Spoljnotrgovinsko poslovanje i instrumenti plaćanja

 

sp_poslovanje_i_instrumenti_placanjaNaziv udžbenika: Spoljnotrgovinsko poslovanje i instrumenti plaćanja

Autor: dr Ljubica Laušević

Pismo: latinica

Format: B5

Broj strana: 199

Cena: 1.600,00

Udžbenik možete da naručite ako kliknete ovde.

Sadržaj
Prvi deo – INCOTERMS 2010    9
1. UOPŠTE O INCOTERMS-u    11
2. INCOTERMS 2010    12
3. STRUKTURA INCOTERMS 2010    13
4. PRIMENA INCOTERMS 2010    17
5.   11 KLAUZULA INCOTERMS 2010    19
Vežba 1     32

Drugi deo – MEĐUNARODNA PLAĆANJA I MEĐUNARODNI PLATNI PROMET    37
1. MEĐUNARODNA PLAĆANJA    39
1.1 Pojam međunarodnih plaćanja    39
1.2 Načini međunarodnih plaćanja    40
1.3 Sistemi međunarodnih plaćanja    48
1.4 Elektronski sistemi plaćanja    50
1.5  Instrumenti plaćanja i njihova funkcija    51
2. MEĐUNARODNI PLATNI PROMET    54
2.1 Osnovne karakteristike međunarodnog platnog prometa    54
2.2 Korespondentski odnosi banaka    55
2.3 Vrste korespondenata    59
2.4 Tekući (kontokorentni) računi banaka    61
2.5  Primena IBAN standarda u obavljanju platnog prometa sa
inostranstvom    63
Vežba 2     65

Treći deo – MEĐUNARODNA BANKARSKA DOZNAKA    71
1. POJAM I KARAKTERISTIKE BANKARSKE DOZNAKE    73
2. UČESNICI U REALIZACIJI BANKARSKE DOZNAKE    74
3. PRAVNA REGULATIVA    76
4. VRSTE BANKARSKE DOZNAKE    76
4.1 Nostro i loro bankarske doznake    76
4.2 Robne i nerobne doznake    77
4.3 Uslovne i bezuslovne doznake    77
4.4 Konvertibilne i klirinške doznake    77
4.5 Obične i telegrafske doznake    78
5. IZVRŠENJE NOSTRO DOZNAKE U KONVESRTIBILNOJ
VALUTI    78
6. IZVRŠENJE DOZNAKE U KLIRINŠKOJ VALUTI    83
7. IZVRŠENJE LORO DOZNAKE U KONVERTIBILNOJ
VALUTI    83
Vežba 3     88
PRILOG 1    91

Četvrti deo – MEĐUNARODNI DOKUMENTARNI AKREDITIV    101
1. POJAM I KARAKTERISTIKE DOKUMENTARNOG
AKREDITIVA    103
2. UČESNICI U REALIZACIJI DOKUMENTARNOG
AKREDITIVA    104
3. PRAVNA PRIRODA AKREDITIVA    107
3.1  Pravni odnosi između učesnika u međunarodnom dokumentarnom
akreditivu    107
4. PRAVNA REGULATIVA MEĐUNARODNOG
DOKUMENTARNOG AKREDITIVA    109
5. OSNOVNA NAČELA MEĐUNARODNOG
DOKUMENTARNOG AKREDITIVA    110
6. ZAŠTITA INTERESA IZVOZNIKA I UVOZNIKA    111
7. PREDNOSTI I NEDOSTACI MEĐUNARODNOG
DOKUMENTARNOG AKREDITIVA    112
8. VRSTE MEĐUNARODNOG DOKUMENTARNOG
AKREDITIVA    112
8.1 Nostro i loro akreditivi    112
8.2 Potvrđeni i nepotvrđeni akreditivi    113
8.3 Akreditivi raspoloživi negociranjem    114
8.4 Akreditivi domicilirani u zemlji ili u inostranstvu    114
8.5 Obični i revolving akreditivi    114
8.6 Pokriveni i nepokriveni akreditivi    115
8.7 Akreditivi plativi po viđenju i terminski akreditivi    115
8.8 Akreditivi raspoloživi akceptiranjem    116
8.9 Prenosivi i neprenosivi akreditivi    116
8.10 Stendbaj (standby) akreditivi    118
8.11 Negociacioni akreditiv    119
8.12 Kontraakreditiv    119
8.13 Akreditivi sa crvenom i zelenom klauzulom    120
9. AKREDITIVI U SPOLJNOTRGOVINSKOM POSLOVANJU    121
9.1 Oblici akreditiva kod izvoza robe    121
9.2 Oblici akreditiva kod uvoza robe    122
10. REALIZACIJA AKREDITIVNOG POSLA    124
10.1 Otvaranje akreditiva    124
10.1.1 Izrada Naloga za otvaranje akreditiva    124
10.1.2 Dostavljanje Naloga za otvaranje akreditiva    125
10.1.3 Kontrola podataka u akreditivnoj banci    126
10.1.4 Izrada zahteva i predloga odluke kreditnom odboru    127
10.1.5  Izrada Ugovora o otvaranju akreditiva    127
10.1.6 Formiranje deviznog pokrića    127
10.1.7 Otvaranje akreditiva    128
10.1.8 Obaveštavanje korespondentske banke i korisnika akreditiva    129
10.2 Korišćenje akreditiva    129
10.2.1 Aviziranje – obaveštenje o prijemu akreditiva    129
10.2.2 Prijem i ispitivanje akreditiva    129
10.2.3 Izmene i dopune akreditiva    130
10.2.4 Plaćanje po akreditivu    131
10.3 Pregled akreditivnih dokumenata i plaćanje    133
11. O ROBNIM DOKUMENTIMA U POSLOVIMA SA MEĐUNARODNIM DOKUMENTARNIM AKREDITIVIMA    135
11.1 Komercijalna (trgovačka) faktura    137
11.2 Dokumenta o osiguranju robe    137
11.3 Transportna dokumenta    137
11.4 Ostala dokumenta    138
11.5 Gubitak dokumenata    138
Vežba 4     140
PRILOG 2    147

Peti deo – INOVATIVNI INSTRUMENTI MEĐUNARODNIH PLAĆANJA    167
1. ELEKTRONSKI DOKUMENTARNI AKREDITIV    169
1.1 Primena elektronske tehnologije u akreditivnom poslovanju    169
1.2 Analiza  eUCP Verzija 1.1    171
1.2.1 Cilj eUCP-a (član e1)    171
1.2.2  Odnos eUCP Verzija 1.1 i UCP 600 (član e2)    171
1.2.3 Definicije pojmova (član e3)    172
1.2.4 Format (član e4)    172
1.2.5 Prezentacija (član e5)    173
1.2.6 Ispitivanje (član e6)    174
1.2.7 Upozorenje o odbijanju    175
1.2.8 Originali i kopije    176
1.2.9 Datum izdavanja    176
1.2.10 Transport    177
1.2.11 Oštećenje elektronskog zapisa posle prezentacije    177
1.3 Praktična primena elektronskih akreditiva    178
1.4 Pravno regulisanje elektronske tehnologije i elektronske trgovine u Srbiji    182
2. BANKARSKA PLATNA OBLIGACIJA    183
2.1 Promene u međunarodnoj trgovini i načinu plaćanja    183
2.2 Definisanje bankarske platne obligacije i izvori prava    184
2.3 Uloga bankarske platne obligacije u izvršenju spoljnotrgovinskih   poslova    191
Vežba 5     194

LITERATURA    197