Unapređenje kvaliteta metodom 6 sigma

 

Na osnovu člana 19. stav 2. Pravilnika o načinu i postupku pripreme i odbrane završnog rada Visoke poslovne škole strukovnih studija u Valjevu, broj 574 od 09.10.2009. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu završnog rada u sastavu: 1/. dr Branko Gledović, 2/. mr Branko Matić i 3/. dr Milivoje Stanković, dana 22.12.2015. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu završnog rada kandidata Naskovski Nataše iz Uba na temu: “Unapređenje kvaliteta metodom 6 sigma

ZAKAZUJE SE javna odbrana završnog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 24.12.2015. godine sa početkom u 10:45 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Naskovski Nataša iz Uba je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane završnog rada.

Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo
Ul. Vuka Karadžića 3a, tel/faks 014/224-735, 232-644
Internet adresa: http://www.vipos.rs  e-mail: info@vipos.edu.rs