Uvođenje sistema menadžmenta kvalitetom u uslugama na primeru „Mona group“ d.o.o.

 

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. dr Milivoje Stanković, 2/. mr Branko Matić i 3/. dr Biljana Rabasović, dana 18.10.2016. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Obradović Katarine iz Valjevana temu: “Uvođenje sistema menadžmenta kvalitetom u uslugama na primeru „Mona group“ d.o.o.

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 28.10.2016. godine sa početkom u 10:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Obradović Katarina iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 20/1
Datum: 18.10.2016.
Valjevo