Konkurs – specijalističke studije 2016/17.

 

Na osnovu člana 82., 83., 84. stav 1. i člana 85. stav 10. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 – autentično tumačenje i 68/2015), člana 75. Statuta Škole, člana 16. stav 4. i stav 5. Pravilnika o studijama br. 622/4 od 19.10.2015. godine (prečišćen tekst) i Rešenja o dopuni dozvole za rad br. 612-00-00038/2015-04 od 21.01.2015. godine,   direktor Visoke poslovne škole strukovnih studija Valjevo (u daljem tekstu: VIPOS), po ovlašćenju Nastavnog veća, objavljuje


K O N K U R S

za upis studenata na studije drugog stepena visokog obrazovanja  specijalističke strukovne studije

u Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Valjevu, čiji je osnivač Republika, u školskoj 2016/2017. godini

 

OPŠTE ODREDBE

 1. Visoka poslovna  škola strukovnih studija Valjevo, utvrđuje da u školsku 2016/17. godinu upisuje 50 studenata na specijalističke strukovne studije – studijski program „Poslovna ekonomija i informatika“ na sledeće module: „Poslovna informatika“, „Upravljanje finansijama“, „Marketing i odnosi s javnošću“ i „Porezi i carine“ u okviru broja studenata iz Dozvole za rad, odnosno Uverenja o akreditaciji.

Visina školarine za kandidate – studente državljane RS za studije po programu iz tačke 1. ovog konkursa iznosi 84.000,00 dinara, odnosno 1.400,00 dinara po 1 ESPB bodu.

Visina školarine za kandidate – studente strane državljane za studije po programu iz tačke 1. ovog konkursa iznosi 1.200 eur-a, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, odnosno 20 eur-a po 1 ESPB bodu.

 

 1. Na specijalistički strukovni program, koji traje jednu do dve školske godine, mogu se upisati kandidati koji su završili:
 • osnovne strukovne studije (ostvarenih 180 ESPB bodova),
 • osnovne akademske studije (ostvarenih najmanje 180 ESPB bodova),
 • fakultet – po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju,
 • višu školu – po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju.
 1. Strani državljanin može se upisati na studijske programe VIPOS-a iz tačke 1. ovog konkursa pod istim uslovima kao i državljanin Republike Srbije, uz uslov da je zdravstveno osiguran za školsku godinu na koju se upisuje.

 

 1. Kandidat koji konkuriše za upis na studijski program „Poslovna ekonomija i informatika“ / modul „Poslovna informatika“ polaže kvalifikacioni prijemni ispit kojim se proverava računarska pismenost prijavljenih kandidata u kontekstu poslovnog okruženja i njihova veština u primeni računara u poslovanju.

Kandidat koji konkuriše za upis na modul „Upravljanje finansijama“ polaže kvalifikacioni prijemni ispit iz predmeta Poslovne finansije na koji način se proveravaju osnovna znanja prijavljenih kandidata iz oblasti finansija.

Kandidat koji konkuriše za upis na modul „Marketing i odnosi s javnošću“ polaže kvalifikacioni prijemni ispit iz predmeta Marketing na koji način se proveravaju osnovna znanja prijavljenih kandidata iz oblasti Marketinga.

 

Kandidat koji konkuriše za upis na modul „Porezi i carine“ polaže kvalifikacioni prijemni ispit iz predmeta Javne finansije na koji način se proveravaju osnovna znanja prijavljenih kandidata iz oblasti Javnih finansija..

 

Posebni uslovi upisa: kandidati-diplomci osnovnih strukovnih studija VIPOS-a i diplomci dvogodišnjih i trogodišnjih studija VEŠ „Prota Mateja Nenadović“ upisuju se na specijalističke strukovne studije bez polaganja prijemnog ispita.

 

 1. Rang-lista se sačinjava prema prosečnoj oceni prethodnog nivoa obrazovanja što se utvrđuje bodovima od 60-100.

 

 1. Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo, utvrđuje rang-listu svih kandidata sa ukupnim brojem bodova stečenim po opisanom kriterijumu utvrđenim ovim konkursom. Mesto na rang-listi određuju da li kandidat može biti upisan na specijalističke strukovne studije.

 

 1. U slučaju istog broja bodova prednost na rang-listi dobija kandidat koji ima diplomu sa višim stepenom obrazovanja, odnosno ostvarenih ESPB bodova i veću prosečnu ocenu iz položenih predmeta iz oblasti informatike, finansija i marketinga.

 

 1. Kandidat  može biti upisan isključivo kao samofinansirajući student, ukoliko se na ranglisti za studijski program, nalazi do broja odobrenog za upis kandidata koji je određen Dozvolom za rad, Uverenjem o akreditaciji i konkursom  VIPOS-a, a ima najmanje 60 bodova.

 

 1. Kandidat koji smatra da redosled kandidata na rang-listi nije utvrđen na način predviđen Konkursom može podneti prigovor direktoru VIPOS-a, u roku od 24 sata od dana objavljivanja rang-liste.

Direktor donosi Odluku po prigovoru u roku od 24 sata od podnošenja prigovora.

Kandidat može izjaviti žalbu Savetu VIPOS-a u roku od 24 sata od prijema rešenja koje je doneto po prigovoru. Savet VIPOS-a rešava po žalbi u roku od 24 sata od njenog prijema.

 

 1. Nakon odlučivanja po prispelim prigovorima i žalbama, VIPOS utvrđuje i objavljuje Konačnu rang-listu svih kandidata sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima utvrđenim  konkursom.

Konačna rang-lista je osnov za upis kandidata.

 

 1. Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis po konkursu ne upiše u predviđenom roku, VIPOS će upisati umesto njega drugog kandidata, prema redosledu na Konačnoj rang-listi, u roku utvrđenim ovim konkursom.

 

Drugi konkursni rok traje od 12. do 19. septembra 2016. godine, i to:

prijavljivanje kandidata 12. i 13. septembra 2016. godine, u terminu od 8-15 časova u studentskoj službi (kancelarija broj 5)

polaganje prijemnog ispita 14. septembra 2016. godine prema rasporedu objavljenom u VIPOS-u (termin će biti naknadno objavljen),

privremena rang-lista 15. septembra 2016. godine,

konačna rang-lista 16. septembra 2016. godine.

Kandidat svojim potpisom na prijavnom listu potvrđuje da prihvata pravila prijemnog ispita.

– sve aktivnosti oko formiranja rang-liste i konačne rang-liste, žalbi, upisa primljenih kandidata itd., VIPOS će obaviti prema odredbama Zakona o visokom obrazovanju i ovom konkursu; termini svih aktivnosti biće objavljeni na web sajtu i oglasnoj tabli  VIPOS-a.

Upis primljenih kandidata obaviće se 19. septembra u terminu od 10-17 časova.

 

Datume prijavljivanja na konkurs, polaganje prijemnog ispita, objavljivanje  rang-liste i upisa kandidata određuje VIPOS u okviru napred propisanih termina.

Sva bliža obaveštenja u vezi sa sprovođenjem konkursa biće istaknuta na oglasnoj tabli VIPOS-a i web sajtu.

 

UPIS STRANIH STUDENATA

Na specijalističke strukovne studije mogu se upisati i kandidati strani državljani do broja koji je utvrđen Dozvolom za rad, Uverenjem o akreditaciji i ovim konkursom.

Kandidat-strani državljanin, prilikom prijavljivanja na konkurs, podnosi nostrifikovanu diplomu o završenim osnovnim strukovnim studijama, osnovnim akademskim studijama, završenom fakultetu i višoj školi po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju.

 

Pre upisa kandidat strani državljanin, dužan je da VIPOS-u podnese dokaze:

 • da je zdravstveno osiguran za školsku godinu u koju se upisuje,
 • da vlada srpskim jezikom, što dokazuje uverenjem ovlašćene Komisije, a ukoliko nema to uverenje, provera da li vlada srpskim jezikom biće sprovedena od strane Komisije VIPOS-a.

 

OSTALE ODREDBE

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose fotokopije sledećih dokumenata:

 • diplomu o  završenim osnovnim strukovnim ili osnovnim akademskim studijama sa ostvarenih najmanje 180 ESPB bodova, fakultetu ili višoj školi po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju.
 • uverenje o položenim ispitima
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita,
 • izvod iz matične knjige rođenih.

Kandidati prilikom prijave na konkurs uz prijavni list podnose  na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA.

Visinu naknade za polaganje prijemnog ispita, koji kandidati plaćaju na tekući-račun VIPOS-a broj: 840-963666-21, određuje Savet VIPOS-a i ista iznosi 5.000,00 dinara, a za diplomce VIPOS-a troškovi obrade zahteva iznose 2.500,00 dinara. Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita, ponesu ličnu kartu ili pasoš.

 

Kandidati koji steknu pravo na upis u VIPOS podnose:

 • originalna dokumenta: diplomu,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • dva obrasca ŠV-20,
 • indeks,
 • dve fotografije formata 4,5 x 3,5 cm,
 • dokaz o uplati školarine.

Prilikom upisa kandidati plaćaju:

 • naknadu za indeks i obrasce ŠV-20 koja će biti naknadno utvrđena i objavljena.

Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primljeni se ne vraćaju. Pri utvrđivanju redosleda (rang liste) kandidata za upis na studije, u obzir se uzimaju i priznaju samo dokazi koji su u VIPOS-u podneti u roku predviđenom za prijavljivanje na konkurs.

 

Prijemni ispit na studijskom programu „Poslovna ekonomija i informatika“  modul „Poslovna informatikase sastoji od: teoretskog dela koji se polaže odgovaranjem na pitanja u obliku testa i praktičnog rada na računaru.

Testovi i zadaci za prijemni ispit se pripremaju prema planu i programu predmeta Poslovna informatika i u skladu sa ECDL standardom.

Prijemni ispit za modul „Upravljanje finansijamase sastoji od: teorijskog dela koji se polaže odgovaranjem na pitanja u obliku testa.

Testovi i zadaci za kvalifikacioni prijemni ispit se pripremaju prema planu i programu predmeta Poslovne finansije.

Prijemni ispit za modul „Marketing i odnosi s javnošćuse sastoji od: teorijskog dela koji se polaže odgovaranjem na pitanja u obliku testa.

Testovi i zadaci za kvalifikacioni prijemni ispit se pripremaju prema planu i programu predmeta Marketing.

Prijemni ispit za modul „Porezi i carinese sastoji od: teorijskog dela koji se polaže odgovaranjem na pitanja u obliku testa.

Testovi i zadaci za kvalifikacioni prijemni ispit se pripremaju prema planu i programu predmeta Javne finansije.

Sva bliža obaveštenja u vezi sa sprovođenjem konkursa biće dostupna na oglasnoj tabli VIPOS-a i internet stranici www.vipos.edu.rs.

Eventualne izmene Konkursa u pogledu termina za podnošenje prijava i polaganje prijemnog ispita, biće objavljene na oglasnoj tabli Visoke poslovne škole strukovnih studija i na web sajtu.

VIPOS-a zadržava pravo izmene konkursa na osnovu Odluka koje donese Konferencija akademija strukovnih studija, nadležno Ministarstvo ili Vlada Republike Srbije.

 

                                                                                                          Direktor Škole

                                                                                                     dr Mlađen Vićentić, s.r.