Računovodstveni i poreski tretman robe u prometu na malo u društvu za promet „Europrom“ d.o.o.

 

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. mr Jelica Božanić, 2/. dr Momčilo Vasiljević i 3/. Nenad Mihailović, dana 11.10.2016. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Popović Jelene iz Valjeva na temu: “Računovodstveni i poreski tretman robe u prometu na malo u društvu za promet „Europrom“ d.o.o.

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 17.09.2016. godine sa početkom u 15:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Popović Jelena iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 415/1
Datum: 11.10.2016.
Valjevo