Sigurnost elektronskih bankarskih informacionih sistema

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. dr Đorđe Pavlović, 2/. dr Branko Gledović i 3/. Branko Ćebić, dana 30.6.2015. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Đukić Gorana iz Valjeva na temu: “Sigurnost elektronskih bankarskih informacionih sistema

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 03.07.2015. godine sa početkom u 15:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Đukić Goran iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 1309/1
Datum: 30.06.2015.
Valjevo