Obaveštenje za nastavak školovanja studenata koji studiraju po Zakonu o višoj školi

Na osnovu obaveštenja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS broj: 612-00-02656/2016-06 od 29.09.2016. godine,

Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo izdaje sledeće

 

O B A V E Š T E NJ E

za nastavak školovanja studenata koji studiraju po Zakonu o višoj školi

 

 

1/ Studenti dvogodišnjih i trogodišnjih studija koji su započeli studije do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju na VEŠ „Prota Mateja Nenadović“ Valjevo, koja je pravni prethodnik VIPOS-a, IMAJU PRAVO da te studije završe po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija najkasnije do kraja šk. 2017/18. godine.

 

2/ Ukoliko dođe do promene uslova za završetak studija za studente iz tačke 1. ovog obaveštenja u skladu sa izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, za koji se planira usvajanje polovinom oktobra 2016. godine, VIPOS će o tome blagovremeno objaviti posebno obaveštenje.

 

 

U Valjevu, 03.10.2016. godine                             Sekretarijat Škole