Analiza razlika i sličnosti između programa za obradu teksta Word 2010 i Word 2013

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. Đorđe Petrović, 2/. mr Andrija Tošić i 3/. Branko Ćebić, dana 22.9.2015. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Marjanović Mirjane iz Lazarevca na temu: “Analiza razlika i sličnosti između programa za obradu teksta Word 2010 i Word 2013

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 25.09.2015. godine sa početkom u 11:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Marjanović Mirjana iz Lazarevca je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 1191/1
Datum: 22.09.2015.
Valjevo