Poslovne finansije

 

 poslovne_finansijeNaziv udžbenika: Poslovne finansije

Autor: dr Miloš Kastratović, mr Vesna Marković

Pismo: latinica

Format: B5

Broj strana: 270

Cena: 980,00

Udžbenik možete da naručite ako kliknete ovde.

SADRŽAJ
UVOD
I NASTANAK, RAZVOJ I ZNAČAJ FINANSIJA I FINANSIJSKOG
MENADŽMENTA I OBLICI ORGANIZOVANJA BIZNISA ………………………………………… 8
1. NASTANAK I RAZVOJ FINANSIJA I FINANSIJSKOG MENADŽMENTA ………………………………………. 8
2. OSNOVNI FINANSIJSKI CILJEVI PREDUZEĆA I ULOGA FINANSIJSKOG MENADŽMENTA………….. 10
3. KLJUČNE ODLUKE FINANSIJSKIH MENADŽERA U OBLASTI POSLOVNIH FINANSIJA ………………. 15
4. OBLICI ORGANIZOVANJA BIZNISA ………………………………………………………………………………….. 16
4.1. Privatno vlasništvo i partnerstvo ………………………………………………………………………………………. 16
4.2. Korporacija …………………………………………………………………………………………………………………….. 17
4.2.1. Organi upravljanja korporacija i aktivnosti menadžmenta ………………………………………….. 17
4.2.2. Osnovne specifičnosti finansija korporacija ………………………………………………………………. 18
4.3. Prednosti i nedostaci pojedinih oblika organizovanja biznisa ……………………………………………… 20
II FINANSIJSKO PLANIRANJE …………………………………………………………………………………… 23
1. POJAM, VRSTE I OSNOVNE KARAKTERISTIKE FINANSIJSKOG PLANIRANJA………………………….. 23
2. OSNOVNI PRISTUP U IZRADI PLANOVA KOJI SU ZNAČAJNI ZA GOTOVINSKI PLAN………………… 25
2.1. Plan prodaje ………………………………………………………………………………………………………… 26
2.2. Plan proizvodnje i zaliha ………………………………………………………………………………………………….. 28
2.3. Plan troškova proizvodnje, nabavke i ostalih troškova ……………………………………………. 29
2.4. Plan kapitalnih ulaganja ………………………………………………………………………………………. 30
3. PLAN GOTOVINSKIH TOKOVA ………………………………………………………………………………………… 30
4. PLANIRANJE PROFITA……………………………………………………………………………………………………. 33
III FINANSIJSKA KONTROLA ……………………………………………………………………………………. 34
1. MEĐUZAVISNOST I MEHANIZMI PLANIRANJA I KONTROLE……………………………………………….. 34
2. ZASNOVANOST FINANSIJSKE KONTROLE ……………………………………………………………………….. 36
2.1. Kontrola zasnovana na finansijskom planu ……………………………………………………………. 36
2.2. Kontrola zasnovana na planiranom bilansu uspeha i bilansu stanja ………………………… 37
2.3. Kontrola zasnovana na planiranim instrumentima finansijske analize …………………….. 37
3. IZVEŠTAVANJE O ODSTUPANJIMA OD PLANA I KOREKTIVNE AKCIJE………………………………….. 38
IV ORGANIZOVANJE FINANSIJSKE FUNKCIJE …………………………………………………….. 40
1. OBLICI ORGANIZOVANJA FINANSIJSKE FUNKCIJE…………………………………………………………….. 41
2. SISTEMATIZACIJA KAO ELEMENAT ORGANIZACIJE FINANSIJSKE FUNKCIJE………………………… 46
V FINANSIJSKA POLITIKA…………………………………………………………………………………………. 47
1. CILJEVI FINANSIJSKE POLITIKE ……………………………………………………………………………………….47
2. PRINCIPI FINANSIJSKE POLITIKE……………………………………………………………………………………… 48
3. PRAVILA FINANSIRANJA………………………………………………………………………………………………… 49
3.1. Vertikalna pravila finansiranja ……………………………………………………………………………… 49
3.2. Horizontalna pravila finansiranja …………………………………………………………………………. 51
VI FINANSIJSKA ANALIZA…………………………………………………………………………………………. 55
1. CILJEVI, PREDMET I VRSTE FINANSIJSKE ANALIZE……………………………………………………………. 55
2. POLAZNE OSNOVE FINANSIJSKE ANALIZE ……………………………………………………………………….. 56
3. PRETPOSTAVKE FINANSIJSKE ANALIZE …………………………………………………………………………… 57
3.1. Validnost i realnost bilansnih podataka …………………………………………………………………. 58
3.2. Konsolidovanje bilansa stanja i bilansa uspeha……………………………………………………… 59
3.3. Grupisanje bilansnih pozicija ………………………………………………………………………………… 59
3.3.1. Grupisanje pozicija bilansa stanja …………………………………………………………………………….. 59
3.3.2. Grupisanje pozicija bilansa uspeha …………………………………………………………………………… 62
4. METODE FINANSIJSKE ANALIZE……………………………………………………………………………………… 64
5. OSNOVNI FINANSIJSKI POKAZATELJI………………………………………………………………………………. 68
5.1. Pokazatelji likvidnosti …………………………………………………………………………………………… 68
5.2. Pokazatelji finansijske strukture …………………………………………………………………………….. 70
5.3. Pokazatelji aktivnosti ……………………………………………………………………………………………. 71
5.4. Pokazatelji rentabilnosti ……………………………………………………………………………………….. 73
VII MENADŽMENT OBRTNOG KAPITALA ……………………………………………………………… 76
1. POLITIKA FINANSIRANJA OBRTNIH SREDSTAVA ………………………………………………………………. 77
2. MENADŽMENT ZALIHA …………………………………………………………………………………………………. 79
2.1. Ciljevi i osnovne karakteristike ……………………………………………………………………………… 79
2.2. Vrste zaliha sa aspekta pojedinih funkcija u preduzeću …………………………………………… 79
2.3. Menadžerske odluke o zalihama ……………………………………………………………………………. 81
3. MENADŽMENT POTRAŽIVANJA……………………………………………………………………………………….87
3.1. Politika kreditiranja ……………………………………………………………………………………………… 87
3.2. Uslovi kreditiranja ……………………………………………………………………………………………….. 88
3.3 Politika naplate potraživanja …………………………………………………………………………………. 89
4. MENADŽMENT GOTOVINE……………………………………………………………………………………………… 90
4.1. Faktori koji utiču na nivo gotovine ………………………………………………………………………… 90
4.2. Osnovni ciljevi i strategija upravljanja gotovinom ………………………………………………….. 91
4.3. Modeli za utvrđivanje optimalnog nivoa gotovine i plasmana viška gotovine u likvidne
hartije od vrednosti ……………………………………………………………………………………………………………… 92
VIII MENADŽMENT INVESTICIJA U USLOVIMA RIZIKA ……………………………………. 95
1. POJMOVNO OPREDELJENJE I VRSTE INVESTICIJA ……………………………………………………………… 95
2. STRUKTURA INVESTICIJA I OSNOVNA NAČELA INVESTICIONE POLITIKE …………………………….. 97
3. BUDŽETIRANJE KAPITALA……………………………………………………………………………………………… 99
4. EKONOMSKO FINANSIJSKI ASPEKT INVESTICIONOG PROJEKTA………………………………………… 103
4.1. Ekonomsko finansijska analiza u pripremi investicionog projekta …………………………. 103
4.1.1. Investicije u osnovna sredstva ………………………………………………………………………………… 104
4.1.2. Projekcija ukupnog prihoda i troškova poslovanja …………………………………………………… 104
4.1.3. Obračun potrebnih obrtnih sredstava ………………………………………………………………………. 105
4.1.4. Izvori finansiranja investicija i obaveze prema njima ……………………………………………….. 107
4.1.5. Bilans stanja i bilans uspeha …………………………………………………………………………………… 110
4.1.6. Neto novčani tok ……………………………………………………………………………………………………. 111
4.1.7. Analiza rizika investiranja i opredeljenje diskontne stope …………………………………………. 112
4.1.7.1. Vrste rizika ……………………………………………………………………………………………………………… 113
4.1.7.2. Metode merenja rizika ……………………………………………………………………………………………… 114
4.1.7.3. Diskontna stopa ……………………………………………………………………………………………………….. 119
4.2. Ocena finansijske efektivnosti i prihvatljivosti investicionog projekta …………………….. 120
4.2.1. Interna stopa prinosa ……………………………………………………………………………………………… 120
4.2.2. Neto – sadašnja vrednost ………………………………………………………………………………………… 125
4.2.3. Period vraćanja ……………………………………………………………………………………………………… 127
4.2.4. Ostale metode ……………………………………………………………………………………………………….. 129
4.2.5. Osvrt na valjanost pojedinih metoda ……………………………………………………………………….. 129
4.2.6. Post oditovanje ………………………………………………………………………………………………………. 130
IX STRUKTURA KAPITALA ……………………………………………………………………………………… 131
1. GLAVNE KOMPONENTE STRUKTURE KAPITALA……………………………………………………………… 131
2. TEORIJE STRUKTURE KAPITALA……………………………………………………………………………………. 134
3. IZBOR OPTIMALNE STRUKTURE KAPITALA…………………………………………………………………….. 135
3.1. Faktori koji opredeljuju izbor strukture kapitala …………………………………………………… 135
3.1.1. Uticaj leveridža na strukturu kapitala …………………………………………………………………………… 136
3.1.1.1. Poslovni rizik i poslovni leveridž …………………………………………………………………………. 136
3.1.1.2. Finansijski rizik i finansijski leveridž ……………………………………………………………………. 139
3.1.1.3. Ukupni rizik i kombinovani leveridž ……………………………………………………………………. 146
3.1.1.4. Tačka indiferentnosti finansiranja ………………………………………………………………………… 146
3.1.2. Uticaj ostalih faktora na strukturu kapitala……………………………………………………………………. 146
X CENA KAPITALA ……………………………………………………………………………………………………. 149
1. CENA POJEDINIH OBLIKA U STRUKTURI KAPITALA…………………………………………………………. 150
1.1. Cena duga – kredita …………………………………………………………………………………………….. 150
1.2. Cena preferentnih akcija …………………………………………………………………………………….. 150
1.3. Cena zadržanog (reinvestiranog) dela profita (interni obični akcijski kapital) ………… 151
1.4. Cena novoemitovanih običnih akcija (eksterni obični akcijski kapital) …………………… 155
2. UKUPNA CENA KAPITALA (PONDERISANA SREDINA CENE KAPITALA) ……………………………… 155
3. GRANIČNA CENA KAPITALA…………………………………………………………………………………………. 156
4. CENA KAPITALA I INVESTICIONE MOGUĆNOSTI……………………………………………………………… 161
XI POLITIKA DIVIDENDI ………………………………………………………………………………………….. 164
1. TEORIJE POLITIKE DIVIDENDI………………………………………………………………………………………..164
2. POLITIKA DIVIDENDI U PRAKSI …………………………………………………………………………………….. 166
3. PROCEDURA ISPLATE DIVIDENDI………………………………………………………………………………….. 168
4. RAZDVAJANJE AKCIJA, AKCIJSKE DIVIDENDE I OTKUP AKCIJA ……………………………………….. 169
XII PROCENA VREDNOSTI PREDUZEĆA …………………………………………………………. 171
1. OPŠTI PRISTUP PROCENI ………………………………………………………………………………………………. 171
2. METODE VREDNOVANJA (PROCENE) …………………………………………………………………………….. 173
2.1. Procena vrednosti supstance ……………………………………………………………………………….. 173
2.1.1. Knjigovodstvena vrednost …………………………………………………………………………………………… 173
2.1.2. Korigovana knjigovodstvena vrednost …………………………………………………………………………. 174
2.1.3. Dopunjena knjigovodstvena vrednost ………………………………………………………………………….. 176
2.1.4. Likvidaciona vrednost…………………………………………………………………………………………………. 177
2.2. Prinosna vrednost preduzeća ………………………………………………………………………………. 177
2.3. Tržišna vrednost preduzeća …………………………………………………………………………………. 180
PRAKTIKUM- ………………………………………………………………………………………………………………. 181
LITERATURA ………………………………………………………………………………………………………………. 267
PREDISPITNE OBAVEZE …………………………………………………………………………………………… 270