Konkurs šk. 2016/17.

Na osnovu člana 82, 83, 84. i 85. Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, broj 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 – autentično tumačenje i 68/2015) i Odluke Vlade RS o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih studija koji se finansiraju iz budžeta RS za visoke škole strukovnih studija čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2016/17. godini (“Službeni glasnik RS“, broj 50/2016), člana 41. Statuta Škole br. 265/2 od 10.06.2015. godine (prečišćen tekst), člana 6. Pravilnika o studijama br. 622/4 od 19.10.2015. godine (prečišćen tekst) i Stručnog uputstva za sprovođenje upisa u prvu godinu studijskih programa osnovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija za šk. 2016/17. godinu od br. 612-00-1029/2016-06 od 30.05.2016. godine,
direktor Visoke poslovne škole strukovnih studija Valjevo (u daljem tekstu: VIPOS), na predlog Nastavnog veća, objavljuje

K O N K U R S
za upis studenata u prvu godinu osnovnih strukovnih studija
u Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Valjevu, čiji je osnivač Republika, u školskoj 2016/17. godini

OPŠTE ODREDBE
1. Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo utvrđuje broj studenata po studijskim programima u okviru broja studenata iz Rešenja o dopuni dozvole za rad br. 612-00-00038/2015-04 od 21. 01. 2015. godine i visinu školarine za školsku 2016/17. godinu.
2. U prvu godinu osnovnih studija ove visoke škole koje po programu traju tri godine, može se upisati lice koje ima srednje obrazovanje, odnosno kandidat kome je nostrifikovana diploma o završenom srednjem obrazovanju i koji je odgovarajuće rangiran na konkursu za upis.
3. Strani državljanin može se upisati na studijske programe VIPOS-a pod istim uslovima kao i domaći državljanin, ako je zdravstveno osiguran, za školsku godinu u koju se upisuje.
4. U ostvarivanju prava upisa na studijski program kandidati imaju jednaka prava koja ne mogu biti ograničena po osnovu pola, rase, bračnog stanja, boje kože, veroispovesti, političkog ubeđenja, nacionalnog, socijalnog ili etičkog porekla, invalidnosti ili po drugom sličnom osnovu, položaju ili okolnosti.
Osobe sa invaliditetom mogu polagati prijemni ispit na način prilagođen njihovim mogućnostima, odnosno u njima dostupnom obliku, a u skladu sa objektivnim mogućnostima VIPOS-a.
Osoba sa invaliditetom je u obavezi da pismeno obrazloži na koji način je potrebno prilagoditi polaganje prijemnog ispita i to obrazloženje dostavi prilikom prijave na konkurs za upis na studijski program.
5. Kandidat koji konkuriše za upis polaže prijemni ispit. Na prijemnom ispitu proveravaju se znanja, sklonosti i sposobnosti koje odgovaraju prirodi studijskog programa.
6. Izbor kandidata za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija obavlja se prema rezultatu postignutom na prijemnom ispitu i prema opštem uspehu postignutom u srednjoj školi.
Rang-liste se sačinjavaju prema ukupnom broju poena svakog kandidata po utvrđenim merilima. Kandidat može osvojiti najviše 100 poena.
7. Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena svakog razreda srednje škole zaokruženih na dve decimale koji se množi sa dva, tako da kandidat sa četvorogodišnjim srednjim obrazovanjem može ostvariti najmanje 16, a najviše 40 poena, a kandidat sa trogodišnjim srednjim obrazovanjem može ostvariti najmanje 12, a najviše 30 poena.
8. Rezultat koji kandidat postiže na prijemnom ispitu ocenjuje se od 0 do 60 poena.
9. Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo, utvrđuje rang-listu svih kandidata sa ukupnim brojem poena stečenim po svim kriterijumima utvrđenim ovim konkursom. Mesto na rang-listi i broj ukupno postignutih poena određuju da li kandidat može biti upisan u prvu godinu osnovnih studija. U slučaju kada kandidati imaju isti broj poena po navedenim merilima, prednost ima kandidat koji je stekao više poena na prijemnom ispitu. Ako je i ovaj broj isti, odluku o njihovom redosledu donosi Komisija za sprovođenje upisa na studije na osnovu upisnog materijala (predmeti od značaja za studijski program).
10. Kandidat može biti upisan u statusu finansiranja iz budžeta ukoliko se nalazi na konačnoj rang – listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta i ima više od 50 poena.
Kandidati koji ispunjavaju ovaj uslov jasno su naznačeni na rang – listi.
11. Kandidat koji plaća školarinu, može biti upisan ukoliko se na rang-listi nalazi do broja odobrenog za upis kandidata koji plaćaju školarinu, koji je određen konkursom VIPOS-a, a ima najmanje 30 poena.
12. Kandidat koji smatra da redosled kandidata na rang-listi nije utvrđen na način predviđen Konkursom može podneti prigovor direktoru VIPOS-a, u roku od 24 sata od dana objavljivanja privremene rang-liste.
Direktor donosi Odluku po prigovoru u roku od 24 sata od podnošenja prigovora.
Kandidat može izjaviti žalbu Savetu VIPOS-a, u roku od 24 sata od prijema rešenja donetog po prigovoru. Savet VIPOS-a rešava po žalbi u roku od 24 sata od njenog prijema.
13. Nakon odlučivanja po prispelim prigovorima, odnosno žalbama, VIPOS utvrđuje i objavljuje Konačnu rang-listu svih kandidata sa ukupnim brojem poena stečenim po svim kriterijumima utvrđenim Konkursom.
Konačna rang-lista je osnov za upis kandidata.
14. Upis će se vršiti isključivo prozivkom kandidata prema redosledu na rang – listi kako bi se omogućilo da kandidati sa boljim rezultatima imaju prednost pri izboru studijskog programa i statusa finansiranja.
Zakazuju se posebni termini za grupe kandidata, počev od kandidata sa najvećim brojem poena, odnosno počev od vrha rang – liste. Grupe imaju po 50 kandidata.

Prilikom prozivke svaki kandidat može da se izjasni:
1/. da upisuje studijski program u statusu finansiranja kao u svojoj prijavi za konkurs, ako i dalje postoji slobodno takvo mesto,
2/. da upisuje drugi studijski program, odnosno status finansiranja, za koji postoji slobodno mesto. Nedolazak kandidata u tačno predviđenom terminu, povlači gubljenje prava prvenstva u izboru studijskog programa i statusa finansiranja.

Drugi konkursni rok traje od 1. do 20. septembra 2016. godine, i to:
– prijavljivanje kandidata 1. i 2. septembra 2016. godine,
– polaganje prijemnog ispita 5. septembra 2016. godine, prema rasporedu objavljenom u VIPOS-u,
– upis primljenih kandidata mora biti završen do 20. septembra 2016. godine.

Sve aktivnosti oko formiranja konačne rang-liste, prigovora, žalbi i upisa primljenih kandidata VIPOS će objaviti shodno odredbama Zakona o visokom obrazovanju i Pravilnika o studijama. Termini ovih aktivnosti biće objavljeni na oglasnoj tabli i veb sajtu VIPOS-a.
Datume prijavljivanja, polaganja prijemnog ispita, objavljivanja rang-liste i upisa kandidata određuje VIPOS u okviru napred propisanih termina.

UPIS DRŽAVLjANA SRBIJE KOJI SU U ŠKOLSKOJ 2015/16. GODINI SREDNjU ŠKOLU ZAVRŠILI U INOSTRANSTVU
Državljanin Republike Srbije koji je u školskoj 2015/16. godini srednju školu završio u inostranstvu, a kome do isteka poslednjeg dana prvog konkursnog roka nije izdato rešenje o nostrifikaciji diplome o stečenom srednjem obrazovanju, može se prijaviti za upis na studije u drugom konkursnom roku.
Državljanin Republike Srbije iz prethodnog stava, može se upisati na studije u statusu studenta čije se studije finansiraju iz budžeta, ako se kvalifikuje do broja studenata čije se studije finansiraju iz budžeta utvrđenog odlukom Vlade za tu kategoriju kandidata.

UPIS PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANjINE IZ SUSEDNIH ZEMALjA
Pripadnik srpske nacionalne manjine iz susedne zemlje u školskoj 2016/17. godini, može se upisati u prvu godinu studija pod istim uslovima kao državljanin Republike Srbije, uključujući pravo na upis na studije u statusu studenta koji se finansira iz budžeta.
Susedne zemlje u smislu ovog uputstva su: Republika Mađarska, Republika Rumunija, Narodna Republika Bugarska, BJR Makedonija, Republika Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Slovenija, Republika Hrvatska i Crna Gora.

UPIS LICA KOJA NEMAJU JAVNU ISPRAVU O STEČENOM SREDNjEM OBRAZOVANjU
Lice koje nema javnu ispravu o stečenom srednjem obrazovanju zato što je evidencija o tome, odnosno arhivska građa uništena ili je nestala, umesto javne isprave o stečenom srednjem obrazovanju podnosi rešenje o utvrđivanju stečenog srednjeg obrazovanja koje donosi osnovni sud u vanparničnom postupku u skladu sa članom 84. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“, br. 55/13).

UPIS STRANIH DRŽAVLjANA
Na prvu godinu osnovnih studija VIPOS-a mogu se upisati kandidati strani državljani pod istim uslovima kao i državljani Republike Srbije.
Strani državljanin sam finansira svoje školovanje.
Prijavljivanje i upis kandidata u prvu godinu studija, odvijaće se prema odredbama Konkursa za upis studenata u prvu godinu osnovnih strukovnih studija na ovoj visokoškolskoj ustanovi čiji je osnivač Republika za školsku 2016/17. godinu, prema dinamici i konkursnim rokovima utvrđenim u ovom Konkursu koji visokoškolska ustanova objavljuje na svojoj veb stranici.
Kandidat – strani državljanin, prilikom prijavljivanja na konkurs, podnosi nostrifikovanu diplomu o završenom srednjem obrazovanju. Ako ovi kandidati nemaju nostrifikovana dokumenta potrebna za upis, VIPOS će im omogućiti da konkurišu uz potvrdu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja o tome da je započeta nostrifikacija njihovih školskih svedočanstava stečenih u inostranstvu.
Prilikom upisa, kandidati su dužni da VIPOS-u podnesu navedena dokumenta i sledeće dokaze:
– da su zdravstveno osigurani za školsku godinu u koju se upisuju,
– da vladaju srpskim jezikom, što dokazuju uverenjem ovlašćene insitucije, a ukoliko nemaju to uverenje, provera da li vladaju srpskim jezikom biće sprovedena od strane Komisije VIPOS-a.

UPIS STUDENATA SA INVALIDITETOM
1. Kandidati prilikom podnošenja prijave i propisane dokumentacije na konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih strukovnih studija na ovoj visokoškolskoj ustanovi čiji je osnivač Republika za školsku 2016/17. godinu, a žele da se upišu u okviru Programa afirmativne mere upisa kandidata sa invaliditetom i to:
• Kandidati koji su korisnici kolica ili se otežano kreću
• Kandidati sa delimičnim ili potpunim oštećenjem vida (slepi i slabovidi)
• Kandidati sa delimičnim ili potpunim oštećenjem sluha (gluvi i nagluvi)
• Kandidati koji imaju teškoće u učenju (disleksija, disgrafija, diskalkulija…)
• Kandidati koji imaju teškoće u govoru
• Kandidati sa hroničnim oboljenjima (hemofilija, epilepsija, dijabetes tip 1, maligna oboljenja…)
• Kandidati sa psihološkim ili mentalnim teškoćama
prilažu visokoškolskoj ustanovi i jedan od sledećih dokumenata:
• Rešenje nadležnog organa o postojanju telesnog oštećenja i/ili
• Rešenje o pravu na dodatak za tuđu negu i pomoć
• Mišljenje Interresorne komisije i
• izjavu čiji je model objavljen na sajtu VIPOS-a www.vipos.edu.rs.

Kandidati kojima nije rađena procena telesnog oštećenja i koji nisu korisnici prava na dodatak za tuđu negu i pomoć, dostavljaju medicinsku dokumentaciju Udruženju studenata, a dokumentacija mora biti izdata od nadležne zdravstvene institucije i ne sme biti starija od šest meseci. Neophodno je da se iz lekarskog izveštaja može zaključiti na koji način invaliditet/zdravstveno stanje utiče na ishode učenja i svakodnevno funkcionisanje, a Udruženje studenata daje preporuku ustanovi.
2. Upis na visokoškolsku ustanovu u okviru Programa afirmativne mere upisa studenata sa invaliditetom u okviru kvote do 1%, može da ostvari student koji je položio prijemni ispit.
3. Posle završenog polaganja prijemnih ispita, kandidati koji su se izjasnili za korišćenje Programa afirmativne mere upisa studenata sa invaliditetom iz tačke 1., a položili su prijemni ispit, rangiraju se na posebnoj rang listi sa koje visokoškolska ustanova upisuje najviše onoliko kandidata koliko je odobreno Odlukom Vlade RS za ovu afirmativnu meru. Studenti koji se na ovaj način ne upišu rangiraju se sa ostalim kandidatima za redovna budžetska mesta.
4. Ukoliko se u okviru Programa afirmativne mere upiše manji broj studenata od broja odobrenog Odlukom Vlade RS, na ta mesta visokoškolska ustanova može upisati studente sa osnovne liste u statusu samofinansirajućih studenata. Ukupan broj studenata upisan na studijski program ne može biti veći od broja studenata iz dozvole za rad.
5. VIPOS je u obavezi da priložena dokumenta koristi samo u ovu svrhu i da ih čuva u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka ličnosti.

PROGRAM AFIRMATIVNE MERE UPISA PRIPADNIKA ROMSKE NACIONALNE MANjINE
1. Kandidati prilikom podnošenja prijave i propisane dokumentacije na konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih strukovnih studija na ovoj visokoškolskoj ustanovi čiji je osnivač Republika za školsku 2016/17. godinu, a žele da se upišu u okviru Programa afirmativne mere upisa pripadnika romske nacionalne manjine, prilažu visokoškolskoj ustanovi i sledeća dokumenta:
• izjavu u pisanoj formi da je romske nacionalnosti (model izjave objavljen na sajtu VIPOS-a www.vipos.edu.rs )
• preporuku Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine (model preporuke objavljen na sajtu VIPOS-a www.vipos.edu.rs).
2. Upis na visokoškolsku ustanovu u okviru Programa afirmativne mere upisa pripadnika romske nacionalne manjine u okviru kvote do 1% može da ostvari student koji je položio prijemni ispit.
3. Posle završenog polaganja prijemnih ispita, kandidati koji su se izjasnili za korišćenje Programa afirmativne mere upisa pripadnika romske nacionalne manjine iz tačke 1., a položili su prijemni ispit rangiraju se na rang listi, sa koje visokoškolska ustanova upisuje najviše onoliko kandidata koliko je odobreno Odlukom Vlade RS za ovu afirmativnu meru. Studenti koji se na ovaj način ne upišu rangiraju se sa ostalim kandidatima za redovna budžetska mesta.
4. Posle završenog polaganja prijemnih ispita, objavljivanja konačne rang liste na oglasnoj tabli VIPOS-a, kandidati iz tačke 1. koji se nisu kvalifikovali za upis, a položili su prijemni ispit, ustanova upisuje najviše onoliko kandidata koliko je odobreno Odlukom Vlade RS.
5. Ukoliko se u okviru Programa afirmativne mere upiše manji broj studenata od broja odobrenog Odlukom Vlade RS, na ta mesta visokoškolska ustanova može upisati studente sa osnovne liste u statusu samofinansirajućih studenata. Ukupan broj studenata upisan na studijski program ne može biti veći od broja studenata iz dozvole za rad.
6. VIPOS je u obavezi da priložena dokumenta koristi samo u ovu svrhu i da ih čuva u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka ličnosti.

OSTALE ODREDBE
Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list predaju fotokopije sledećih dokumenata:
– svedočanstvo svih razreda završene srednje škole,
– diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,
– dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita,
– izvod iz matične knjige rođenih.

Kandidat svojim potpisom na prijavnom listu potvrđuje da prihvata pravila prijemnog ispita.
Prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz dva predmeta po izboru za studijski program Poslovna ekonomija, Poslovna informatika, Poslovna ekonomija – studije na daljinu i Poslovna informatika – studije na daljinu i to:
1. Osnovi ekonomije
2. Poslovna ekonomija
3. Informatika
4. Matematika
5. Engleski jezik
6. Opšta informisanost
Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita, ponesu ličnu kartu ili pasoš.
Visinu naknade za polaganje prijemnog ispita, koji kandidati plaćaju na tekući-račun VIPOS-a broj: 840-963666-21, određuje Savet VIPOS-a, i ista iznosi 5.000,00 dinara.
Kandidati koji steknu pravo na upis u VIPOS podnose:
– originalna dokumenta: diplomu i sva četiri (tri) svedočanstva,
– izvod iz matične knjige rođenih,
– dva obrasca ŠV-20,
– indeks,
– dve fotografije formata 4,5 x 3,5 cm,
– dokaz o uplati školarine za samofinansirajuće studente.
Prilikom upisa kandidati plaćaju:
– naknadu za osiguranje i studentske aktivnosti u iznosu od 1.500,00 dinara i
– naknada za indeks i obrasce ŠV-20 će biti naknadno utvrđena i objavljena.
Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primljeni se ne vraćaju. Pri utvrđivanju redosleda (rang liste) kandidata za upis na studije, u obzir se uzimaju i priznaju samo dokazi koji su u VIPOS-u podneti u roku predviđenom za prijavljivanje na Konkurs.
Visoka poslovna škola strukovnih studija u Valjevu, u prvu godinu osnovnih strukovnih studija školske 2016/17. godine u drugom konkursnom roku, upisuje u statusu samofinansiranja 147 studenata i u statusu budžetskog finansiranja 28 studenata.
Studijski programi, broj kandidata koji se može upisati i školarina su:

Studijski programi

Broj studenata koji se finansira iz budžeta

Broj studenata
koji plaćaju školarinu

Školarina u dinarima

 

Poslovna ekonomija

11

60

66.000,00

Poslovna ekonomija/studije na daljinu

35

66.000,00

Poslovna informatika

17

20

66.000,00

Poslovna informatika/studije na daljinu

32

66.000,00

UKUPNO:

28

147

U skladu sa Stručnim uputstvom Ministarstva prosvete za sprovođenje upisa u prvu godinu studijskih programa osnovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama broj 612-00-1029/2016-06 od 30.05.2016. godine i Odluke Vlade RS o broju studenata koji se finansiraju iz budžeta RS br. 612-5171/2016 od 03.06.2016. god. („Sl. gl. RS“, br. 50/2016), VIPOS u drugom konkursnom roku upisuje 1 lice sa invaliditetom na teret budžeta RS.

Samofinansirajući student koji se opredelio za predmete, odnosno broj ESPB bodova manji od 60, a najmanje 37 ESPB, plaća deo školarine obračunat prema predmetima za koje se opredelio (i to u celini prilikom upisa), prema vrednosti ESPB boda od 1.100,00 dinara.
Školarina, za studente strane državljane iznosi 1200 eur-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.
Sva bliža obaveštenja u vezi sa sprovođenjem konkursa biće dostupna na oglasnoj tabli VIPOS-a i internet stranici www.vipos.edu.rs.
Eventualne izmene Konkursa u pogledu termina za podnošenje prijava i polaganje prijemnog ispita, biće objavljene na oglasnoj tabli VIPOS-a i na veb sajtu.
VIPOS zadržava pravo izmene konkursa na osnovu Odluka koje donese Konferencija akademija strukovnih studija, nadležno Ministarstvo ili Vlada Republike Srbije.

Prilog – Obrasci:
Preporuka Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine.

Zahtev pripadnika manjinske grupe.

Zahtev lica sa invaliditetom.

Izjava pripadnika srpske nacionalne manjine.

Direktor VIPOS-a
dr Mlađen Vićentić, s.r