Konkurs za upis u školsku 2015/2016. godinu

K O N K U R S
za upis studenata u prvu godinu osnovnih strukovnih studija u Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Valjevu, čiji je osnivač Republika, u školskoj 2015/16. godini u drugom konkursnom roku

Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo, na osnovu Uverenja o akreditaciji Ustanove i studijskih programa, u prvu godinu studija školske 2015/16. godine u drugom konkursnom roku, upisuje u statusu samofinansiranja 114 studenta i u statusu budžetskog finansiranja 3 studenta*.

Broj slobodnih mesta po akreditovanim studijskim programima, sa iznosom školarine je:

Studijski programi

Broj studenata koji se finansira
iz budžeta

Broj studenata
koji plaćaju školarinu

 Školarina u dinarima

Poslovna ekonomija

45

66.000,00

Poslovna ekonomija – studije na daljinu

24

Poslovna informatika

13

Poslovna informatika – studije na daljinu

32

Ukupno:

3*

114

 

* U skladu sa Odlukom Vlade RS br. 612-6070/2015 od 01.06.2015. godine pored 130 studenata,  u šk. 2015/16. godinu može se na teret budžeta upisati 1 student sa invaliditetom, 1 student pripadnik romske nacionalnosti i 1 student – državljanin RS koji je u šk. 2014/15. godini srednju školu završio u inostranstvu.

Školarina za strane državljane iznosi 900 eura-a u dinarskoj protivvrednosti.

U prvu godinu osnovnih studija može se upisati lice sa stečenim srednjim obrazovanjem.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose fotokopije sledećih dokumenata:

 • svedočanstava svih razreda završene srednje škole,
 • diplome o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,
 • izvoda iz matične knjige rođenih,
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta.

Prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz dva predmeta po izboru i to:

 1. Osnovi ekonomije
 2. Poslovna ekonomija
 3. Informatika
 4. Matematika
 5. Engleski jezik
 6. Opšta informisanost

Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita ponesu ličnu kartu ili pasoš. Visinu naknade za polaganje prijemnog ispita kandidati plaćaju na tekući-račun Škole broj: 840-963666-21, i ista iznosi 5.000,00 dinara.

Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo, utvrđuje rang listu svih kandidata sa ukupnim brojem poena stečenim po svim kriterijumima utvrđenim ovim konkursom. Mesto na rang listi i broj ukupno postignutih poena određuju da li kandidat može biti upisan u prvu godinu osnovnih studija.

Kandidati koji steknu pravo na upis u Školu podnose:

 • originalna dokumenta: diplomu i sva četiri (tri) svedočanstva,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • dva obrasca ŠV-20,
 • indeks,
 • dve fotografije formata  4,5×3,5cm,
 • dokaz o uplati školarine za samofinansirajuće studente.

Najvažniji termini u kalendaru upisa za drugi konkursni rok su:

 • Prijavljivanje kandidata –  1. i 2. septembra 2015. godine od 8 do 15 časova
 • Polaganje prijemnog ispita – 4. septembra
 • Privremena rang –lista  – 5. septembra
 • Konačna rang-lista – 8. septembra
 • Upis primljenih kandidata – 14. septembra.

Svi ostali uslovi vezani za prijavljivanje, rangiranje i upis kandidata, usklađeni su sa odredbama zajedničkog Konkursa za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija na visokim školama strukovnih studija čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2015/16. godini.

Оставите одговор