Uvod u međunarodnu računovodstvenu regulativu

uvod_u_medj_rNaziv udžbenika: Uvod u međunarodnu računovodstvenu regulativu

Autor: dr Snežana Ljubisavljević, dr Momčilo Vasiljević, Nenad Mihailović

Pismo: ćirilica

Format: B5

Broj strana: 345

Cena: 1.300,00

Udžbenik možete da naručite ako kliknete ovde.

САДРЖАЈ
ПРЕДГОВОР …………………………………………………………………………………………….1
I део РЕГУЛАТОРНИ ОКВИР …………………………………………………………………..6
Глава 1: Законска, професионална и интерна регулатива у рачуноводству 6
1. Регулатива у рачуноводству ……………………………………………………………6
2. Законска регулатива ……………………………………………………………………..11
3. Професионална регулатива……………………………………………………………17
4. Интерна регулатива ………………………………………………………………………27
Глава 2: Хармонизација међународног финансијског извештавања ……….34
1. Уводне напомене ………………………………………………………………………….34
2. Узроци разлика у финансијском извештавању……………………………….36
3. Разлике у међународном финансијском извештавању…………………….41
4. Међународни стандарди финансијског извештавања (МСФИ) ……….48
5. Оквир за састављање и презентацију финансијских извештаја ……….53
6. Циљ финансијских извештаја………………………………………………………..55
7. Основне претпоставке за састављање финансијских извештаја ………57
8. Квалитативне карактеристике које одређују корисност информација у
финансијским извештајима………………………………………………………………………58
8.1. Ограничења примене квалитативних карактеристика ………….61
8.2. Истинита и фер презентација ……………………………………………..62
9. Елементи финансијских извештаја ………………………………………………..62
9.1. Елементи биланса стања …………………………………………………….63
9.1.1. Имовина …………………………………………………………………………64
9.1.2. Обавезе…………………………………………………………………………..65
9.1.3. Капитал ………………………………………………………………………….66
9.2. Елементи биланса успеха……………………………………………………67
9.2.1. Приходи …………………………………………………………………………68
9.2.2. Расходи ………………………………………………………………………….69
10. Признавање елемената финансијских извештаја…………………………….69
10.1. Вероватноћа будуће економске користи ………………………….70
11. Мерење елемената финансијских извештаја…………………………………..73
12. Концепти капитала и одржавања капитала …………………………………….74
13. Општеприхваћени рачуноводствени принципи ……………………………..77
14. Конвергенција општеприхваћених рачуноводствених принципа и
међународних стандарда финансијског извештавања ……………………………….78
15. Закључна разматрања ……………………………………………………………………89
II део МЕЂУНАРОДНИ РАЧУНОВОДСТВЕНИ СТАНДАРДИ И
МЕЂУНАРОДНИ СТАНДАРДИ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА …..92
Глава 1: Међународни рачуноводствени стандарди (МРС) ……………………92
1. МРС 1 – Презентација финансијских извештаја……………………………..92
2. МРС 2 – Залихе …………………………………………………………………………..102
3. МРС 7 – Извештај о токовима готовине……………………………………….108
4. МРС 8 – Рачуноводствене политике, промене рачуноводствених
процена и грешке …………………………………………………………………………………..114
5. МРС 10 – Догађаји после извештајног периода …………………………….123
6. МРС 11 – Уговори о изградњи …………………………………………………….126
7. МРС 12 – Порези на добитак……………………………………………………….129
8. МРС 16 – Некретнине, постројења и опрема ………………………………..139
9. МРС 17 – Лизинг…………………………………………………………………………157
10. МРС 18 – Приходи………………………………………………………………………169
11. МРС 19 – Примања запослених……………………………………………………174
12. МРС 20 – Рачуноводство државних давања и обелодањивање државне
помоћи…………………………………………………………………………………………………..178
13. МРС 21 – Ефекти промене девизних курсева ……………………………….180
14. МРС 23 – Трошкови позајмљивања……………………………………………..184
15. МРС 24 – Обелодањивање повезаних страна ……………………………….188
16. МРС 26 – Рачуноводство и извештавање планова пензијских примања
191
17. МРС 27 – Консолидовани и појединачни финансијски извештаји …193
18. МРС 28 – Инвестиције у придружене ентитете…………………………….198
19. МРС 29 – Финансијско извештавање у хиперинфлаторним
привредама ……………………………………………………………………………………………201
20. МРС 31 – Учешће у заједничким подухватима …………………………….204
21. МРС 32 – Финансијски инструменти: презентација ……………………..210
22. МРС 33 – Зарада по акцији ………………………………………………………….214
23. МРС 34 – Периодично финансијско извештавање………………………..216
24. МРС 36 – Умањење вредности имовине ………………………………………219
25. МРС 37 – Резервисања потенцијалне обавезе и потенцијална имовина
222
26. МРС 38 – Нематеријална имовина……………………………………………….228
27. МРС 39 – Финансијски инструменти: признавање и одмеравање….233
28. МРС 40 – Инвестиционе некретнине……………………………………………237
29. МРС 41 – Пољопривреда …………………………………………………………….241
Глава 2: Међународни стандарди финансијског извештавања (МСФИ) 245
1. МСФИ 1 – Прва примена међународних стандарда финансијског
извештавања ………………………………………………………………………………………….245
2. МСФИ 2 – Плаћања акцијама………………………………………………………248
3. МСФИ 3 – Пословне комбинације……………………………………………….250
4. МСФИ 4 – Уговори о осигурању …………………………………………………253
5. МСФИ 5 – Стална имовина која се држи за продају и престанак
пословања ……………………………………………………………………………………………..256
6. МСФИ 6 – Истраживање и процењивање минералних ресурса …….257
7. МСФИ 7 – Финансијски инструменти: обелодањивања………………..259
8. МСФИ 8 – Сегменти пословања ………………………………………………….261
III део МЕЂУНАРОДНИ СТАНДАРДИ РЕВИЗИЈЕ (МСР)…………………….265
1. СТРУКТУРА МЕЂУНАРОДНИХ СТАНДАРДА РЕВИЗИЈЕ……….265
1.1. Уводна разматрања…………………………………………………………..265
1.2. Груписање међународних стандарда ревизије……………………269
2. ПРИМЕНА МЕЂУНАРОДНИХ СТАНДАРДА РЕВИЗИЈЕ ………….273
2.1. Општи циљеви независног ревизора и спровођење ревизије у
складу са Међународним стандардима ревизије …………………………..273
2.2. Ревизијска документација…………………………………………………278
2.3. Одговорност ревизора за разматрање криминалних радњи у
ревизији финансијских извештаја ………………………………………………..282
2.4. Идентификовање и процена ризика материјално погрешних
исказа путем разумевања клијента и његовог окружења ………………289
2.5. Материјалност у планирању и спровођењу ревизије ………….293
2.6. Ревизорски одговор на процењене ризике …………………………297
2.7. Ревизијски доказ ………………………………………………………………299
2.8. Аналитички поступци ………………………………………………………304
2.9. Ревизијско узорковање ……………………………………………………..307
2.10. Накнадни догађаји ………………………………………………………..311
2.11. Начело сталности………………………………………………………….314
2.12. Коришћење резултата рада интерних ревизора………………323
2.13. Коришћење резултата рада стручњака ангажованог од
стране ревизора …………………………………………………………………………..327
2.14. Формирање мишљења и извештавање о финансијским
извештајима………………………………………………………………………………..330
2.15. Модификације мишљења у извештају независног ревизора
334
2.16. Пасус којим се скреће пажња и пасус у вези са осталим
питањима у извештају независног ревизора …………………………………336
Литература…………………………………………………………………………………………340
АКТИВНОСТ НА ЧАСУ ……………………………………………………………………345