Produžen rok za odbranu završnog rada

O B A V E Š T E NJ E

  1. Odobrava se produžetak roka za završetak studija studentima akreditovanih studija koji su položili sve ispite (ostvarili 168 ESPB), a u fazi su izrade ili predaje završnog rada.
  2. Studenti iz tačke 1. ovog obaveštenja obavezni su da predaju završni rad najkasnije do 10.10.2016. godine i isti odbrane do 30.10.2016. godine.
  3. Studenti koji do označenog roka iz tačke 2. ovog obaveštenja ne predaju i ne odbrane završni rad, imaju obavezu da upišu školsku 2016/17. godinu i predmet završni rad, uz obavezu plaćanja iznosa od 13.200,00 dinara.

Direktor Škole,

dr Mlađen Vićentić s.r.