Fiskalni sistemi

fiskalni-sistemiNaziv udžbenika: Fiskalni sistemi

Autor: mr Miloje Ranković

Pismo: latinica

Format: B5

Broj strana: 300

Cena: 1.800,00

Udžbenik možete da naručite ako kliknete ovde.

SADRŽAJ:

Predgovor      III
1.     UVOD U FISKALNI SISTEM       1
1.1.     Pojam, ciljevi i zadaci fiskalnog sistema       1
1.2.     Planiranje funkcija javnih prihoda i javnih rashoda       4
2.     JAVNI RASHODI       7
2.1.     Pojam, vrste i podela javnih rashoda       7
2.2.    Koncepcije o prirodi javnih rashoda       8
2.3.    Politika neutralnih i aktivnih javnih rashoda       9
2.4.    Kejnsova teorija aktivnih javnih rashoda      10
2.5.     Teorija pokrića javnih rashoda      11
2.6.     Glavni oblici državne intevencije preko javnih rashoda      11
2.7.     Granice rasta javnih rashoda      13
2.8.     Javni rashodi i ekonomska struktura      14
2.9.     Dinamika i uzroci rasta javnih rashoda      15
2.10.     Javni rashodi i monetarno – kreditni tokovi      18
3.     JAVNI PRIHODI      20
3.1.     Pojam, funkcije i klasifikacije javnih prihoda      20
3.2.     Fiskalna tehnika      21
3.3.     Porezi      23
3.3.1.     Pojam poreza i teorija opravdanja oporezivanja      23
3.3.2.     Klasifikacija poreza      25
3.3.3.    Posredno i neposredno oporezivanje      27
3.3.4.    Neposredni porezi      28
3.3.4.1.    Porez na imovinu      28
3.3.4.2.     Porez na prinos      29
3.3.4.3.    Porez na dohodak      29
3.3.5.     Posredni porezi      30
3.3.5.1.     Porez na promet      31
3.3.5.2.     Akcize (trošarine)      32
3.3.5.3.     Carine      33
3.3.5.4.     Monopolski porezi      34
3.4.     Prevaljivanje, transformacija i evazija poreza       34
3.5.     Principi poreza i doprinosa      36
3.6.     Granice oporezivanja      38
3.7.     Poreski podsticaji (stimulansi)      40
3.8.     Pojam, osnovne karakteristike i podela doprinosa      43
3.9.     Parafiskalni prihodi (parafiskaliteti)      44
3.10.     Takse      45
3.11.     Dopunska sredstva i njihova funkcija .      47
3.12.     Javni dug, funkcije i vrste      47
3.13.     Fiskalna analiza      50
3.13.1.     Fiskalni kapacitet      50
3.13.2.     Fiskalno opterećenje      51
3.13.3.     Fiskalni rezultat      52
4.     BUDŽETI I FONDOVI      53
4.1.     Budžeti u teoriji i praksi      53
4.1.1.     Pojam i funkcije budžeta      53
4.1.2.     Budžetska načela (principi)      54
4.1.3.     Struktura budžeta      57
4.1.4.     Sastavljanje, donošenje i izvršenje budžeta      58
4.1.5.     Izrada budžeta (budžetska inicijativa, planiranje budžetskih prihoda i rashoda, nacrt i predlog budžeta)      59
4.1.6.    Donošenje budžeta      61
4.1.7.    Izvršenje budžeta      62
4.1.8.     Mere za uravnoteženje buđetskih prihoda i rashoda      64
4.1.9.     Završni račun budžeta      66
4.1.10.    Kontrola budžeta       68
4.1.11.    Budžeti u našem zakonodavstvu i praksi      69
4.2.     BUDŽETSKI FONDOVI      72
4.3.     Fondovi u teoriji i praksi      75
4.3.1.     Fondovi (pojam i karakteristike)      75
4.3.2.     Sistem finansiranja socijalnog osiguranja u našem zakonodavstvu i praksi      75
4.3.3.     Finansiranje obaveznog socijalnog osiguranja      78
5.    PORESKI SISTEM U NAŠOJ ZEMLJI      84
5.1.     Oporezivanje proizvoda i usluga u prometu      84
5.1.1.     Obračunavanje i plaćanje akcize      85
5.1.2.     Obračunavanje i plaćanje poreza na dodatu vrednost      90
5.1.2.1.     Poreske evidencije o PDV koje vode pravna lica     105
5.1.2.2.     Poreske evidencije o PDV koje vode preduzetnici     116
5.1.3.     Porez na premije neživotnih osiguranja     121

5.2.     Porez na dobit preduzeća     123
5.3.     Porez na dohodak građana     138
5.4.     Porez na prihod (dobit) od samostalne delatnosti     155
5.5.     Porezi na imovinu     168
5.6.     Carine u našem fiskalnom sistemu     174
5.7.               Jednokratni porez na ekstra dohodak i ekstra imovinu stečene
iskorišćavanjem posebnih pogodnosti     181

5.8.     Porez na upotrebu, držanje i nošenje određenih dobara     188
5.9.    Zaključna razmatranja o poreskom sistemu u Srbiji     192
6.    PORESKI SISTEM DRŽAVA ČLANICA OECD      194

6.1.     Oporezivanje prometa u držama članicama OECD( porez na dodatu vrednost  i  drugi indirektni porezi)     194
6.2.     Porez na dobit korporacija u državama članicama OECD     202
6.3.     Porez na dohodak građana (fizičkih lica) u fiskalnim sistemima industrijskih razvijenih zemalja – članica OECD     214
6.4.     Zaključna razmatranja o poreskom sistemu SAD     221
7.     PRILOG:     223
Literatura     299