Strategijski marketing

 

Studijski program Poslovna ekonomija i informatika
Izborno područje (modul)Marketing i odnosi s javnošću
Vrsta i nivo studijaspecijalističke strukovne studije/studije drugog stepena
Naziv predmetaStrategijski marketing
Broj ESPB9Status predmeta (obavezni/izborni)Obavezni
Uslov 
Cilj
predmeta
Sticanje znanja i veština u prepoznavanju i značaju strategijskih marketing problema i iznalaženje adekvatnih marketing strategija kako bi se obezbedila što bolja tržišna pozicija i konkurentnost na duži rok, kao i savladavanje metoda i tehnika koje se koriste u strategijskom marketingu i njihova primena. 
Ishod
predmeta
Student će biti osposobljen da:
– prepozna probleme od strategijskog marketing značaja za poslovanje preduzeća
– kontinuirano istražije i analizira trišne mogućnosti
– kreira adekvatne marketing strategije
– kontroliše i po potrebi uradi reviziju marketing strategije i nastupa na tržištu
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1.Tržišna orijentacija preduzeća
2. Vrednosna orijentacija strategijskog marketinga
3. Strategijsko planiranje marketing aktivnosti
4. Marketing strategija
5. Marketing strategija i konkurentska prednost
6. Identifikovanje stržišnih mogućnosti
7.Strategijski pristupi: razvoju novih proizvoda, strategiji ponude za tržište, marki i formiranju cena
8. Marketing strategije: održavanje i povećanje tržišnog učešća, segmentacija tržišta, diferenciranje ponude i pozicioniranje proizvoda
9. Kontrola i revizija marketing aktivnosti
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)1. Rešavanje studija slučaja samostalno i u grupama
2. Izrada, prezentacija i analiza uspešnih brendova na primerima iz prakse
3. Poseta firmama i analiziranje uticaja brenda na poslovanje posećenih firmi
Literatura
1Milisavljević M.: Strategijski marketing, Ekonomski fakultet, Beograd, 2010
2Lancaster G., Masingham L., Menadžment u marketingu, PS Grmeč, Beograd, 1997
3Kotler, Keler, Marketing Menadžment, Data Status, Beograd, 2006. 
4Filipović V., Janičić R. Strateški marketing, FON, Beograd, 2010
5 
6 
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
33   
Metode
izvođenja
nastave
„ex katedra“ metodom, analizom studija slučaja iz prakse, radionicama, igra uloga, kvizovi znanja, prezentacija, debate…
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 70 Završni ispitpoena 30
aktivnost u toku
predavanja
10pismeni ispit30
praktična nastava10usmeni ispit 
kolokvijumi2×20  
seminari10  
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……

Оставите одговор