Uticaj informaciono – komunikacionih tehnologija na zdravlje

 

Na osnovu člana 19. stav 2. Pravilnika o načinu i postupku pripreme i odbrane završnog rada Visoke poslovne škole strukovnih studija u Valjevu, broj 574 od 09.10.2009. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu završnog rada u sastavu: 1/. Đorđe Petrović, 2/. mr Andrija Tošić i 3/. Valentina Pavlović, dana 10.10.2016. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu završnog rada kandidata Rakić Aleksandre iz Bajine Bašte na temu: “Uticaj informaciono – komunikacionih tehnologija na zdravlje

ZAKAZUJE SE javna odbrana završnog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 18.10.2016. godine sa početkom u 11:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Rakić Aleksandra iz Bajine Bašte je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane završnog rada.

Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo
Ul. Vuka Karadžića 3a, tel/faks 014/224-735, 232-644
Internet adresa: http://www.vipos.rs  e-mail: info@vipos.edu.rs