Osnovi računovodstva sa praktikumom

 

osnovi_racunovodstva_sa_praktikumomNaziv udžbenika: Osnovi računovodstva sa praktikumom

Autor: mr Jelica Božanić, mr Sanja Radovanović, dr Momčilo Vasiljević, Marina Janković, Nenad Mihailović

Pismo: latinica

Format: B5

Broj strana: 373

Cena: 1.800,00

Udžbenik možete da naručite ako kliknete ovde.

SADRŽAJ:
PRVI DEO: OSNOVI RAČUNOVODSTVA    1
1. RAČUNOVODSTVO – IZVOR INFORMACIJA O POSLOVANJU    2
2. STRUKTURA RAČUNOVODSTVA    5
3. KNJIGOVODSTVO    10
4. CILJEVI I ZADACI KNJIGOVODSTVA    11
5. KORISNICI KNJIGOVODSTVENIH INFORMACIJA    12
6. PREDMET KNJIGOVODSTVA    15
7. IMOVINA I NJENO DUALNO POSMATRANJE    17
7.1. Aktiva    17
7.2. Pasiva    19
8. BILANSNE PROMENE    22
9. OBUHVATANJE POSLOVNIH PROMENA KROZ SUKCESIVNE BILANSE    26
9.1. Poslovne promene u vezi sa sredstvima i izvorima sredstava    26
9.2. Poslovne promene u vezi sa prihodom i rashodom    29
10. RAŠČLANJAVANJE BILANSA STANJA I OBUHVATANJE POSLOVNIH PROMENA KROZ OSNOVNE POSLOVNE KNJIGE    36
10.1. Konta kao metod sistematskog obuhvatanja poslovnih promena    37
10.2. Osnovne podele knjigovodstvenih računa (konta)    39
11. OSNOVNE POSLOVNE KNJIGE    44
11.1. Glavna knjiga – sistematska evidencija    44
11.2. Dnevnik – hronološka evidencija    49
11.3. Korisnost dnevnika i glavne knjige za menadžere    50
12. RAČUNOVODSTVENI PROCES (CIKLUS) I OSNOVNI INSTRUMENTI  U  KNJIGOVODSTVU    51
12.1. Inventar imovine    53
12.2. Bilans stanja i bilans uspeha    56
12.3. Knjigovodstvena dokumenta    59
12.4. Kontni okvir i kontni plan    61
12.5. Evidencija poslovnih promena kroz osnovne poslovne knjige    64
12.6. Predzaključne radnje i knjiženja    71
12.7. Zaključni list i formalni zaključak računa    75
12.8. Godišnji račun    79
DRUGI DEO: OSNOVI PRIMENE SISTEMA DVOJNOG KNJIGOVODSTVA    82
1. REGULATIVA IZ OBLASTI RAČUNOVODSTVA    85
2. PRIBAVLJANJE KAPITALA    95
2.1. Pribavljanje sopstvenog kapitala    96
2.1.1. Pribavljanje i evidencija kapitala akcionarskih društava    101
2.1.2. Pribavljanje i evidencija kapitala kod  društava s ograničenom odgovornošću    105
2.1.3. Pribavljanje i evidencija kapitala ortačkih i komanditnih društava    107
2.2. Pribavljanje pozajmljenog kapitala    114
2.2.1. Dugoročne obaveze    115
2.2.2. Kratkoročne obaveze    118
3. PRIBAVLJANJE STALNE IMOVINE    121
3.1.  Nematerijalna ulaganja    123
3.2.  Osnovna sredstva    125
3.3.  Dugoročni finansijski plasmani    130
4. PRIBAVLJANJE OBRTNE IMOVINE    131
4.1. Zalihe    131
4.1.1.  Materijal    132
4.1.2.  Trgovinska roba    137
4.1.2.1.  Roba u magacinu    142
4.1.2.2.  Roba u prometu na veliko    143
4.1.2.3.  Roba u prometu na malo    145
4.1.3. Obaveze prema dobavljačima    151
4.2.  Gotovina i gotovinski ekvivalenti    151
5. RASHODI – DEFINISANJE, VRSTE I EVIDENCIJA    161
5.1.  Poslovni rashodi    164
5.1.1. Nabavna vrednost prodate robe    164
5.1.2.  Troškovi materijala i energije    170
5.1.3.  Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi    174
5.1.4.  Troškovi proizvodnih usluga    187
5.1.5.  Troškovi amortizacije i rezervisanja    195
5.1.5.1. Troškovi amortizacije    195
5.1.5.2.  Troškovi rezervisanja    201
5.1.6.    Nematerijalni troškovi    202
5.2.  Finansijski rashodi    207
5.3.  Ostali rashodi    209
5.4.  Rashodi po osnovu obezvređenja imovine koja se vrednuje po fer vrednosti    210
5.5. Gubitak poslovanja koje se obustavlja, efekti promene računovodstvene politike, ispravke grešaka ranijih perioda i prenos rashoda    211
6. PRIHODI – DEFINISANJE I KLASIFIKACIJA, VREDNOVANJE I EVIDENCIJA –    212
6.1. Definisanje i klasifikacija prihoda    212
6.2. Vrednovanje i evidencija prihoda    213
7.  VREMENSKO RAZGRANIČAVANJE PRIHODA I RASHODA    219
8. OBRAČUN TROŠKOVA I UČINAKA    224
9.  EVIDENCIJA PROIZVODNJE, NEDOVRŠENE PROIZVODNJE I GOTOVIH PROIZVODA    226
10.  PREDZAKLJUČNA KNJIŽENJA    231
11. UTVRĐIVANJE FINANSIJSKOG REZULTATA    237
11.1.  Metode utvrđivanja finansijskog rezultata    237
12. FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE    240
13. RAZUMEVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA RAZLIČITIH ENTITETA    247
13.1 Bankarski finansijski izveštaji    247
13.2 Finansijski izveštaji društava iz oblasti osiguranja    248
14. POREZ NA DODATU VREDNOST    257
PRAKTIKUM    265
I DEO-OSNOVI RAČUNOVODSTVA    267
OSNOVNI PRINCIPI ZA SASTAVLJANJE BILANSA STANJA    268
SASTAVLJANJE BILANSA STANJA    269
OBUHVATANJE POSLOVNIH PROMENA KROZ SUKCESIVNE BILANSE    272
OBUHVATANJE POSLOVNIH PROMENA KROZ HRONOLOŠKU I SISTEMATSKU EVIDENCIJU    284
II DEO-PRIMENA SISTEMA DVOJNOG KNJIGOVODSTVA    301
KONTNI OKVIR    302
PRAVNE FORME PRIVREDNIH DRUŠTAVA    303
PRIBAVLJANJE SOPSTVENOG KAPITALA    304
PRIBAVLJANJE POZAJMLJENOG KAPITALA    308
PRIBAVLJANJE OSNOVNIH SREDSTAVA    311
NABAVKA MATERIJALA    316
NABAVKA ROBE    319
GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI    324
RASHODI    327
PRIHODI    335
III DEO-NEURAĐENI PRIMERI ZA VEŽBANJE    343
AKTIVNOSTI NA NASTAVI    359
LITERATURA:    367