Konkurs za upis na specijalističke strukovne studije 2015/16.

KONKURS

za upis studenata na studije drugog stepena visokog obrazovanja specijalističke strukovne studije u Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Valjevu, čiji je osnivač Republika, u školskoj 2015/16.

Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo, na osnovu Rešenja o dopuni dozvole za rad br. 612-00-00038/2015-04 od 21.01.2015 godine na specijalističke strukovne studije školske 2015/16.godine upisuje u prvom upisnom roku u statusu samofinansiranja 50 studenata na studijski program Poslovna ekonomija i informatika, na sledeće module:

– Poslovna informatika
– Upravljanje finansijama
– Marketing i odnosi s javnošću
– Porezi i carine

Školarina za kandidate – studente državljane Republike Srbije  iznosi 90.000,00 dinara.
Školarina za kandidate – studente strane državljane iznosi 1.200,00 eura u dinarskoj protivvrednosti.

Na specijalistički strukovni program, koji traje jednu do dve školske godine, mogu se upisati kandidati koji su završili:
– osnovne strukovne studije,
– osnovne akademske studije,
– fakultet – po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju,
– višu školu – po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose fotokopije sledećih dokumenata:
– diplomu o završenim osnovnim ili akademskim studijama, fakultetu ili višoj školi po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju,
– uverenje o položenim ispitima,
– dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita,
– izvod iz matične knjige rođenih.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta.
Kandidat koji konkuriše za upis na modul Poslovna informatika polaže kvalifikacioni prijamni ispit kojim se proverava računarska pismenost prijavljenih kandidata u kontekstu poslovnog okruženja i njihova veština u primeni računara u poslovanju.
Kandidat koji konkuriše za upis na modul Upravljanje finansijama polaže kvalifikacioni ispit iz predmeta Poslovne finansije na koji način se proveravaju osnovna znanja prijavljenih kandidata iz oblasti finansija.
Kandidat koji konkuriše za upis na modul Marketing i odnosi s javnošću polaže kvalifikacioni ispit iz predmeta Marketing na koji način se proveravaju osnovna znanja prijavljenih kandidata iz oblasti Marketinga.
Kandidat koji konkuriše za upis na modul Porezi i carine polaže kvalifikacioni ispit iz predmeta Javne finansije na koji način se proveravaju osnovna znanja prijavljenih kandidata iz oblasti Javnih finansija.

Posebni uslovi upisa: kandidati-diplomci osnovnih strukovnih studija VIPOS-a i diplomci dvogodišnjih i trogodišnjih studija VEŠ „Prota Mateja Nenadović“ upisuju se na specijalističke strukovne studije bez polaganja kvalifikacionog prijemnog ispita.

Visinu naknade za polaganje prijemnog ispita, koju kandidati plaćaju na tekući račun Škole broj: 840-963666-21, određuje sama Škola i ista iznosi 5.000,00 dinara, a za diplomce VIPOS-a 2.500,00 dinara. Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita ponesu ličnu kartu ili pasoš.

Rang-lista se sačinjava prema prosečnoj oceni prethodnog nivoa obrazovanja što se utvrđuje bodovima od 60 do 100. Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo utvrđuje rang-listu svih kandidata sa ukupnim brojem bodova stečenim po opisanom kriterijumu utvrđenim ovim konkursom. Mesto na rang-listi određuje da li kandidat može biti upisan na specijalističke strukovne studije.

Kandidati koji steknu pravo na upis u Školu podnose originalna dokumenta:
– diplomu,
– izvod iz matične knjige rođenih,
– dva obrasca ŠV-20,
– indeks,
– dve fotografije formata 4,5 x 3,5 cm,
– dokaz o uplati školarine.

Najvažniji termini u kalendaru upisa za novi konkursni rok:

  • Prijavljivanje kandidata – 16 – 20. novembar 2015. u vremenskom periodu od 8-15 časova u Studentskoj službi Škole;
  • Polaganje prijemnog ispita – 24. novembra 2015. u 10:00 časova u kabinetu 20.
  • Konačna rang-lista – 26. novembra 2015.;
  • Upis primljenih kandidata – 27. novembra 2015. u vremenskom periodu od 10-14 časova u Studentskoj službi Škole;

Svi ostali uslovi vezani za prijavljivanje, rangiranje i upis kandidata, usklađeni su sa odredbama zajedničkog konkursa za upis studenata na specijalističke strukovne studije na visokim školama strukovnih studija čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2015/16. godini.