Finansijska kontrola i revizija

 

 fin_kontrola_i_revizijaNaziv udžbenika: Finansijska kontrola i revizija

Autor: mr Miloje Ranković

Pismo: latinica

Format: B5

Broj strana: 270

Cena: 1.550,00

Udžbenik možete da naručite ako kliknete ovde.

SADRŽAJ:

1.    Finansijska kontrola    5
1.1.    Finansijsko kontrola – pojam i vrste     5
1.2.    Kancelarijska kontrola javnih prihoda    6
1.3.    Terenska kontrola javnih prihoda    7
1.3.1.    Terenska kontrola obračunavanja i plađanja akciza i poreza na promet  – poreza na dodatu vrednost kod pravnih lica    11
1.3.2.    Terenska kontrola obračunavanja i plaćanja akciza i poreza na promet – poreza na dodatu vrednost kod preduzetnika    28
1.3.3.    Terenska kontrola poreza na dohodak građana i doprinosa za socijalno osiguranje kod pravnih lica i preduzetnika    32
1.3.4.    Terenska kontrola utvrđivanja dobiti i poreskih bilansa kod pravnih lica i preduzetnika    38
1.3.5.    Terenska kontrola taksa i drugih dažbina kod pravnih lica i preduzetnika    44

1.3.6.    Poslovi koje obavlja Poreska uprava organizaciona jedinica za područje opštine    45

1.3.7.    Mere koje preduzima terenska kontrola – poreski inspektori               49
1.4.     Budžetska inspekcija    54
2.     Revizija    57
2.1.     Osnovna obeležja revizije i razlike u odnosu na finansijska kontrolu    57
2.2.    Dokazi kao osnova za izražavanje mišljenja revizora    63
2.3.    Kvantitet i kvalitet dokaza    64
2.4.     Vrste dokaza    66
2.4.1.    Interna računovodstvena kontrola kao dokaz    67
2.4.2.    Fizički dokazi    69
2.4.3.    Dokumentarni dokazi    72
2.4.4.    Glavna knjiga i dnevnici kao dokazi    74
2.4.5.    Komparacija i racia kao dokazi    74
2.4.6.    Računska kontrola kao dokaz    76
2.4.7.    Usmeni dokazi    77
2.5.    Revizija računovodstvenih izveštaja    78
2.5.1.    Ciljevi revizije    79
2.6.    Izrada i upotreba programa revizije    83
2.7.
Obim primene postupaka ispitivanja realnosti stanja imovine, kapitala, obaveza, prihoda, rashoda i rezultata pravnih lica    85
2.8.    Vreme obavljanja postupaka ispitivanja objektivnosti i realnosti bilansnih pozicija    87
2.9.    Revizija objektivnosti i realnosti stanja imovine (sredstava) i kapitala i obaveza (izvora sredstava)    89
2.9.1.    Revizija objektivnosti i realnosti stanja nematerijalnih ulaganja, osnovnih sredstava i dugoročnih finansijskih sredstava    93
2.9.2.    Revizija objektivnosti i realnosti stanja novčanih sredstava i hartija od vrednosti     104
2.9.3.    Revizija objektivnosti i realnosti stanja potraživanja i obaveza      106
2.9.4.     Revizija objektivnosti i realnosti stanja aktivnih i pasivnih vremenskih razgraničenja    113
2.9.5.     Revizija objektivnosti i realnosti stanja zaliha      116
2.9.6.    Revizija objektivnosti i realnosti stanja kapitala i dugoročnih rezervisanja    125
2.9.7.     Revizija objektivnosti i realnosti vanposlovnih sredstava i izvora vanposlovnih sredstava, kao i vanbilansnih pozicija     129
2.10.     Revizija objektivnosti i realnosti rezultata poslovanja    131
2.10.1.     Revizija objektivnosti i realnosti prihoda    131
2.10.2.     Revizija objektivnosti irealnosti rashoda    136
2.10.3.     Revizija objektivnosti i realnosti utvr|đivanja i raspore|đivanja rezultata pravnih lica    142
2.11.     Postupci ispitivanja realnosti stanja imovine, kapitala i obaveza    147
2.12.      Postupci ispitivanja realnosti prihoda, rashoda i rezultata    149
2.13.     Izveštaj o izvršenoj reviziji    150
3.     Međunarodni računovodstveni standardi (MRS) i Međunarodni standardi revizije (MSR)    152
3.1.     Međunarodni računovodstveni standardi    153
3.2.     Međunarodni standardi revizije    200
4.    Usluge srodne reviziji    209
4.1.    Pregledi    209
4.2.    Ugovoreni postupci(procedure)    209
4.3.     Kompilacije informacija    209
5.    Interna revizija    211
5.1.    Osnovna obeležja interne revizije i razlike u odnosu na eksternu reviziju    211
5.2.    Standardi interne revizije    213
6.    Državna revizorska institucija    215
PRILOG :    223
Umesto zaključka    253
Literatura    269