Cena trgovinske robe kao elemenat marketing miksa

 

Na osnovu člana 19. stav 2. Pravilnika o načinu i postupku pripreme i odbrane završnog rada Visoke poslovne škole strukovnih studija u Valjevu, broj 574 od 09.10.2009. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu završnog rada u sastavu: 1/. dr Momčilo Vasiljević, 2/. mr Jelica Božanić i 3/. Ivana Mijalović, dana 19.10.2015. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu završnog rada kandidata Aleksić Bojane iz Valjeva na temu: “Cena trgovinske robe kao elemenat marketing miksa

ZAKAZUJE SE javna odbrana završnog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 22.10.2015. godine sa početkom u 14:30 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Aleksić Bojana iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane završnog rada.

Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo
Ul. Vuka Karadžića 3a, tel/faks 014/224-735, 232-644
Internet adresa: http://www.vipos.rs  e-mail: info@vipos.edu.rs