Obaveštenje za upis u naredne godine studija

Na osnovu obaveštenja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS broj: 612-00-02656/2016-06 od 29.09.2016. godine,

Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo izdaje sledeće

 

O B A V E Š T E NJ E

za upis naredne godine studija

 

 

  1. Budžetski i samofinansirajući studenti koji u tekućoj školskoj godini ostvare 60 ESPB bodova imaju pravo da se u narednoj šk. 2016/17. godini finansiraju iz budžeta ako se rangiraju u okviru ukupnog broja studenata čije se studije finansiraju iz budžeta na odgovarajućem studijskom programu. Ukoliko je broj studenata koji su ostvarili 60 ESPB bodova veći od broja slobodnih budžetskih mesta, Škola je u obavezi da sačini rang – listu, a kriterijumi za rangiranje su merila propisana Pravilnikom o studijama.

 

„Rangiranje studenata obuhvata studente upisane iste školske godine na određeni studijski program, a vrši se polazeći od broja ostvarenih ESPB bodova i postignutog uspeha u savlađivanju studijskog programa na sledeći način: broj ESPB bodova ostvarenih do trenutka podnošenja zahteva, množi se prosečnom ocenom stečenom u toku studija zaokruženo na dve decimale“.

 

  1. Izuzetno, shodno navedenom obaveštenju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja budžetski i samofinansirajući studenti koji su u šk. 2015/16. godini ostvarili najmanje 48 ESPB bodova imaju pravo da se rangiraju u okviru ukupnog broja studenata čije se studije finansiraju iz budžeta na odgovarajućem studijskom programu, pod uslovom da je preostalo slobodnih mesta. Rang – lista se formira na isti način i po istim kriterijumima kao u tački 1. ovog obaveštenja.

Studenti koji ostvaruju pravo iz tačke 1. i 2. ovog Obaveštenja podnose zahtev za nastavak studija na teret budžeta na propisanom obrascu, odmah po okončanju septembarskog odnosno oktobarskog ispitnog roka šk. 2015/16. godine. Obrazac za podnošenje zahteva studenti preuzimaju na Prijavnici Škole.

Studenti koji su u toku studija obnovili godinu studija, nemaju pravo na rangiranje i upis na teret budžeta.

 

  1. Studenti koji ne ostvare pravo za upis naredne godine studija na teret budžeta, upisuju se u statusu samofinansiranja.

Student bira predmete koje će da sluša u šk. 2016/17. godini ali je obavezan da se opredeli za određeni broj predmeta godine studija koju upisuje, koliko je potrebno da ostvari najmanje 37 ESPB bodova, osim ako mu je do kraja studijskog programa ostalo manje od 37 ESPB.

 

Studenti akreditovanih studijskih programa koji sami finansiraju školovanje, a ostvarili su u prvoj i drugoj godini studija 74 ESPB boda, upisuju treću godinu studija u statusu samofinansiranja, u skladu sa Odlukom Nastavnog veća br. 422 od 11.09.2012. godine.

Iznos školarine student plaća proporcionalno broju ESPB predmeta koje će slušati  i polagati u šk. 2016/17. godini.

 

  1. Studenti iz tačke 1. i 2. ovog obaveštenja koji su stekli pravo i upisali narednu godinu studija na teret budžeta, a imaju nepoložene predmete iz I ili iz I i II godine, imaju pravo da u šk. 2016/17. godini besplatno slušaju i polažu predmete u vrednosti od ukupno 60 ESPB, a predmete koje ponovo upisuju iz I ili I i II godine plaćaju srazmerno broju ESPB bodova – prenetih predmeta.

 

  1. 5. Studenti koji su u šk. 2015/16. godini ostvarili manje od 37 ESPB bodova u šk. 2016/17. godini ponovo upisuju istu godinu studija u statusu samofinansirajućih studenata i plaćaju školarinu proporcionalno broju ESPB nepoloženih predmeta.

 

Upis studenata u šk. 2016/17. godini završava se zaključno sa 15.10.2016. godine.

 

 

Napomena: Ukoliko u narednom periodu dođe do promene uslova upisa u skladu sa izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, za koji se planira usvajanje polovinom oktobra 2016. godine, VIPOS će o tome blagovremeno objaviti posebno obaveštenje.

 

Vrednost 1 ESPB = 1.100,00 dinara

 

 

 

U Valjevu, 03.10.2016. godine                             Sekretarijat Škole