Tržišno komuniciranje

 

Studijski program  Poslovna ekonomija i informatika
Izborno područje (modul) svi
Vrsta i nivo studija specijalističke strukovne studije/studije drugog stepena
Naziv predmeta Tržišno komuniciranje
Broj ESPB 9 Status predmeta(obavezni/izborni) Obavezan
Uslov  
Cilj
predmeta
Razumevanje mesta i uloge tržišnog komuniciranja u ostvarivanju poslovnog uspeha preduzeća.
Ovladavanje znanjima i veštinama efikasnog planiranja, realizacije i kontrole aktivnosti tržišnog komuniciranja u uslovima izražene konkurencije proizvoda, usluga i medija. 
Ishod
predmeta
Student će biti osposobljen da:
– Prikuplja informacije potrebne za odlučivanje o miksu tržišne komunikcije
– Kreira  strategiju tržišne komunikacije preduzeća
– Vrši odabir sredstava i metoda tržišne komunikacije u zavisnosti od ciljeva preduzeća/institucije i ciljnih grupa kojima je namenjena 
– Kontroliše i evaluira  strategiju tržišne komunikacije
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Marketing koncepcija i komuniciranje preduzeća 
2. Funkcionisanje procesa komuniciranja
3. Integrisano marketing komuniciranje
4. Lična prodaja
5. Privredna propaganda
6. Unapređenje prodaje
7. Sajam
8. Ostala sredstva tržišne komunikacije
9. Etički aspekti tržišne komunikacije
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) 1. Rad u grupama na studijama slučaja
2. Izrada i prezentacija projektnog zadatka
3. Radionice izrade promotivne strategije
Literatura
1 Vračar, D. Strategije tržišnog komuniciranja. Ekonomski fakultet, Beograd, 2007.
2 Ognjanov, G. Integrisane marketinške komunikacije. Ekonomski fakultet, Beograd, 2009.
3 Kostić – Stanković, M. Integrisane poslovne komunikacije.FON. Beograd, 2011.
4 Perić, N. Krasulja, N. Radojević, N. Medijske, PR i brend tendencije. Čigoja štampa i Synopsis, Beograd, 2011
5 Perić, N. Planiranje medija i medijskih kampanja.Čigoja štampa, Beograd, 2008.
6  
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski istraživački rad Ostali časovi
3 3      
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja„ex katedra“ metodom, analiza studija slučaja iz prakse, radionice, prezentacije
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena 70  Završni ispit poena 30
aktivnost u toku
predavanja
10 pismeni ispit  
praktična nastava 10 usmeni ispit 30
kolokvijumi 40    
projektni zadatak 10    
Način provere znanja mogu biti različiti, navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispit, prezentacija projekta, seminari itd……

Оставите одговор