, Mate, 2011.
5Jovanović, P. Petrović, D. Obradović, V. Mihić, M. Metode i tehnike projektnog menadžmenta. Fon, Beograd, 2007
  
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
4 4  
Metode
izvođenja
nastave
Nastava se izlaže teorijski, a drugi deo putem konkretnih istraživanja i analiza koje studenti individualno i/ili timski  izrađuju i prezentuju na časovima vežbi. 
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 70Završni ispitpoena 30
aktivnost u toku
predavanja
 pismeni ispit 
praktična nastava
(učešće u konkretnom istraživanju)
70usmeni ispit
(prezentacija projekata)
30
kolokvijumi   
seminarski rad   
 

Оставите одговор