Preduzetništvo

 

 preduzetnistvoNaziv udžbenika: Preduzetništvo

Autor: dr Dragoslav Jokić, dr Snežana Rakić, dr Anđela Mikić

Pismo: latinica

Format: B5

Broj strana: 357

Cena: 1.500,00

Udžbenik možete da naručite ako kliknete ovde.

SADRŽAJ
P R E D G O V O R    1
UVOD    8
1. KARAKTERISTIKE SAVREMENOG POSLOVNOG OKRUŽENJA-AMBIJENT PREDUZETNIŠTVA U USLOVIMA GLOBALIZACIJE    13
1.1. ODLIKE NOVOG DOBA    13
1.2. TRI AMBIJENTALNA KRUGA-DIMENZIJE PREDUZETNIČKOG POSLOVANJA    16
1.2.1. INTERNI AMBIJENT POSLOVANJA-MIKRO AMBIJENT    17
1.2.1.1. Korporativna kultura i korporativna klima kao resursi organizacije    20
1.2.1.1.1. Korporativna kultura    20
1.2.1.1.1.1. Sadržaj korporativne kulture    23
1.2.1.1.1.2. Izgradnja korporativne kulture    24
1.2.1.1.2. Korporativna klima    27
1.2.1.1.3. Međusobna uslovljenost korporativne kulture i korporativne klime    29
1.2.2. MEZO EKSTERNI AMBIJENT PREDUZETNIČKOG MENADŽMENTA-TRŽIŠTE    30
1.2.2.1. Osnovne karakteristike tržišta Novog doba    31
1.2.2.2.  Izgradnja lanca vrednosti    36
1.2.3. MAKRO EKSTERNI AMBIJENT POSLOVANJA – DRUŠTVENA SREDINA    37
1.2.3.1. Opšte odlike makroeksternog ambijenta poslovanja    42
1.2.3.1.1. Naučno tehnološka revolucija i novi modeli preduzetništva    42
1.2.3.1.2. Promene u populacionoj i urbanoj sferi    49
1.2.3.1.2.1. Demografska eksplozija i interkulturni menadžment    49
1.2.3.1.2.2. Rasprsnuće gradova i urbane promene kao prostor za razvoj novih oblasti preduzetničkog biznisa    51
1.2.3.1.2.3. Evolucija gradova i transformacija preduzetničkih aktivnosti u njima    57
1.2.3.2. Globalizacija i preduzetnički menadžment    58
1.2.3.3. Uticaj razvoja makro ambijenta na menadžment preduzetničkih firmi    62
1.2.3.3.1. Novi preduzetnički poslovi na početku III milenijuma    64
1.2.3.3.2. Preduzetništvo u urbanizmu i zemljišnom biznisu    69
1.2.3.3.2.1. Smenjivost modela svojine    69
1.2.3.3.2.2. Istorija urbanog i zemljišnog preduzetništva    71
1.2.3.3.2.3. Preduzetništvo sa zemljom špekulativnog karaktera    73
1.2.3.3.3. Odnosi preduzetničke firme i njenog okruženja    74
2. ODREĐENJA  PREDUZETNIŠTVA    77
2.1. POJMOVNA ODREĐENJA    77
2.1.1. PREDUZETNIŠTVO KAO OSNOV DRUŠTVENOG NAPRETKA    77
2.1.2.  POLJE PREDUZETNIČKOG BIZNISA    79
2.1.3. IDEJA PREDUZETNIŠTVA    84
2.1.4. ŽIVOTNI CIKLUSI PREDUZETNIŠTVA    95
2.1.5. KREATIVNO I RUTINSKO U PREDUZETNIŠTVU    96
2.1.6.     MENADŽMENT U PREDUZETNIŠTVU – OPŠTA ODREĐENJA    97
2.1.7. ZADACI MENADŽERA    99
2.1.8. ODNOS PREDUZETNIŠTVA I MENADŽMENTA    101
2.2.UMEĆE KOMBINOVANJA    106
2.2.1. KOMBINOVANJE SPOSOBNOSTI    108
2.2. KOMBINOVANJE RESURSA    111
2.3. KOMBINOVANJE KOMPONENTI I MATERIJALA    112
2.4. KOMBINOVANJE TEHNOLOŠKIH POSTUPAKA    113
2.5. KOMBINOVANJE DIZAJNA    114
2.6. KOMBINOVANJE MENADŽMENTA I ORGANIZACIJE    114
2.7. KADROVSKE KOMBINACIJE    114
2.8. FINANSIJSKE KOMBINACIJE    115
2.9 KOMBINACIJE POSLOVA    116
3. PREDUZETNICI: ANALIZA LIČNIH OSOBINA I POSLOVNIH VEŠTINA    120
3.1. LIČNOST USPEŠNOG PREDUZETNIKA    120
3.2. LIČNE KARAKTERISTIKE USPEŠNIH PREDUZETNIKA    122
3.3. PREDUZETNIČKE VEŠTINE    124
3.4. NALIČJE PREDUZETNIČKE AKTIVNOSTI – STRES I NJEGOVE POSLEDICE    125
3.5. ZADACI PREDUZETNIKA U PRIVREDNOJ STRUKTURI DRUŠTVA    129
3.6.TIPOVI PREDUZETNIKA    131
4. PREDUZETNIŠTVO I INOVACIJE    133
4.1. INOVACIJE U PREDUZETNIŠTVU    133
4.2. PREDUZETNIK KAO INOVATOR    136
4.3. VRSTE INOVACIJA    137
4.4. PRIMENA INOVACIJA    140
5. PREDUZETNIČKE STRATEGIJE    141
5.1. POJMOVNA ODREĐENJA STRATEGIJA I STRATEGIJSKOG MENADŽMENT    141
5.2. STRATEŠKI ZAHTEVI PREDUZETNIČKOG BIZNISA    142
5.3. PRISTUPI U IZBORU I FORMULISANJU STRATEGIJE BIZNISA    144
5.4. DEFINISANJE OPCIONIH STRATEGIJA-MENADŽMENT STRATEGIJA    145
5.4.1. RAZVOJNE STRATEGIJE    145
5.4.1.1. Strategijsko delovanje prema smerovima razvoja    146
5.4.1.2. Strategijsko delovanje prema načinu ostvarivanja napretka    150
5.4.2. MARKETING STRATEGIJE    152
5.4.2.1. Pozicione strategije marketinga    153
5.4.2.1.1. Strategija masovnog marketinga    154
5.4.2.1.2. Strategija segmentacije    154
5.4.2.1.3. Strategija diferencijacije    156
5.4.2.1.4. Strategija pozicioniranja    158
5.4.2.2. Strategije zasnovane na portfolio analizi    159
5.4.2.3. Strategije zasnovane na životnom ciklusu proizvoda    161
5.4.2.4. Strategije asortimana i kupaca    164
5.4.2.5. Cenovne i necenovne strategije marketinga    166
5.4.2.6. Konkurentske strategije    168
5.4.3. FINANSIJSKE STRATEGIJE    170
5.4.3.1. Upravljanje profitnom maržom    171
5.4.3.2. Upravljanje sredstvima i obrtom    171
5.4.3.3. Upravljanje izvorima kapitala    171
6. PREDUZETNIČKI PODUHVAT: OTKRIVANJE I EVALUACIJA POSLOVNIH MOGUĆNOSTI    173
6.1. PROCENA IDEJE BIZNISA I OPREDELJENJE    173
6.1.2. IDEJE BIZNISA I NJIHOVA PROVERA    176
6.1.3.     RAZMATRANJE I PROCENA MOGUĆNOSTI    181
6.1.4. OPREDELJENJE    183
6.1.5. KRITERIJUMI IZBORA    187
6.2. PROCEDURE ULASKA U POSAO    193
6.2.1. POKRETANJE NOVOG POSLA I UVOĐENJE NOVOG PROIZVODA    193
6.2.1.1. Faze u razvoju novog proizvoda    195
6.2.1.2. Uzroci neuspeha sa novim poslovima i novim  proizvodima    199
6.2.2. PREUZIMANJE STAROG BIZNISA    201
6.3. REGISTRACIJA I PRIJAVA POSLA    204
7. POSLOVNI PLAN KAO PREDUZETNIČKI ALAT    205
7.1. STRATEŠKI BIZNIS PLAN    206
7.1.1. PLAN POZICIONIRANJA- PRIKAZ PREDUZETNIČKE FIRME    210
7.1.2. MENADŽMENT PLAN    213
7.1.3. MARKETING PLAN    218
7.1.4. FINANSIJSKI PLAN    229
7.1.4.1. Pretpostavke finansijskog plana    232
7.1.4.2. Studija alternativa finansiranja    234
7.1.4.3. Analiza i ocena isplativosti finansijskog poduhvata    235
7.1.4.4. Plan izvora sredstava    236
7.1.4.5. Probni bilans stanja    238
7.1.4.6. Probni bilans uspeha    244
7.1.4.7. Projekcija toka gotovine (cash flow)    248
7.1.5. IZVODLJIVOST BIZNIS PLANA    250
7.1.6. KONTROLA BIZNIS PLANA    253
7.1.7. REVIZIJA BIZNIS PLANA    255
7.1.8. VIZUELIZACIJA BIZNIS PLANA    258
7.4. BIZNIS KOD KUĆE ILI U STANU    258
8. DRŽAVA I BIZNIS    263
9. PREDUZETNIŠTVO U MEĐUNARODNIM OKVIRIMA    266
10. SAVREMENI IZAZOVI I PERSPEKTIVE    PREDUZETNIŠTVA – ULAZAK U NOVO DOBA    274
10.2. STRATEŠKE PERFORMANSE  FIRMI NOVOG DOBA    277
10.3. PROMENE KOJE STVARAJU CIVILIZACIJU  NOVOG SVETSKOG PORETKA    278
10.3.1. OTKRIVANJE I KORIŠĆENJE SUPERIORNIH TEHNOLOGIJA    279
10.3.1.1. Faktori rada Novog doba    280
10.3.1.2.Roboti i mikroprocesori – zamena za ljude,   kraj ograničenog radnog vremena    282
10. 3.1.2.1. Osnovna određenja robotizacije i kompjuterizacije    282
10. 3.1.2.2. Roboti    283
10. 3.1.2.3. Kompjuteri (mikroprocesori)    285
10.3.1.2.4.    O nekim posledicama od robotizacije i kompjuterizacije u sferi rada    289
10.3.1.3. Digitalizacija procesa rada i digitalizacija tržišta    290
10.3.2. PROMENE U SADRŽAJU RADA – KREATIVNE INDUSTRIJE    292
10.3.2.1. Karakteristike i razvoj kreativnih industrija    294
10.3.2.2. Organizaciona konfiguracija kreativnih industrija    298
10.3.2.3. Ekonomski i društveni značaj kreativnih industrija    299
10.3.2.4. Revitalizacija tradicionalnih industrija na kreativnim osnovama    301
10.3.2.5. Uloga države u razvoju kreativnosti    302
10.3.3. INOVACIJE U DOMENU MENADŽMENTA I ORGANIZACIJE    304
10.3.3.1. Osnovna određenja inovativnog menadžmenta    304
10.3.3.2. Nove paradigme organizovanja    305
10.3.3.3. Posledica digitalizacije – sumrak menadžmenta srednjih nivoa i uspon strukovni specijalista    312
10.3.3.4. Prilagodljivost menadžmenta    315
10.3.4. ORGANIZACIJA KOJA UČI    319
10.3.5. KORPORATIVNA MEMORIJA    323
10.3.5.1 Menedžment korporativne memorije    325
10.3.5.2. Tehnologije memorisanja    327
10.3.5.3. Digitalna memorija organizacije    329
10.3.5.4. Sadržaji korporativne memorije    331
10.3.5.5. Pravila korporativne memorije    332
10.3.6. INTELEKTUALNI KAPITAL    333
10.3.6.1. Osnovna određenja intelektualnog kapitala    333
10.3.6.2. Resursni karakter intelektualnog kapitala    335
10.3.7. EMOCIONALNE KOMPONENTE BIZNISA    336
10.3.8. MOBILNOST BIZNISA    337
10.4. STRATEŠKI SAVEZI    338
10.4.1. KLASTERI    339
10.4.1.1. Pojam klastera    339
10.4.1.2. Uloga položajne rente u poslovanju klastera    342
10.4.2. FRANŠIZING (LICENCNI BIZNIS)    346
10.4.3. LIZING    347
10.4.4. INKUBACIONI CENTRI    350
11. ZAKLJUČAK    352
LITERATURA:    354
KREATIVNO RASUĐIVANJE    357