Obaveštenje o uslovima za prelazak na budžet

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju koji je stupio na snagu 19.09.2014. godine propisano je da student može da se u narednoj godini finansira iz budžeta ako u šk. 2013/14. godini, odnosno šk. 2014/15. godini ostvari najmanje 48 ESPB bodova i rangira se u okviru ukupnog broja studenata čije se studije finansiraju iz budžeta u skladu sa ovim Zakonom.

Studenti koji ostvaruju pravo iz prethodnog stava ovog Obaveštenja podnose zahtev za nastavak studija na teret budžeta na propisanom obrascu, odmah po okončanju septembarskog odnosno oktobarskog ispitnog roka šk. 2014/15. godine.

Zakonom o izmenama Zakona o visokom obrazovanju koji je stupio na snagu 12.08.2015. godine propisano je da studenti upisani u I godinu osnovnih studija šk. 2010/11. godine, šk. 2011/12. godine i šk. 2012/13. godine zadržavaju pravo da se finansiraju iz budžeta najduže godinu dana po isteku redovnog trajanja studija.

U Valjevu, 27.08.2015. godine                                               Sekretarijat Škole