Stručna praksa 1 – Praktična strukovna nastava

 

    Visoka poslovna škola                  

         strukovnih studija                            

                Valjevo

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE PRVE GODINE

STRUČNA PRAKSA 1 – PRAKTIČNA STRUKOVNA NASTAVA PSN

Predmet PRAKTIČNA STRUKOVNA NASTAVA tekuće 2015. godine realizovaće se u periodu od 31. marta do 30aprila 2015. godine. Konačni termini za seminare biće objavljeni do 31. marta 2015. godine, a  termini za praktičnu nastavu sa rasporedom po grupama za njihovo pohađanje biće objavljeni  do 25.marta.

Pregled vrednovanja aktivnosti za predmet Praktična strukovna nastava

Praktična nastava

– Predispitne obaveze –

(minimalno 30 poena a maksimalno 50poena)

Seminari

Poeni

min.-maks.

Uloga i značaj platnih kartica u bankarskom poslovanju

5

10 – 15

Izrada stručnih radova

5

Uticaj kulture na način poslovanja  i stil pregovaranja

5

Vežbe u virtuelnom preduzeću(obavezne)

20 – 35

Praktična nastava – ukupno

30 – 50

Završni ispit

– Rad na zadatu temu u vidu pisanog elaborata

i njegova prezentacija –

(minimalno 30 poena a maksimalno 50poena)

Pismeni ispit – elaborat

18 – 30

Usmeni ispit – prezentacija

12 – 20

Završni ispit

30 – 50

Ocena znanja

60 – 100

 

MogućnostI ZA sticanje potrebnih poena

za predmet PRAKTIČNA STRUKOVNA NASTAVA  na drugE načinE

 

  1. Prihvatanjem teme i njenom prezentacijom na Festivalu Studentskih radova 2015., student može da osvoji 50 poena, što ga oslobađa završnog ispita. Student je obavezan da pohađa praktičnu nastavu.
  2. Učešćem u pripremi i realizaciji Festivala Studentskih radova 2015. student stiče 10 poena što zamenjuje poene dobijene pohađanjem seminara. Student je obavezan da odradi vežbe u virtuelnom preduzeću i završni ispit.
  3. Studenti koji su u radnom odnosu oslobađaju se vežbi u virtuelnom preduzeću i jednog seminara uz saglasnost koordinatora stručne prakse.

            Za sva, još uvek nejasna pitanja u vezi stručne prakse, obratite se koordinatoru stručne prakse dr Momčilu VasiljevićuKod koordinatora stručne prakse takođe prijavljujete izabranu temu za završni rad i vršite predaju urađenih elaborata.

Koordinator  aktivnosti i evidencija o praksi: dr Momčilo Vasiljević, kabinet 36.

Prijavljivanje tema: svakog dana od 27do 29. aprila u vremenu od 14–16 sati.

Predaja urađenih elaborata:  1ili  8.  juna  u vremenu od 14-17 sati.

Оставите одговор