Praktična strukovna nastava, PSN

 

Studijski program svi studijski programi
Izborno područje (modul) svi moduli
Vrsta i nivo studija osnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Broj ESPB 4 Status predmeta (obavezni/izborni) obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
– Ostvarenje multidisciplinarnosti (povezivanje znanja stečenih iz različitih predmeta ) kroz simulacije stvarnih poslovnih događaja i funkcija (procesa) pravnih lica i državnih organa;
– Razvoj sposobnosti i veština: timskog rada, poslovnog komuniciranja, korišćenja informacionih tehnologija, izrade i prezentacije stručnog rada.
Ishod
predmeta
Osposobljenost studenata za:
– primenu stečenih stručnih znanja u konkretnim poslovnim aktivnostima;
– poslovno komuniciranje i rad u timu;
– primenu informacionih tehnologija u konkretnim poslovnim aktivnostima.
Sadržaj predmeta
Sadržaj stručne prakse 1. Upoznavanje studenata sa preduzećem, njegovim osnivanjem, delatnošću, organizacionom strukturom, osnovnim aktima i dokumentima preduzeća;
2. Primena stečenih znanja iz pojedinih predmeta kroz praktičan rad u virtuelnom preduzeću;
3. Boravak u preduzeću i izrada stručnog rada na zadatu temu.
Broj časova , ako je specificirano
Predavanja Vežbe DON Studijski istraživački rad Ostali časovi
1 2
Metode
izvođenja
nastave
1. Korišćenje aplikativnih softvera;
2. Izrada zadataka iz Praktikuma;
3. Studije slučaja;
4. Rad u pravnim licima i državnim organima.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Praktična nastava 100
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispit, prezentacija projekta, seminari itd……