Mogućnosti primene MySQL u JAVA programima

Na osnovu člana 19. stav 2. Pravilnika o načinu i postupku pripreme i odbrane završnog rada Visoke poslovne škole strukovnih studija u Valjevu, broj 574 od 09.10.2009. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu završnog rada u sastavu: 1/. dr Slobodan Obradović, 2/. dr Ilja Stanišević i 3/. mr Andrija Tošić, dana 9.9.2015. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu završnog rada kandidata Ilić Nemanje iz Lajkovca na temu: “Mogućnosti primene MySQL u JAVA programima

ZAKAZUJE SE javna odbrana završnog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 12.09.2015. godine sa početkom u 12:30 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Ilić Nemanja iz Lajkovca je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane završnog rada.

Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo
Ul. Vuka Karadžića 3a, tel/faks 014/224-735, 232-644
Internet adresa: http://www.vipos.rs  e-mail: info@vipos.edu.rs