Upis na specijalističke strukovne studije u šk. 2016/17.

Obaveštavaju se kandidati da će se predaja dokumenata obaviti 27. i 28. juna 2016. godine u terminu od 8 do 15 časova u prostorijama Škole.

Kandidati prilikom prijave na Konkurs podnose uz prijavni list fotokopije sledećih dokumenata, koji ne moraju biti overeni da su verni originalu i to:

– diplomu o završenim osnovnim strukovnim ili osnovnim akademskim studijama sa ostvarenih najmanje 180 ESPB bodova,
– diplomu o završenom fakultetu ili višoj školi po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju,
– uverenje o položenim ispitima,
– dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita,
– izvod iz matične knjige rođenih.

Kandidati prilikom prijave na konkurs uz prijavni list podnose na uvid originalna dokumenta.

Prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit 4. jula 2016. u 10 časova u prostorijama Škole, Ul. Vuka Karadžića 3a.

Posebni uslovi upisa: kandidati – diplomci osnovnih strukovnih studija Škole i diplomci dvogodišnjih i trogodišnjih studija VEŠ „Prota Mateja Nenadović“ upisuju se na specijalističke strukovne studije bez polaganja prijemnog ispita.

Kandidat svojim potpisom na prijavnom listu potvrđuje da prihvata pravila prijemnog ispita.